ОПРЕДЕЛЕНИЕ

432

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 24.06.2015 г.  в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                   КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 365 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от З.И.С. от гр. Разград срещу разпореждането от 01.04.2015 г. по гр.д. №166/2014 г. на Окръжен съд Разград, с което е върната подадената от същата въззивна жалба срещу решението от 09.01.2015 г. по делото.

Частната жалба е  допустима и подадена в срок.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Съобщението за изготвеното решение по делото е връчено на страната чрез адвоката й Жоро Чобанов на 13.01.2015 г. при отказ на същия да получи съобщението поради твърдяно оттегляне на пълномощното му от страна на З.И.С.. Съгласно чл.51, ал.3 – ГПК адвокатът не може да откаже получаване на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл.35 – ГПК, който предвижда, че доверителят има право да оттегли във всяко време пълномощието си, като уведоми съда. До оттегляне на пълномощното всички действия на пълномощника остават в сила. Доколкото към момента на връчване на съобщението чрез адвоката на страната няма постъпило в съда оттегляне на пълномощието му, адвокат Ж.Чобанов не е имал право да отказва получаването на съобщението. В този случай отказът не засяга редовността на връчването – чл.51, ал.3, изр.3 – ГПК. Двуседмичният преклузивен срок за обжалване на решението е започнал да тече, считано от 13.01.2015 г. и е изтекъл на 27.01.2015 г. Подадената на 13.02.2015 г. въззивна жалба е просрочена и недопустима. Молбата на З. Стойчена от 24.02.2015 г. до ОС Разград, с която го уведомява, че оттегля пълномощното на адв.Ж.Чобанов от АК Разград по делото има действие от момента на подаването й, а не и обратно действие. Волята на страната, че оттеглянето е с обратна сила - считано от 12.01.2015 г. нито прави отказа на адвоката да получи съобщението основателен, нито прави връчването на съобщението – нередовно, като не обвързва съда. Поради необжалване на решението в срок същото е влязло в сила, а жалбата срещу него подлежи на връщане като просрочена. Обжалваното разпореждане на ОС Разград за връщане на жалбата на ищцата е правилно и следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №260/01.04.2015 г. по гр.д. №166/2014 г. на Окръжен съд Разград, с което е върната подадената от З.И.С. от гр. Разград въззивна жалба срещу решение №60/09.01.2015 г., постановено по делото.

          Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.