О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер  413/17.06.2015 г.                                             Град Варна

Варненски Апелативен съд             Търговско отделение           Първи състав

На     17.06.                                                                                                  Година 2015

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                             КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

 

като разгледа докладваното от Мара Христова

в.ч.т.дело номер     366    по описа за 2015 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е образувано по частна жалба на „Девня цимент” АД гр. Девня срещу определение №1268/06.04.2015 г. по т.д. №1782/2014 г. на Варненски окръжен съд, с което е прекратено производството по делото, образувано по искова молба на „Девня цимент” АД гр. Девня против „Коем” ООД гр. Бяла, Варненска обл. и „Коем инвест” ЕООД гр. Бяла, Варненска обл., с правно основание чл.135 ЗЗД за обявяване за недействително спрямо ищеца извършеното от дружеството – длъжник „Коем” ООД увреждащо го действие, а именно непарична вноска в капитала на „Коем инвест” ЕООД на 27 недвижими имота и 25 бр. моторни превозни средства, новоучредено ТД с едноличен собственик на капитала „Коем” ООД, поради недопустимост на предявения иск.

          Частният жалбоподател навежда доводи за неправилност на обжалваното първоинстанционно определение поради постановяването му при съществено нарушение на материалния закон и процесуалните правила, както и поради необоснованост. Моли за неговата отмяна и връщане делото на окръжния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Ответните по жалбата страни не са изразили становище.

          Частната жалба е редовна, подадена е в срок от надлежна страна срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което съдът я намира за допустима.

          Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

          Видно от обстоятелствената част и петитума на исковата молба „Девня цимент” АД гр. Девня е предявил против двамата ответници иск с правно основание чл.135 ал.3 вр. с ал.1 ЗЗД. С този конститутивен иск ищецът цели упражняване на субективното си потестативно право да обяви за недействително спрямо него извършеното от ответника „Коем” ООД увреждащо го действие, изразяващо се в извършената от първия ответник апортна вноска в капитала на „Коем инвест” ЕООД. Що се отнася до посочените от ищеца последващи увреждащи действия, като – прехвърляне чрез продажба на притежаваните от „Коем” ООД в „Коем инвест” ЕООД дялове от капитала и други отчуждителни сделки, същите според обстоятелствената част на исковата молба са наведени с оглед установяване в процеса на намерението за увреждане по см. на ал.3 на чл.135 ЗЗД.

          Апортната вноска на недвижими и недвижими вещи съставлява разпоредителна сделка, особен вид отчуждаване, поради което законът в чл.73 ал.1 ТЗ изрично предвижда вноската на право за учредяването или за прехвърлянето, на която се изисква нотариална форма, да се извърши с дружествения договор или устава. В случая апортът е извършен с оглед учредяването на друго капиталово дружество, правен субект, различен от длъжника, което от момента на възникването си и по силата на разпоредбата на чл.73 ал.4 ТЗ придобива правото върху съответната вноска. Последното означава, че длъжникът „Коем” ООД по своя воля се е лишил от значителна част от притежаваното от него имущество, служещо като обезпечение вземанията на неговите кредитори. Доколкото по съдебен ред не е прогласена относителната недействителност на разпоредителната сделка /апорта/, то правото на собственост върху това имущество ще продължава да е на новоучреденото търговско дружество, което обосновава и правния интерес на ищеца от предявяване на конститутивния иск.

          Отделно от гореизложеното настоящият състав на съда счита за необходимо да допълни, че ако окръжният съд е приел, че е сезиран с нередовна искова молба /наличие на противоречие между обстоятелствена част и петитум/, то е могъл на осн. чл.129 ал.2 или ал.4 ГПК вр. с чл.127 ал.1 т.4 и т.5 ГПК да остави исковата молба без движение за отстраняване на нередовностите, а не направо да пристъпи към прекратяване на производството. По този начин би се очертал безпротиворечиво предмета на спора и в частност на атакуваните от ищеца увреждащи го действия.

          Предвид изложеното, като е прекратил производството по делото, първоинстанционният съд е постановил неправилно определение, което следва да се отмени, а делото – върне на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Водим от горното, съдът

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

          ОТМЕНЯ определение №1268/06.04.2015 г. по т.д. №1782/2014 г. на Варненски окръжен съд, с което е прекратено производството по делото, образувано по искова молба на „Девня цимент” АД гр. Девня против „Коем” ООД гр. Бяла, Варненска обл. и „Коем инвест” ЕООД гр. Бяла, Варненска обл., с правно основание чл.135 ЗЗД, и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението е окончателно.

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.