Р Е Ш Е Н И Е № 211

 

гр. Варна, 25.09.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, на двадесет и девети август през две хиляди и осемнадесета година в публичното заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

секретар Ели Тодорова                                 

като разгледа докладваното от съдия Аракелян в. т. д. 366/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 от ГПК, вр. с чл. 613 а, ал. 1 от ТЗ.

Подадена e въззивнa жалбa от от „Сано и Пи Си“ ЕООД /в несъстоятелност/, чрез процесуален представител – адв. П.Г. срещу решение № 461 от 23.05.2018 г., постановено по т. д. № 1282/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е обявен длъжникът в несъстоятелност, постановено е прекратяване на дейността му, обща възбрана и запор на предприятието, прекратени са правомощията на органите на дружеството, същото е лишено от право да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността и е постановено започване на осребряването на имуществото.

В жалбата се съдържат оплаквания за неправилност на решението поради противоречие на същото с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Въззивникът счита, че не са налице предпоставките по чл. 710 от ТЗ за постановяване на решението. Излага доводи за обжалваемостта на решението, с което длъжникът е обявен в несъстоятелност. Моли за отмяна на първоинстанционното решение. Няма доказателствени искания.

В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от „Търговска банка Д“ АД, чрез адв. Д.Б., в който се сочат аргументи за просрочие, както и за неоснователност на жалбата. Твърди, че са налице предпоставките за обявяване на длъжника в несъстоятелност. Посочва, че липсват основания за спиране на производството. Моли за потвърждаване на решението. Няма доказателствени искания.

В законоустановения срок е постъпил и отговор от синдика на дружеството, в който се излагат доводи за правилността на решението.

Въпросите касаещи исканията, инкорпорирани във въззивната жалба са разрешени с определение № 436 от 06.07.2018 г., постановено по настоящото производство по реда на чл. 267 от ГПК.

Въззивният съдебен състав намира, че жалбата е подадена в срок /23.05.2018 г. – обявяване на решението в ТР, 30.05.2018 г. – п. к. на настоящата жалба/, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

В откритото съдебно заседание законният представител на въззивника, поддържа въззивната жалба.

В проведеното съдебно заседание на 29.08.2018 г., процесуалният представител на въззиваемия „Търговска банка Д“ АД излага становище, че решението за откриване на производството по несъстоятелност подлежи на незабавно изпъленение.

В същото о. с. з. синдикът на дружеството не се явява и не се представлява.

След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, по вътрешно убеждение и въз основа на приложимия закон, Варненският апелативен съд приема за установено следното:

С решение № 763 от 20.11.2017 г., постановено по т. д. № 1282/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, на основание чл. 630 от ТЗ и чл. 632 от ТЗ, по съединените искове на „Давид Холдинг“ АД, „Елма-М Груп“ АД, „Планекс“ ООД, „Банка Пиреос България“ АД, „Миг 23“ ЕООД и „Търговска Банка Д“ АД едновременно е обявена неплатежоспособността на „Сано и Пи Си” ЕООД с начална дата ‒ 01.01.2016 г., открито е производство по несъстоятелност, назначен е времен синдик и е определена датата на първото събрание на кредиторите на 15.12.2017 г..

С определение № 1330 от 17.04.2018 г. съдът по несъстоятелността е одобрил, на основание чл. 692, ал. 1 и ал. 4 от ТЗ първи списък на приетите предявени в срока по чл. 685 от ТЗ и служебно приети на основание чл. 687 от ТЗ вземания на кредитори към длъжника. Същият е обявен в ТР по партидата на дружеството на 17.04.2018 г..

Настоящият съдебен състав съобрази разпоредбата на чл. 698, ал. 1 от ТЗ, която предвижда, че в едномесечен срок от обявяването в ТР на определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания по чл. 692 от ТЗ, следва да се предложи план за оздравяване на предприятието на длъжника.

В относимата съдебна практика безспорно се приема, че в разпоредбата на чл. 698 от ТЗ изрично се предвижда, че план може да се предложи най-късно до един месец след момента на обявяване в ТР на определението на съда за одобряване списъка на приетите вземания по чл. 692 от ТЗ /така Определение № 807 от 11.12.2012 г. на ВКС по т. д. № 631/2012 г., I т. о., ТК и други/.

В продължение на горното, ако в този срок не е предложен оздравителен план или предложеният план не е бил приет или утвърден, съдът обявява длъжника в несъстоятелност и постановява прекратяване на дейността му, обща възбрана и запор върху имуществото му, прекратяване на правомощията на управителните му органи, лишаване от право на управление и разпореждане и начало на осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността /чл. 710 от ТЗ, вр. с чл. 711 от ТЗ/.

В процесния случай се установява, че в срока по чл. 698, ал. 1 от ТЗ не е предложен оздравителен план от легитимираните лица по чл. 697 от ТЗ, респ. такъв не е бил приет и утвърден. Всъщност това са трите алтернативни предпоставки, предвидени от закона, при отсъствието на които съдът е длъжен да обяви длъжника в несъстоятелност. В това производство е налице първата хипотеза – липса на предложен план в законоустановения срок.

В случая, горепосоченият срок изтича на 21.05.2018 г. /първи присъствен ден/, съобразно спирането му в двата официални почивни дни, попадащи в обхвата му – 01.05.2018 г. и 06.05.2018 г.. В същия период не е предложен план за оздравяване на предприятието, поради което длъжникът следва да бъде обявен в несъстоятелност.

Въззиваемите страни не са направили искане за присъждане на разноски, поради което съдът не присъжда такива.

С оглед изхода на делото, длъжникът следва да заплати от масата на несъстоятелността дължимата държавна такса за настоящото производство в размер на сумата от 25 лева, на основание чл. 620, ал. 3 от ТЗ

Предвид гореизложеното, решението на първоинстанционния съд е правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 401 от 23.05.2018 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1282/2016 г..

ОСЪЖДА „Сано и Пи Си“ ЕООД /в несъстоятелност/, ЕИК: 103001756, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 109 а, ет. 2, офис № 21, да заплати от масата на несъстоятелността сумата от 25 лева, държавна такса за настоящото производство, на основание чл. 620, ал. 3 от ТЗ.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховен касационен съд на РБ в седмодневен срок от съобщаването му с касационна жалба по реда на чл. 280, ал. 1, респ. ал. 2 от ГПК.

На основание чл. 634 в, ал. 1 от ТЗ препис от решението да се изпрати на Варненския окръжен съд за вписване в книгата по чл. 634 в, ал. 1 от ТЗ.

На основание чл. 634 в, ал. 2 от ТЗ на страните да се изпрати съобщение по реда на ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.       

 

 

    2.