Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

160/гр. Варна, 16.06.2016 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на шестнадесети юни през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                 ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№367/2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба от ЕН КАСЪЛС ООД, ЕИК 124626608, със седалище гр.Варна срещу решение № 298/27.04.2016 год., постановено по т.д.№ 541/2016 год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията при АВ, ТР, рег. №20160324184656-2/30.03.2016г., постановен по заявление обр.А4, вх.№ 20160324184656 на ЕН КАСЪЛС ЕООД, за вписване на промени по партидата на КЕЙ КАСЪЛС ООД, ЕИК 124626608, а именно: промяна в адреса на управление, наименованието на дружеството и представителството, на основание чл.25 ЗТР. В предявената до съда жалба се излага, че съдебният акт е неправилен.  Поддържа се, че заявените на 24.03.2016 г. обстоятелства – промяна на наименованието на дружеството от Кей Касълс на Ен Касълс, промяна в адреса на управление на дружеството и промяна в представителството са свързани с взетото на  на 10.07.2012 г. решения на на едноличния собственик на капитала, производството по обжалване на които е прекратено в влязло в сила определение по в.т.д.№741/2013 г. на ВнАС. На посоченото основание се претендира отмяна на решението на ВОС и постановяване на друго, с което да се дадат задължителни указания до АВп за вписване на заявените обстоятелства.                                                                     Съдът, след преценка на въведените доводи и  представените доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:    Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Разглежданият отказ е постановен по заявление обр.А4, обективиращо искане за вписване на промяна в наименованието на дружеството от Кей Касълс на Ен Касълс ООД; в адреса на управление – вместо ул.Съборни №12 - ул.Мария Луиза №24, вх.А, а така също и в представителството на дружеството чрез заличаване на управителя Андрю Саймън Милър и вписване на Никълъс Касълс като управител на дружеството.

Съдът, след преценка на представените по делото писмени доказателства, вкл. и след справка в сайта на Агенцията по вписване по електроното досие на търговеца по реда на чл.32 ЗТР, приема за установено следното:           

Претендираните промени са осъществени по силата на решение на едноличния собственик на капитала на „ЕН КАСЪЛС ООД от 10.07.2012 г., в резултат на решение на общото събрание на дружеството от 09.07.2012 г., с което Андрю Саймън Милър е изключен като съдружник.           „

Установява се, че с определение №3705/02.08.2012 г. по т.дело №1996/2012г. на ВОС, ТО е постановено спиране на регистърното производство за вписване новите обстоятелства, възникнали въз основа на решения на ОСС от 09.07.2012 г. и от 10.07.2012 г. до приключване на спора по т.дело №1995/2012г. на ВОС.       

Производството по т.д.№1995/2012 г. на ВОС е образувано искове на  Андрю Саймън Милър срещу „КАЙ КАСЪЛС” ООД, ЕИК 124626608, със седалище гр.Варна, с правно основание чл.74 от ТЗ, за отмяна на решения на общо събрание на съдружниците, проведено на 09.07.2012 г. за изключване на ищеца като съдружник и поемане на дружествените му дялове от Никълъс Касъл и за отмяна на решения от 10.07.2012г. за промяна в наименованието на дружеството, на адреса на управление, освобождаването на Андрю Милър като управител и неосвобождаването му от отговорност; приемане на нов учредителен акт; избор на Никълъс Касъл за управител на дружеството, като с решение от 21. 12.2012 г., исковете са били уважени.               С решение №87/08.04.2014 г. по в.т.дело №741/2013 г. на ВнАС е потвърдено решението в частта, в която са отменени решенията на ОС на Кей КАСЪЛС ООД от 09.07.2012г., за изключване на Милър като съдружник и поемане на дружествените му дялове от Н.Касълс като в останалата част производството по делото е прекратено след обезсилване на решението на ВОС в частта, в която са отменени решенията на ОС, взети на 10.07.2012 г.     С определение от 20.04.2015г. по к.т.д. №2383/2014 г. на II т.о. ВКС, съдът е допуснал касационно обжалване на решението в потвърдителната част, а в останалата част, с която е било обезсилено първоинстанционното решение и прекратено въззивното производство на ВнАС, не е допуснато касационно обжалване. С решение №182/28.12.2015 г. на ВКС е отменено решение №87/2014г. на ВнАС по т.дело №741/2013 г., в частта, с която е потвърдено решението на ВОС и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав.

С решение № 116/12.5.2016 г., постановено по в.т.д. №14/2016 г., по описа на ВнАС е обезсилено решение N 1845/21.12.2012 година, постановено по т.д.1995  по описа за 2012 година на Окръжен съд Варна, В ЧАСТТА, с която са отменени решения на ОСС на „Кей Касълс” ООД, проведено на 09.07.2012г. за изключване на Андрю Милър като съдружник и за поемане на дружествените му дялове от Никълъс Касълс и е прекратено производството по предявеният от Андрю Саймън Милър срещу „Кей касълс” ООД /сега „Ен касълс” ЕООД/ иск за отмяна на решение на ОСС на „Кей Касълс” ООД, проведено на 09.07.2012г. за изключване на Андрю Милър като съдружник и за поемане на дружествените му дялове от Никълъс Касълс, на осн. чл.74 ТЗ.     

С оглед датите на връчване на съобщенията до страните, решението по в.т.д. №14/2016 г., по описа на ВнАС, не е влязло в сила, тъй като подлежи на касационно обжалване.                                                                              С оглед на гореизложеното, съдът намира, че спорът относно законосъобразноостта на решенията на ОСС в КЕЙ КАСЪЛС ООД от 09.07.2012 г., не е приключил с влязъл в сила съдебен акт,  поради което не са отпаднали причините за спиране на регистърното производство, постановено с определение №3705/02.08.2012 г. по т.дело №1996/2012г. на ВОС. Въпреки, че производството относно решенията, взети от едноличния собственик на 10.07.2012 г. е било прекратено с влязъл в сила акт, не са налице условията за вписване на заявените,  въз основа на това решение обстоятелства – промяна в адреса на управление, устава, представляващия и наименованието на дружеството, тъй като спорът  относно състава на съдружниците, който обуславя последващите висвания  е все още висящ.                                                                                  Така мотивиран, съдът намира, че отказът на длъжностното лице при АВп е правилен и законосъобразен, поради което постановеното в идентичен смисъл решение на ОС – Варна следва да бъде потвърдено.

С оглед на изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 298/27.04.2016 год., постановено по т.д.№ 541/2016 год. по описа на ОС – Варна.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: