ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  479                                                07.08.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  07-и август                                                            Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ  АРАКЕЛЯН

                                      ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                          ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 367 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от Н.С.Й., чрез процесуален представител,  против разпореждане № 5719/02.06.2017год. по т.д. № 291/2017 год. на Варненски окръжен съд, с което е върната подадената от жалбоподателката частна жалба срещу определение № 1026/05.04.2017год., с което производствотое прекратено като недопустимо. Счита същото за неправилно, по изложени съображения.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на разпореждането на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна.  При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

От материалите на първоинстанционното дело се установява,  че с определение № 1026/05.04.2017год., производството образувано по иска на жалбоподателката срещу „Уни Кредит Булбанк“ АД гр.София е прекратено, като недопустимо, поради липса на правен интерес. Срещу определението в срок е постъпила частна жалба от ищцата Н.Й.. С разпореждане № 4864 от 11.05.2017год. съдът е оставил производството по администриране на частната жалба без движение, като е задължил жалбоподателката в едноседмичен срок да внесе дължимата д.т. в размер на 15лв. по сметка на ВАпС. Изрично е посочено, че при неизпълнение в срок, жалбата ще бъде върната. На 22.05.2017год. страната, чрез процесуалния си представител, е била уведомена за цитираното разпореждане.  С обжалваното разпореждане  № 5719/02.06.2017год. по т.д. № 291/2017 год. на Варненски окръжен съд, поради неостраняване  нередовността на подадената частна жалба,  съдът е върнал подадената от жалбоподателката частна жалба срещу определението, с което производството е прекратено като недопустимо

Разпореждането е законосъобразно.

Безспорно е, че в дадения с разпореждане от 11.05.2017год. от съда срок за внасяне на дължимата държавна такса,  изтичащ на 29.05.2017год. жалбоподателката не е внесла дължимата държавна такса по подадената частна жалба за обжалване на определението за прекратяване, респективно същата е останала нередовна. С оглед на това и на основание чл.262 ал.2 т.2 ГПК, частната жалба законосъобразно е била върната. Съдът не споделя становището на жалбоподателя, за недължимост на държавна такса по частната жалба.  От една страна, не може страната да предполага, че е освободена от държавна такса, по направеното с исковата молба искане за освобождаване от държавна такса. Това е така, понеже  по искането за освобождаване от такси и разноски по реда на чл.84 ал.2 ГПК, съдът дължи произнасяне с нарочен съдебен акт, който подлежи на обжалване. Безспорно, такъв акт не е налице, а и предвид недопустимоста на исковата молба на друго основание, съдът не е бил длъжен и не се е  произнесъл по искането за освобождаване, понеже това не е свързано с допустимоста на иска. Но дори и да се споделят съображенията на жалбоподателката, защо е считала, че е освободена от държавна такса по иска, с разпореждането от 11.05.2017год., с което съдът е оставил производтвото без движение за внасяне на държавна такса от 15лв., ищцата е била редовно уведомена, че съдът не се е произнесъл по искането за освобождаване от държавна такса, респективно същата не е била освободена от такси и разноски. И понеже по производството по частната жалба ищцата за първи път в процеса е била задължена да внесе държавна такса, след редовното уведомяване за нейната  дължимост, в срока за изпълнение е имала възможност да поиска освобождаване от заплащане на такава. И понеже искане по чл.84 ал.2 ГПК не е отправяно, съдът не дължи произнасяне и законосъобразно, поради неизпълнение на дадените указания е върнал частната жалба като нередовна.

По изложените съображения, обжалваното разпореждане е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                         

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 5719 от 02.06.2017 год. постановено  по т.д. № 291/2017 год. на Варненски окръжен съд, с което е върната подадената от Н.С.Й. частна жалба  вх.№ 13056/09.05.2017год. чрез процесуален представител,  срещу определение  № 1026/05.04.2017год. с което производството е прекратено като недопустимо.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването, при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.