Р Е Ш Е Н И Е № 151

 

гр. Варна, .27.06.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Аракелян в. т. д. 367/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 613 а, ал. 3 от ТЗ, във връзка с чл. 436, ал. 1 от ГПК.

Подадена е жалба от „Топлофикация – Шумен” ЕАД /в несъстоятелност/ –  гр. Шумен, срещу постановление за възлагане № 4 от 02.04.2018 г. на Шуменския окръжен съд, постановено по т. д. № 586/2011 г., с което е възложена на А.Й.А., движима вещ, представляваща: лек автомобил „Деу Люблин“ – товарен, с рег. № Н 0422 АТ, дизелов двигател, с товароносимост от 1, 5 тона, без преглед и застраховка „Гражданска отговоност“.

В писмен отговор синдикът на дружеството в несъстоятелност сочи твърдения за недопустимосттта на жалбата. Твърди, че в същата отсъства релевиране на конкретните пороци на възлагателното постановлението. Счита, че доводите на несъстоятелното дружество за нарушаване на изискването на чл. 53, ал. 1 от ЗЕ, предвиждащо, че разпореждане с незавършени обекти на строителството или с имущество, с което се осъществява дейност по лицензия, се извършва само след разрешение на комисията, са неоснователни.

За да се произнесе по жалбата, с която е сезиран, съдът съобрази следното:

Жалбата е депозирана от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Обжалването е предприето в срока по чл. 613 а, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 436, ал. 1 от ГПК, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по следните съображения:

Предмет на обжалване е акт на съда по несъстоятелността, постановен реда на чл. 717 з, ал. 1 от ТЗ, след проведена продажба по реда на чл. 717 а и следващи от ТЗ. Обжалваното действие представлява осребряване на част от вещите и имуществените права, включени в масата на несъстоятелността на длъжника – „Топлофикация – Шумен” ЕАД /в несъстоятелност/.

В съответствие със задължителните указания на т. 8 от ТР № 2 от 26.06.2015 г. по тълк. дело № 2/2013 г., ОСГТК на ВКС, настоящата съдебна инстанция приема, че постановлението за възлагане може да бъде обжалвано ако наддаването не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В настоящата частна жалба липсва каквото и да е позоваване /посочване/ на обстоятелства, които биха могли да се сведат до горепосочените хипотези. За пълнота на изложението следва да се отбележи, че не са такива твърденията за приложение на разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от ЗЕ, касаеща разпореждане с незавършени обекти на строителство или с имущество, с което се осъществява дейността по лицензията, доколкото същата визира възможност активите са бъдат продадени само на купувач – лицензиант, каквъвто не е процесният случай.

От представените към частната жалба доказателства се установява, че видно от представения Протокол за разгласяване от 26.02.2018 г., продажбата е надлежно разгласена, като обявлението за същата е било поставено на мястото за обявления в Община Шумен и в административната сграда на адреса на управление на длъжника, в 17 дневен срок, предхождащ дата на проданта. Следователно е спазен 14 - дневният срок за разгласяване на продажбата. Обявлението за продажба е публикувано в същия срок и в специалния бюлетин на Министерство на икономиката. Предвид горното, при обявлението за насрочената продажба са спазени изискванията на чл. 717 а от ТЗ, поради което същата е надлежно разгласена.

Не се твърди, още по- малко е доказано, че обявената начална цена на имота не съответства на пазарната цена на лекия автомобил.

С определение № 362 от 16.11.2017 г. по т. д. № 586/2011 г. съдът по несъстоятелността е разрешил на синдика да извърши продажба на посочената движима вещ.

Постъпило е едно наддавателно предложение, по което е внесен задатък от 10 % върху определената начална цена на публичната продан. Остатъчната стойност по публичната продан е заплатена от обявения купувач на 28.03.2018 г.

С оглед на горното, съдът намира, че жалбата с която е сезиран е неоснователна, респ. обжалваното постановление за възлагане следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 1951 от 12.04.2018 г., депозирана от „Топлофикация – Шумен” ЕАД /в несъстоятелност/, ЕИК: 127029454 срещу Постановление № 4 от 02.04.2018 г. за възлагане на движима вещ, представляваща лек автомобил, марка „Деу Люблин“ – товарен, с рег. № Н 0422 АТ.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.                

 

 

                                                                                     2.