О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №799

 

28.12.2016г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми декември две хиляди и шестнадесета година, проведено в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 369

по описа на ВнАпС за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Въззивното производство е образувано по жалба на „ ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ” АД - гр. Варна, подадена чрез адв. Н.Б., срещу решение № 262/19.04.2016г., постановено по т. д. № 1517/2015г. по описа на ВОС. Производството е приключило с произнасяне по същество с решение № 215/27.09.2016г., с което обжалваното решение е потвърдено. Въззивното решението не е влязло в сила, тъй като срещу него е депозирана в законоустановения срок касационна жалба от „ Енерго-Про Продажби” ЕАД - гр. Варна.

На 17.11.2016г. по делото е постъпила молба с вх. № 7300 от „ДЕВНЯ СОЛАР” ЕАД – гр. Девня, представлявано от Изпълнителния директор Д* И* Н*. В молбата е обективирано изявление за отказ от исковете, предмет на спора, на основание чл. 233 ГПК, и е направено искане за прекратяване на производството по тях. Сочи се, че страните са постигнали извънсъдебна спогодба за доброволно уреждане на спорните отношения във връзка с процесния договор за изкупуване на електрическа енергия.

С разпореждане № 2303/23.11.2016г. на молителя са дадени указания във връзка с направените изявления, на основание чл. 101, ал. 1 ГПК, в смисъл, че в тази инстанция единствената възможност за обезсилване на решение № 215/27.09.2016г., от въззивния съд, който го е постановил, както и на решението на първоинстанционния съд, е при условията на чл. 249 ГПК – „ Съдът обезсилва постановеното от него решение, ако преди влизането му в сила страните заявят, че са се спогодили и молят да се прекрати делото”. Указано е също, че тъй като в молбата е направено изявление от едната страна за постигната между страните извънсъдебна спогодба, за да се осъществи фактическият състав на чл. 249 ГПК е необходимо само аналогично изявление на насрещната страна „ ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ” АД, ЕИК 10353369, съчетано с искания за обезсилване на решенията и за прекратяване на производството.

В изпълнение на указанията е постъпила молба вх. № 7486/25.11.2016. от процесуалния представител на въззивника „ ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ” АД, с искане за обезсилване на постановените по делото решения, на основание чл. 249 ГПК предвид постигната между страните извънсъдебна спогодба от 15.11.2016г.

Съставът на въззивния съд намира, че след изпълнение на дадените указания с разпореждане № 2303/23.11.2016г. са се осъществили предпоставки за приключване на спора в хипотезата на чл. 249 ГПК. Постановените решения по т. д. № 1517/2015г. по описа на ВОС и по в. т. д № 369/2016г. по описа на ВАпС следва да бъдат обезсилени и производството по исковете – прекратено. Като правни последици от обезсилването на решенията на ВОС и ВнАпС, на обезсилване подлежи и издаденият по настоящото дело изпълнителен лист в полза на „ДЕВНЯ СОЛАР“ ЕАД - гр. Девня, а подадената въззивна жалба срещу въззивно решение № 215/27.09.2016г. следва да бъде върната поради липса на предмет.

Воден от горното съставът на Варненски апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 262/19.04.2016г. по т. д. № 1517/2015г. по описа на ВОС, решение № 215/27.09.2016г. по в. т. д № 369/2016г. по описа на ВнАпС, както и издадения въз основа на въззивното решение изпълнителен лист в полза на „ДЕВНЯ СОЛАР“ ЕАД - гр. Девня, и ПРЕКРАТЯВА производството по предявените осъдителни искове от „ДЕВНЯ СОЛАР“ ЕАД - гр. Девня срещу „ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ” АД, на основание чл. 249 ГПК.

ВРЪЩА подадената от „ ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ” АД - гр. Варна касационна жалба вх. № 7035/04.11.2016г. поради липса на предмет.

 

Определението подлежи на обжалване, с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.