РЕШЕНИЕ

   № 163

               гр.Варна, 11.07.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в  закрито заседание на 10.07.2017 г. в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

      ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                 НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.д. №369 по описа за 2017 г., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„Минибус експрес” ООД - гр.Добрич е обжалвало решение №102/ 05.06.2017 г. на Окръжен съд Добрич, ТО по т.д. №135/2017 г., с което е потвърден отказ №20170502114946-4/09.05.2017 г. на длъжностното лице при Агенция по вписванията да обяви по партидата на дружеството в търговския регистър решение на ОС на съдружниците от 07.04.2017 г. за намаляване на капитала на дружеството следствие на изключване на съдружници, с молба да бъде отменено като неправилно.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Оплакването в жалбата, че длъжностното лице при Агенция по вписванията при преценката си относно редовността на свикване и провеждане на ОС на съдружниците от 07.04.2017 г. е излязло от компетентността си, е основателно. Проверката в регистърното производство се ограничава съгласно чл.21, ал.5-ЗТР само до такава от външна страна на представените документи, в случая – налице ли са отправени предупреждения за изключване и покани за свикване на общо събрание до съдружниците и доказателства, че са връчени. Длъжностното лице няма право на преценка относно редовността на предупрежденията за изключване и валидността на взетото от ОС решение за изключване на съдружниците. Тези въпроси са от компетентността на съда, разглеждащ евентуален иск по чл.74-ТЗ, в случай че са наведени такива доводи от изключения съдружник, завел иска.

В случая в предупрежденията за изключване изрично е посочено ОС на дружеството от 17.05.2011 г., на което е взето решение за внасяне от съдружниците на допълнителни парични вноски на основание чл.134, ал.1 – ТЗ, както и срокът за внасянето им - 30.06.2011 г., като същите са предупредени за изключване, в случай че не внесат дължимата вноска от 2548 лв до датата на събранието - 07.04.2017 г., насрочено за изключването им. Налице са условията на чл.126, ал.3, т.4 – ГПК за вземане от ОС на решение за изключване на неизправните съдружници, като не е пречка за това едновременното отправяне до тях на предупрежденията и на поканите за свикване на събранието. Самото взето на ОС от 17.05.2011 г. решение за допълнителни вноски, е представено в ТР със заявление вх.№20110607122535. Предявеният иск по чл.74-ТЗ за отмяна на решенията на ОС от 17.05.2011 г. на Минибус експрес“ ООД-гр.Добрич е отхвърлен с влязло в сила решение по в.т.д. №315/2012 г. на АС Варна-ТО.

ОС Добрич неправилно приема, че за отправяне на предупреждение за изключване следва да е налице решение на ОС, докато компетентността за това е на управителя. Не се отразява на редовността на връчването и фактът, че предупрежденията са били връчени чрез ЧСИ. От една страна връчване чрез ЧСИ е допустим способ на връчване съгласно чл.42, ал.2 – ГПК, като в случая не се налага разрешение от съда. От друга страна в крайна сметка съдружниците са били уведомени за дадения им допълнителен срок и за предстоящото им изключване, ако до изтичането му – датата на насроченото ОС, не внесат допълнителните вноски, така че не може да се приеме по същество обратното – че уведомяването не е произвело действие.

Решението и потвърденият с него отказ обаче следва да се потвърди на друго основание. ОС от 07.04.2017 г. не е взело решение за начина, по който ще се извърши намаляването на капитала, като начините са посочени в чл.149, ал.3-ТЗ. Само ако отговаря на посоченото задължително изискване на чл.149, ал.2 – ТЗ, решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява, за да заяви дружеството готовността си да даде обезпечения или да изплати дълга на кредиторите, несъгласни с намаляването на капитала. Намаляването на капитала се вписва съгласно чл.151, ал.1 – ТЗ във връзка с чл.140, ал.4 – ТЗ след изтичане на тримесечния срок по чл. 150, ал.2-ТЗ, като едновременно с него се вписва и изключването на съдружниците.

Воден от изложеното и на основание чл.24, ал.5 - ЗТР съставът на Варненския апелативен съд

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №102/05.06.2017 г. на Окръжен съд Добрич, ТО по т.д. №135/2017 г. и потвърдения с него отказ №20170502114946-4/09.05.2017 г. на длъжностното лице при Агенция по вписванията да обяви по партидата на „Минибус експрес” ООД-гр.Добрич в търговския регистър решение на ОС на съдружниците от 07.04.2017 г. за намаляване на капитала на дружеството следствие на изключване на съдружници.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.