РЕШЕНИЕ

   № 26

               гр.Варна, 13.02.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в закрито заседание на 13.02.2017 г. в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                              ЧЛЕНОВЕ:ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                  НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                            

като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 37 по описа за 2017 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Х.Г. – гражданин на Кралство Холандия като заявител за вписване на промени по партидата на „Текса” ЕООД – гр.Разград обжалва решение №34/16.01.2017 г. на Окръжен съд - Разград по т.д.№125/2016  г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията да бъде вписан като негов управител, с молба да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което отказ № 20161209110655/13.12.2016 г. бъде отменен, а на Агенция по вписванията бъде указано да впише заявеното със заявление № 20161209110655/09.12.2016 г. обстоятелство.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Сам жалбоподателят сочи в титулната част на жалбата, че заявените за вписване промени касаят партидата на „Текса” ЕООД – гр.Разград. Промяна обаче относно формата на дружеството – от ООД в ЕООД няма вписана.

С решение по т.3 от дневния ред на заседанието от 30.11.2016 г. едноличният собственик Х.Г., решаващ въпросите от компетеността на общото събрание съгласно чл.147, ал.2 – ТЗ, предвид поемане на дяловете от капитала и на напусналия с предизвестие втори съдружник и дотогавашен управител С А, е избрал себе си за управител на „Текса” ЕООД – гр.Разград.  Доколкото членството на С А в ООД е прекратено на 18.11.2016 г., констатирано и в съставения протокол от 30.11.2016 г. в съответната за общите събрания форма, той не е повече съдружник в ООД и не може да гласува. Така че с поемане от другия съдружник Х.Г. на дяловете от капитала на напусналия съдружник, дружеството се превръща в ЕООД с едноличен собственик – Х.Г., като решенията, в т.ч. за избор на управител, са взети от него в това му именно качество, в което упражнява функциите и на общо събрание на ЕООД.

При това положение, няма как да се впише само нов управител на „Текса” ЕООД – гр.Разград в негово лице, без преди това да се впише освобождаване на С Я като съдружник, промяна във формата на дружеството – от ООД в ЕООД, както и относно собствеността на капитала, като единственият съдружник Х.Г. поема дяловете от капитала и на напусналия съдружник С Я и става едноличен собственик на капитала на дружеството. Вписването на тези обстоятелства и обявяването на нов учредителен акт на дружеството, отразяващ тези промени, предпоставят и са преюдициално условие за вписването на Х.Г. за управител на „Текса” ЕООД – гр.Разград. По партидата на „Текса” ООД – гр.Разград не могат да се вписват решения на едноличния собственик на капитала на ЕООД, в който смисъл е решението на последния от 09.12.2016 г., без преди това да е вписана настъпилата промяна във формата на дружеството - еднолично ООД.

Съгласно чл.22, ал.2 – ЗТР вписването и заличаването се извършват чрез последователно въвеждане на информация за съответното обстоятелство в търговския регистър. Съгласно чл.21, ал.4 от Наредба №1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър при промяна на обстоятелствата по група "Капитал" към заявлението се прилагат: 1. решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала; 3. препис от дружествения договор, съответно учредителния акт, съдържащ промяната, заверен от органа, представляващ дружеството; 4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) препис от дружествения договор, съответно учредителния акт по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени.

Следователно, преди вписването на нов управител следва да се впишат последователно другите подлежащи на вписване обуславящи го обстоятелства, на които посоченото обстоятелство се явява последица. Тъй като те не са били заявени за вписване нито преди, нито едновременно с настоящото заявление, ведно с представен за обявяване учредителен акт, съдържащ промяната, заверен от органа, представляващ дружеството, обжалваното решение на Окръжен съд Разград, с което е потвърден отказът на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията, е правилно и следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.25, ал.4 - ЗТР съставът на Варненския апелативен съд

Р  Е  Ш  И  :

 

 ПОТВЪРЖДАВА решение №34/16.01.2017 г. на Окръжен съд - Разград по т.д.№125/2016  г.

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.