Р Е Ш Е Н И Е № 218

 

Гр.Варна, 03.10.2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито съдебно заседание на трети октомври, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ Д.

          ДАРИНА МАРКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.Д. в.т.д. 370 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.247, ал.1 ГПК.

Образувано е служебно за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение №198/02.08.2016г. постановено по в.т.д.№370 по описа за 2016 година на Варненски апелативен съд.

Постъпила е въззивна жалба вх.No-6915/09.03.2016 година от Й.М.С. И М.Ц.Ц., чрез процесуалния си представител срещу решение No-133/19.02.2016 година, постановено по гр.д.539  по описа за 2015 година на Окръжен съд Варна, В ЧАСТТА, с която са отхвърлени исковете срещу ЗК „УНИКА” АД, ЕИК-040451865 за заплащане на сумата за разликата над 66667 лева до предявения размер от 100 000 лева за всеки един от тях, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, вследствие смъртта на E М Ц., причинена от ПТП на 16.08.2011 година от А.Ч.Ч., при управление на л.а. „Мазда 323 F” с ДКNo-А хххх КК по силата на валидна застраховка „Гражданска отговорност”, на осн. чл.226 КЗ, както и в частта, с която е отхвърлен иска на Й.С. срещу ЗК „УНИКА” АД, ЕИК-040451865 за заплащане на сумата за разликата над 1430.67 лева до предявения размер от 2146 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди.

Съдът констатира, че в диспозитива на съдебното решение неправилно е посочен съдът, постановил обжалвания съдебен акт, като вместо Окръжен съд Варна е посочен Окръжен съд Добрич. Допуснатата явна фактическа грешка следва да бъде отстранена.

По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение №198/02.08.2016г. постановено по в.т.д.№370 по описа за 2016 година на Варненски апелативен съд, като на ред втори в диспозитива на решението вместо „Окръжен съд Добрич” се чете „Окръжен съд Варна”.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в 1-месечен срок от получаване на съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: