ОПРЕДЕЛЕНИЕ

496                                                 21.07.2014 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  21-и юли                                                      Година 2014год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*  

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С* 

                                                             П* Х*

Като разгледа докладваното от Р.С* ч.в. търговско    дело № 371 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба от „В*121”АД гр.Балчик, представлявано от И.В.-ответник по т.д. № 131/2013год. по описа нса ОС-Търговище, против протоколни определения на съда, постановени но 07.03.2014год. с които:

         -Е оставено без уважение искането на жалбоподателя за отвод на съдебния състав:

         -Е оставено без уважение искането на жалбоподателя за неподсъдност и изпращане на делото за разглеждане от Добрички окръжен съд, с оглед характера на иска-чл.108 ЗС и местонахождението на недвижимите имоти.

-Са оставени без разглеждане направените възражения, касаещи синдика на несъстоятелния длъжник.

В частната жалба се излага, че обжалваните актове са неправилни,    по изложени съображения и се иска същите да бъдат отменени, а направените искания и възражения на жалбоподателя да бъдат уважени.

         Насрещната страна, чрез писмен отговор изразява становище за неоснователност на частната жалба.    

     Частната жалба е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество същата е  неоснователна, поради следните съображения:

Г.Я.К. в качеството си на синдик на „Е*-С”ЕООД гр.Търговище в несъстоятелност е предявила срещу ”Е*-С” ЕОО в /н/, И.Г.В. и „В* 121”АД, представлявано от К* С* И. *** Г.В. иск с правно основание чл.647 ал.1 т.6 ТЗ съдържащи искане да бъде обявена недействителността по отношение на кредиторите на несъстоятелността на: договор за покупко-продажба на недвижими имоти, сключена между първия ответник и И.Г.В., с която са отчуждени 10 бр. недв.имоти-апартаменти на ходящи се в к-с „Е* 1”в с.Рогачево, Община Балчик: 

На основание чл.647 ал.1 т.6 ТЗ да бъде обявен за недействителен на извършения от И.В.  във „В* 121”АД  апорт на имотите, предмет на първата покупко-продажба и на основание чл.108 ЗС дружеството да предаде владението на апортираните имоти, индивидуализирани в иска.

         По повод на молба вх.№1143/07.03.2014год. подадена от „В* 121”АД, съдът в о.с.з. е постановил обжалваните определения.

Относно частната жалба в частта й срещу  определението с което е оставено без уважение искането на жалбоподателя за отвод на съдебния състав и в частта й относно определението с което са оставени без разглеждане направените възражения, касаещи синдика на несъстоятелния длъжник. Частната жалба в частта й срещу посочените определения е недопустима. В молбата за отвод са изложени съображения, от които може да се направи извод, че основанието за искането е чл.22 ал.1 т.6 ГПК.  Постановеният от съда акт  по чл.23 ал.2 ГПК, чрез който съдебният състав се произнася по искането за отвод, не попада в хипотезите на чл.274 ал.1 т.1 и т.2 ГПК, сочещи предпоставките за обжалване на определенията, поради което следва да се направи извод, че същият е от категорията на необжалваемите съдебни актове. От това следва извод, че частната жалба в частта и срещу посоченото определение е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Относно частната жалба срещу определението с което са оставени без разглеждане направените възражения, касаещи синдика на несъстоятелния длъжник:  В молбата, с което са изложени възражения срещу синдика Г.К.  и се иска отстраняване на същата, се твърди, че е налице хипотезата на чл. 655 ал.2 т.5 от ТЗ. Следва да се отбележи, че съдът, сезиран с отменителен иск по чл.647 ТЗ не е компетентен да се произнесе по искане, касаещо освобождаване на синдика на несъстоятелния длъжник. 

Съобразно разпоредбата на чл.656 ал.1 ТЗ, съдът по несъстоятелността назначава синдика, избран на първото събрание на кредиторите. А съдът по несъстоятелността е съдът, който разглежда т.д. по несъстоятелност № 87/2012год. на ТОС  с решение по което е открито производство по несъстоятелност на длъжника и по което Г.К. е назначена за синдик.  Същият съд и само той  има и правомощията по чл.657 ТЗ  да освобождава синдика при посочените предпоставки. Предвид изложеното, определението с което са оставени без разглеждане направените възражения относно синдика Г.К., поради липса на компетентност е правилно, съответно и частната жалба срещу него се явява недопустима.

         Относно частната жалба в частта й срещу определението  с което е оставено без уважение искането на жалбоподателя за прекратяване на производството поради неподсъдност и изпращане на делото за разглеждане от Добрички окръжен съд, с оглед правното основание на иска-чл.108 ЗС и местонахождението на недвижимите имоти: Частната жалба е неоснователна. Предпоставка за предявяване и уважаване на иска по чл.108 ЗС  е предявяване и уважаване на иска по чл.647 ал.1 ТЗ. Следователно главният иск от предявените искове е специалния отменителен иск по чл.647 ал.1 т.6 ТЗ, съответно искът по чл.108 ЗС е обусловен от него.

А съобразно чл.649 ал.5 ТЗ, отменителен иск по чл.647 ал.1 ТЗ се предявява пред съда по несъстоятелността-следователно в случая компетентен да разгледа отменителния иск е Търговищки окръжен съд.  В разпоредбата на чл.649 ал.2 ТЗ изрично е предвидена възможност при предявяане на отменителен иск, да бъде предявен и обусловеният осъдителен иск за попълване на масата на несъстоятелността. Следователно, съдът следва да разгледа и обусловения иск по чл.108 ЗС-същият е осъдителен и чрез него се цели попълване на масата на несъстоятелността.  Предвид изложеното правилно е оставено без уважение искането за прекратяване на производството и изпращането му по подсъдност на ДОС.

           По изложените съображения Варненският апелативен  съд

                                              

                                          О  П  Р  Е  Д  Е Л  И :

 

 

ОСТАВЯ  без разглеждане като недопустима          частната жалба, подадена от „В* 121”АД гр.Балчик, представлявано от И.Г.В.-ответник по т.д. № 131/2013год. по описа на ОС-Търговище, в частта й, срещу протоколни определения на съда, постановени на 07.03.2014год. с които:

         -Е оставено без уважение искането на жалбоподателя за отвод на съдебния състав:

-Са оставени без разглеждане направените възражения, касаещи синдика на несъстоятелния длъжник и прекратява производството по частната жалба в тези й части.

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 07.03.2014год. постановено по т.д. № 131/2013год. по описа на Търговищки окръжен съд,  с което е оставено без уважение искането на  „В* 121”АД гр.Балчик, представлявано от И.Г.В.  за прекратяване на производството поради наличие на местна неподсъдност по иска с правно основание чл.108 ЗС и изпращане на делото за разглеждане от Добрички окръжен съд.

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.