ОПРЕДЕЛЕНИЕ

426

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 23.06.2015 г.  в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                   КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 373 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Застрахователна компания Лев Инс” АД – гр.София срещу определението от 31.03.2015 г. с характер на разпореждане на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№1212/2014 г., с което е върната жалбата му срещу постановеното по делото съдебно решение №132/16.02.2015 г.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Съгласно удостоверителното изявление на служебния служител – връчител в разписката съобщението за изготвеното решение по делото от 16.02.2015 г. с приложен препис от решението е било връчено на страната чрез адв. С.Р. /получено от нейна колежка – адв.Диана Цончева със задължение да й го предаде/ на 04.03.2015 г. Същата дата на връчване на съобщението е отразено от връчителя и в книгата за изготвени и връчени призовки и съобщения по търговски дела на Окръжен съд Варна. Това удостоверяване е официално и се ползва с обвързваща съда доказателствена сила съгласно чл.44, ал.1 – ГПК. Няма основание да се приеме, че датата на връчване е 09.03.2015 г., положена върху разписката от съобщението от получателя – адв.Диана Цончева, първо - защото само връчителят  удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, и второ – защото, така изписана, датата под заверената от връчителя такава /04.03.2015 г./ наподобява в много по-голяма степен 04.03.15 г., а не 09.03.15г.

Представеният първи отрязък от съобщението не може да се приеме за доказателство, тъй като отбелязаната върху него дата не е вписана от връчителя, като се твърди, че е положена от адв.Цончева. Документът важи срещу издателя си само за съдържащите се в него неизгодни факти и не го ползва за изгодните такива. Искането за назначаване на графическа експертиза с посочена в жалбата задача се явява при това положение несъотносимо и неоснователно. Ето защо, обжалваното разпореждане  за връщане на подадената по пощата на 23.03.2015 г. жалба срещу решението като просрочена – извън преклузивния двуседмичен срок за обжалване, е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията в частната жалба за приемане на първия отрязък от съобщението за изготвеното решение от 16.02.2015 г. и за назначаване на графическа експертиза с посочена в нея задача.

ПОТВЪРЖДАВА определение №3324/31.03.2015 г. с характер на разпореждане на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№1212/2014 г., с което е върната жалбата на „Застрахователна компания Лев Инс” АД – гр.София срещу постановеното по делото съдебно решение №132/16.02.2015 г.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.