ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 466

 

гр. Варна, …04.08.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в. ч. т. д. № 373/2017 година по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274, ал. 1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на И.И.Е., гражданин на Руската федерация, действаща чрез адв. А.К., против определение № 1582 от 26.05.2017 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 633/2017 г., с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на Варненския районен съд, на основание чл. 118, ал. 2 от ГПК.

В частната жалбата се излагат твърдения за неправилност на определението, като постановено при нарушение на материалния закон. Жалбоподателят счита, че искът му по чл. 125, ал. 3 от ТЗ, е подсъден на окръжен съд като първа инстанция, поради търговския характер на спора. Моли за отмяна на определението и продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството пред Варненския окръжен съд е образувано по предявен иск с правно основание чл. 125, ал. 3 от ТЗ от И.И.Е. срещу „Надежда-55“ ООД – гр. Варна за заплащане на сумата в размер на 25 000 лв., претендирана като част от обща сума в размер на 237 867.90 лв., представляваща дължима стойност във връзка с прекратяването на членственото правоотношение на ищцата в ответното дружество с предизвестие по реда на чл. 125, ал. 2 от ТЗ.

С определение № 1582 от 26.05.2017 г. по т. д. № 633/2017 г.,  Варненският окръжен съд е прекратил производството по делото и го е изпратил по подсъдност на Варненския районен съд.

По същество:

В Търговския закон е предвидена изрична специфична правна уредба, касаеща прекратяването на членствено правоотношение на съдружниците в дружество с ограничена отговорност. Една от законопредвидените възможности е свързана с прекратяване на членственото правоотношение с писмено предизвестие, отправено до дружеството в тримесечен срок преди датата на прекратяването, по реда на чл. 125, ал. 2 от ТЗ. В допълнение, преди осъществяването на сложния фактически състав на прекратяването не могат да настъпят последиците, свързани с изплащане на паричната равностойност на дела на съдружника. Доколкото са налице специални правила за реда на реализиране на правата на прекратилия участието си съдружник, предопределя материалноправното основание на спора между съдружника и дружеството по изплащане на дружествения дял, които спорове се уреждат от специалните разпоредби на ТЗ /така Определение № 2417 от 05.12.2013 г. на Пловдивския апелативен съд, постановено по ч. т. д. № 1327/2013 г./.

Предвид гореизложените доводи, спорът по делото следва да бъде разгледан по реда на особеното исково производство по търговски спорове по реда на чл. 365, т. 3 от ГПК, доколкото касае право на дружествен дял при прекратяване на членственото правоотношение на съдружник, във връзка с участието му в търговско дружество – чл. 125, ал. 3 от ТЗ, вр. с чл. 125, ал. 2 от ТЗ.

Предвид всички изложени по – горе правни аргументи и съображения, настоящият съдебен състав, отчитайки специфичната правна уредба, намира, че делото следва да бъде разгледано по реда на особеното исково производство по търговски спорове по реда на чл. 365, т. 3 от ГПК от местно компетентния Варненски окръжен съд като първа инстанция, в чиито компетенции попада и разглеждането на молбата за обезпечение на иска.

С оглед на гореизложеното, обжалваното определение е неправилно и като такова следва да бъде отменено, а делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 1582 от 26.05.2017 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 633/2017 г..

ВРЪЩА делото Варненския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.