О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№..831........../.....12.12...................., гр.Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в закрито съдебно заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 375/2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.258 и следв. ГПК и е образувано по въззивна жалба от ЕТ  „КИЧО – Н* С*” против решение  № 60/10.03.2015 г., постановено по т.д.№ 115/2012 год. по описа на ОС –Разград.

Производството в останалата част – по жалбата на „Туринвест”  ООД – Русе е прекратено с влязло в сила определение на въззивния съд от 10.11.2015 год.

Въззивникът  - ЕТ е с вписан в ТР представител Н* Д* С*. Депозираната въззивна жалба изхожда от процесуален представител адв.И.С.Х., чиито мандат е учреден с пълномощно  /л.6 от делото/.

Автентичността на представеното пълномощно е изрично оспорена от  „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД в писмен отговор от 27.05.2015 год.

 С разпореждане от 13.07.2015 г. съдът е указал на въззивника да ангажира доказателства за автентичността на представеното по делото пълномощно с оглед оспорването й от насрещната страна. Указанията на съда са надлежно връчени чрез процесуалния представител на страната. Тъй като страната не е ангажирала доказателства за автентичността на представеното пълномощно съобразно вменената в чл. 193, ал.3, изр.2 ГПК тежест на доказване, въззивният съд е приел, че въззивната жалба е депозирана от лице без представителна власт. С последващ съдебен акт – определение от 10.11.2015 год. съдът е  оставил без движение     производството по жалбата на ЕТ „Кичо-Н* С*” гр.Цар Калоян. Указал е изрично на страната да приподпише въззивната жалба или алтернативно - да представи пълномощно в полза на подателя И.С.Х.. Предупредил е въззивника, че при неизпълнение в срок, производството по делото ще бъде прекратено.

Съобщението с указанията на съда е връчено по адреса на управление на ЕТ на 19.11.2015 год. , респ. липсва изпълнение в срока по чл. 262, ал.1 ГПК.

Водим от горното, съдът намира, че са налице предпоставките за приложение на чл. 262, ал.2, т.2 ГПК.

Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 375/2015 год. по описа на АС – Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му до страните пред ВКС.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                  ЧЛЕНОВЕ: