РЕШЕНИЕ

   № 164

               гр.Варна, 21.06.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в закрито заседание на 21.06.2016 г. в  състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                        ЧЛЕНОВЕ:ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 375 по описа за 2016 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Д-р Д Т като изпълнителен директор и представляващ „МБАЛ Света Ана-Варна” АД – гр.Варна е обжалвал решението от 03.05.2016 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д. №435/2016 г., с което е потвърден отказ от 12.03.2016 г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията по заявление №20140207172716 за вписване в търговския регистър на избран на 07.02.2014 г. от ОСА нов Съвет на директорите с тригодишен мандат и избран от съвета нов изпълнителен директор, с молба отказът на длъжностното лице по регистрацията да бъде прогласен за нищожен, а на Агенция по вписванията да бъдат дадени указания за разглеждане на заявлението, производството по което /спряно до приключването на т.д. №258/14 г. на ОС Варна/, е било възобновено.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Отказът на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията не е нищожен поради непосочване в него имената на лицето, от което изхожда. Касае се за препис на хартиен носител от електронен документ, който длъжностното лице по регистрацията подписва с електронен подпис. На хартиения носител подписалото електронния документ лице се визуализира с трите си имена в горния му десен ъгъл, а не под документа, където с подпис и печат само заверява възпроизведения електронен документ. Актът на длъжностното лице по регистрацията не е съдебен акт и спрямо него не могат да се предявяват изисквания за форма, приложими за съдебния акт.

При положение че докато е било спряно производството по вписване на настоящото заявление са били вписани, без да са били оспорвани решенията на последващо ОСА и без да е било искано спиране на заявлението за вписването им, нов състав на Съвет на директорите и на изпълнителен директор, не би могло сега да се вписват предходни такива за минало време. Първо, защото изборът на членове на съветите има действие от вписването му в търговския регистър – чл.231, ал.4 - ТЗ, така че за периода, през който избраният на 07.02.2014 г. Съвет на директорите не е бил вписан до вписването на нов такъв на 16.04.2015 г. въз основа на решение на ОСА от 08.04.2015 г., легитимен в отношенията с трети лица е продължавал да бъде старият СД, предхождащ настоящия СД. И второ, защото вписването може да има действие само за в бъдеще, а не и за минало време.

Ето защо, независимо че с влязло в сила съдебно решение е установено, че  решението, с което е бил избран на 07.02.2014 г. нов Съвет на директорите, е било законосъобразно взето, няма как той да бъде вписан сега, след като вече са вписани избрани още по-нов Съвет на директорите и изпълнителен директор на здравното заведение, които вече упражняват правата си по управление и представителство на акционерното дружество.

Решението на ОС Варна, с което отказът на длъжностното лице по регистрацията е потвърден, е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.25 ал. 4 - ЗТР съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 309/03.05.2016 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д. №435/2016 г., с което е потвърден отказ от 12.03.2016 г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията по заявление №20140207172716 за вписване в търговския регистър на избран на 07.02.2014 г. от ОСА нов Съвет на директорите с тригодишен мандат и избран от съвета нов изпълнителен директор.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.