О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 459

 

гр.Варна,  02.08.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

      ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                                     

като разгледа  докладваното от съдия М. НЕДЕВА ч.в.т.д. № 375 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба с вх. 4149/10.07.2017г. по вх.рег. на ВапС, подадена от ЕЪР ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ АД гр. Търговище /в несъстоятелност/, чрез адв. Н., срещу определение № 67/30.01.2017г. на Шуменския оклъжен съд, постановено по т.д. № 2/2016 год., с което е върната частна жалба  вх.№ 293/18.01.2017г., подадена от дружеството срещу определение № 470/28.12.2016г. по същото търговско дело.

При извършване на проверка по смисъла на чл. 278, ал.4, вр. чл. 267, ал. 1 ГПК на частната жалба, съдът установи, че същата е депозирана в законоустановения срок, от надлежната страна, чрез надлежно упълномощен процесуален представител. След размяна на книжата по същата в законоустановения срок е депозиран писмен отговор от ИНВЕСТБАНК АД гр. София, чрез пълномощника си адв. Джамбазова. След проверка редовността на постъпилия писмен отговор, съдът установи, че същият не отговаря на изискванията на чл. 261, т. 2 ГПК предвид липсата на доказателства за представителната власт на адв. Джамбазова.

Предвид изложеното по-горе, настоящият състав на съда счита, че производството по ч.в.т.д. № 375/2017г. по описа на ВАпС следва да бъде прекратено, а делото - върнато на администриращия съд за изправяне на горепосочените непълноти досежно представителната власт на адв. Джамбазова в качеството й на процесуален представител на ИНВЕСТБАНК АД гр. София, по см. на чл. 101 ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д. № 375/2017г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Шуменнския окръжен съд за предприемане на необходимите действия съобразно изложеното по-горе, след което делото да се изпрати обратно на Варненския апелативен съд за разглеждане на въззивната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: