О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №480

 

23.07.2018г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юли две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                        НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. ч. т. д. № 375

по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. във вр. чл. 121 ГПК, образувано по въззивна частна жалба на „ЧЕРТАСИГ-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“ АД със седалище в Република Румъния, представлявано по пълномощие от адв. М.П. от САК, срещу определение № 1478/26.04.2018г., постановено по т. д. № 94/2018г. по описа на Варненски окръжен съд, в частта, с която е отхвърлено възражението на частния жалбоподател за местна неподсъдност на спора на сезирания съд, като неоснователно.

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно като постановено в противоречие с правилата за местна подсъдност, в частност, за неприложимост на разпоредбите на чл. 113 и чл. 115, ал. 2 ГПК, предвид характера на производството, и съответно, приложимост на обща разпоредба за местна подсъдност - чл. 105 ГПК, съгласно която искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника.

Своевременно е постъпил отговор от Е.В.Н. и Н.А.Н., представлявани от адв. А. Г. ***, в който е изразено становище за неоснователност на жалбата, респ. на възражението за местна неподсъдност, с позоваване на нормата на чл. 115, ал. 2 ГПК.

Съдът, като обсъди доводите на жалбоподателя във връзка с изложените оплаквания и становището на другата страна, и като провери данните по делото, намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

Варненският окръжен съд е бил сезиран с искова молба на Е.В.Н. и Н.А.Н., с която е предявени осъдителни искове срещу възразилия за местна подсъдност ответник „ЧЕРТАСИГ-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“ АД, с правно основание чл. 459, ал. 4, вр. чл. 448, ал. 7 КЗ и чл. 86 ЗЗД, за присъждане на всеки от ищците на сумата 98 483.70лв., претендирана като дължимо застрахователно обезщетение по сключен между застрахователя и „ПИ ВИ КОНСУЛТ“ ООД, в качеството на работодател, договор със застрахователна полица, с покритие на риск „злополука“ на служителите на дружеството и предмет – смърт от трудова злополука, за обезщетяване на вреди от смъртта на наследодателя им А*Г* Н., починал в резултат на трудова злополука. Претендира се и присъждане на мораторна лихва за периода 30.09.2017г.– 12.01.2018г. в размер на 2 878.37 лв. на всеки от ищците, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на задължението. В условията на евентуалност са предявени искове за обезщетение на същите вреди срещу работодателя „ПИ ВИ КОНСУЛТ“ ООД, на основание чл. 200, ал. 1 КТ. Евентуалният ответник не е възразил за местна подсъдност.

По силата на приложимата за казуса разпоредба на чл. 115, ал. 2 ГПК, съгласно която прекият иск на увредено лице, спрямо което застрахователят е отговорен, се предявява и по постоянния адрес или седалище на ищеца, или по местонастъпване на застрахователното събитие, ищците разполагат с процесуалното право на избор да предявят исковете с посочените по – горе предмет и правна квалификация до окръжния съд по своя постоянен адрес. Предоставено от закона право на избор е валидно упражнено, като е сезиран родово и местно компетентният окръжен съд - общият постоянен адрес ***, което населено място е в териториалния обхват на правораздавателната дейност на сезирания Варненски окръжен съд.

Доводите в частната жалба, за приложимост на чл. 115, ал. 2 ГПК само за някой видове застраховки, не намира опора в закона. При определяне на обхвата на местната подсъдност по сравнително новата специална разпоредба, приета със ЗИД ГПК - ДВ бр. 86/2017 г., имаща незабавно действие, следва да се вземе предвид и уредбата на специалната компетентност по дела във връзка със застраховане – чл. 11 и сл. от Регламент № 1215/2012г. на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, както и съображенията в § 18 от Регламента във връзка със застраховането. Съгласно последните, по - слабата страна /каквато несъмнено се явяват ищците по потребителски или трудови спорове/, следва да бъде защитена от правила за компетентност, които да са в по-висока степен благоприятни за нейните интереси, отколкото общите правила. Именно такова правило е изборната подсъдност по чл. 115, ал. 2 ГПК, приложима към висящия спор, с който е сезиран Варненски окръжен съд.

Поради съвпадение на правни изводи на двете инстанции относно приложимите правила за местна подсъдност обжалваното определение следва да се потвърди.

На основание чл. 78, ал. 3 ГПК във вр. чл. 38, ал. 2 ЗАдв, по силата на който при осъществена безплатна правна помощ в някоя от хипотезите по чл. 38, ал. 1 ЗАдв, адвокатското възнаграждение се присъжда на процесуалния представител, който, съгласно съдържанието на представения договор за правна помощ, се е съгласил да поеме безплатна защита, на адв. А.Г. *** следва да се присъди сумата 2 792 лв., определена съобразно Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, на база материалния интерес на частната въззивна жалба.

Воден от горното и на основание чл. 278 ГПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1478/26.04.2018г., постановено по т. д. № 94/2018г. по описа на Варненски окръжен съд, в частта, с която е отхвърлено възражението на „ЧЕРТАСИГ-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“ АД със седалище в Република Румъния, за местна неподсъдност на спора на сезирания съд, като неоснователно.

ОСЪЖДА „ЧЕРТАСИГ-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“ АД със седалище в Република Румъния, адрес на управление: гр. Букурещ, ул. „ Николае Карамфил“ № 61 „Б“, с ЕР № 12408250, да заплати на адвокат А.А.Г. от Варненска адвокатска колегия, адрес на кантората: гр. Варна, ул. „Тодор Шишков“ № 5, партер, сумата 2 792 лв., представляваща адвокатско възнаграждение за осъществено безплатно процесуално представителство, като пълномощник на Е.В.Н. и Н.А.Н.,***, по частно въззивно т. д. № 375/2018г. по описа на ВнАпС, на основание чл. 38, ал. 2, във вр. чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за адвокатурата.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.