ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                           № 451               03.07.2015  гр. Варна

Варненски апелативен съд                     търговско отделение трети състав

В закрито заседание в следния състав:

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

                         ЧЛЕНОВЕ:Радослав Славов 

                                                 Женя Димитрова

Като разгледа ч.въз.т.д. № 376/2015 г. докл. от съдия Златилова за да се произнесе взе предвид:

Производството е по чл. 613а, ал. 3 ТЗ.

Образувано е по частна жалба на „УниКредит Булбанк” АД, срещу определение №134/11.03.2015 г. постановено по т.д. № 125/2014 г. по описа на ДОС и иска отмяната му като незаконосъобразно.

Ответниците по частната жалба кредиторът „Алдо Маркет” ЕООД и длъжника „Д форекс” ЕООД не са изразили становище.

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна но е недопустима по следните съображения:

В производство по несъстоятелност образувано по молба на „Алдо Маркет” ЕООД срещу длъжника „Д форекс” ЕООД по искане на кредитора с определение № 65/10.02.2015 г. по т.д.125/2014 г. на ДОС е наложена предварителна обезпечителна мярка по чл. 629а ал. 1 т. 3 от ТЗ спиране на изп. дело № 052/2014 г. по описа на ЧСИ Н.Ников с район на действие гр. Добрич.

Срещу това определение присъединилият се в производството по несъстоятелност кредитор „Уникредит Булбанк” АД се е защитил като е подал частна жалба и отделна молба с искания: съдът да отмени предварителната обезпечителна мярка, тъй като спирането на изпълнителното дело засяга съществено правата му на ипотекарен кредитор и алтернативно е поддържал искане съдът да разреши продължаването на изпълнителното производство. Предмет на настоящото производство е обжалването на определение №134/11.03.2015 г. постановено по т.д. № 125/2014 г. на ДОС в частта с която „продължава постановеното с определение № 65/10.02.2015 г. по същото дело, спиране на изп. дело № 052/2014 г. по описа на ЧСИ Н.Ников по отношение на длъжника „Д Форекс” ЕООД  Въпреки непрецизната формулировка на диспозитива видно от мотивите първоинстанционният съд се е произнесъл по искане по чл. 638 ал. 3 от ТЗ, като частично не е уважил искането на банката в качеството и на обезпечен кредитор за продължаване на спряното изпълнителното производство досежно несъстоятелния длъжник.

Следователно обжалвания акт е определение по чл. 638 ал. 3 от ТЗ, което нито прегражда по- нататъшното развитие на делото / чл. 274 ал. 1 т. 1 ГПК/ нито възможността за обжалването му е изрично посочена /чл. 274 ал. 1 т. 2 ГПК/ и съгласно практиката на ВКС не подлежи на обжалване.

Освен вече изложеното, по частна жалба на „Уникредит Булбанк” АД срещу определение № 65/10.02.2015 г по т.д. 125/2014 г. на ДОС, въззивният съд вече се е произнесъл с определение № 436/25.06.2015 г. по в.ч.т.д. 378 по описа за 2015 г. на Варненския апелативен съд, като е отменил първоинстанционото определение с което производството изп. дело № 052/2014 г. по описа на ЧСИ Н.Ников с район на действие гр. Добрич е спряно. Следователно за частния жалбоподател липсва правен интерес да иска отмяна на спирането на изпълнителното дело, след като вече има произнасяне с окончателен акт.

Водим от изложеното съставът на съда

 

О П Р Е ДЕ Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на „УниКредит Булбанк” АД, срещу определение №134/11.03.2015 г. постановено по т.д. № 125/2014 г. по описа на ДОС.

Определението е окончателно..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: