Р Е Ш Е Н И Е

 

251

                                       

                гр. Варна, 05.10.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично заседание на двадесет и трети септември през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

    ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                               КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря Е.Т. като разгледа докладваното от съдията Кр.Генковска в.т.дело № 377 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по повод на въззивна жалба от „Алдо маркет”ЕООД против решение № 36/05.03.2015г. по т.д. № 125/14г. на ДОС в частта, с което е определена начална датата на неплатежоспособността на „Д Форекс”ЕООД – 31.12.2009г. 

Във въззивната жалба се навеждат оплаквания за допуснати процесуални нарушения, необоснованост и нарушения на материалния закон при постановяване на първоинстанционното решение в обжалваната му част. Въззивникът счита, че началната датата на неплатежоспособността следва да се определи на 14.04.2008г., към който момент е налично неизпълнено задължение по фактура. Следвало е ДОС да назначи ССЕ, която да определи коефициентите за ликвидност, автономност, задлъжнялост и ефективност към този момент. Моли да се отмени решението на ДОС в атакуваната част и се постанови друго, с което се определи начална дата на неплатежоспособност на длъжника – 14.04.2008г.

Постъпил е писмен отговор от присъединения кредитор „Уникредит Булбанк”АД, с който се оспорва основателността на въззивната жалба.

„Д Форекс”ЕООД / в открито производство по несъстоятелност / не изразява становище.

ВнАС намира следното:

В исковата молба на „Алдо маркет”ЕООД по реда на чл.625 ТЗ е направено искане за обявяване неплажеоспособността на длъжника „Д Форекс”ЕООД с начална дата – 07.04.2009г. По искане на този кредитор-ищец са назначени ССЕ, които са имали за задача най-рано към посочената от него дата- 07.04.2009г. да изчислят относимите към определяне на финансово икономическото състояние на длъжника коефициенти. Нито с исковата молба, нито в последствие след изслушване на в.л. Теодора Драгнева и приемане на депозираните от нея заключения по ССЕ – основна и допълнителни в с.з. на 30.10.2014г.,04.12.2014г. и на 19.02.2015г. пред ДОС ищецът е оспорвал констатациите на вещото лице. Фактите, изнесени от вещото лице сочат на влошаване на цялостното икономическо състояние на длъжника и за липсата на потенциал на същия да изплаща своите текущи задължения с наличните краткотрайни активи без опасност за интересите на кредиторите най-рано към 31.12.20009г. Не е оборена презумпцията по чл.608,ал.2 вр. ал.3 ТЗ. Налице е състояние на неплатежоспособност като трайно установено положение към тази възприета и от ДОС датата. Ищецът не е обективирал свое искане, свързано със сега въведената от него за пръв път пред въззивната инстанция дата – 14.04.2008г. Съдът не е имал обективна възможност да възложи служебно проверка и към тази дата, тъй като тя единствено се свързва с отразена на л.590 и приложение 1 на л.599 по делото на ДОС от вещто лице констатация, че най-ранният падеж на непогасено задължение е  по фактура от 14.04.2008г. с доставчик– «Елит Трейд»ООД – цедент на «Алдо Маркет»ЕООД. Вещото лице дава обяснения в с.з. на 30.10.2014г.,че липсва реална възможност за насрещна проверка при ответника и неговите счетоводни регистри / същият  е със заличени управители и се представлява в процеса от особен представител/;липсва хронологична счетоводна информация от страна на длъжника и затова изводите относно проявението в съвкупност на коефициентите за ликвидност и автономност има резон да се правят само в края на календарната година. Освен това спиране на плащанията към определен кредитор, не означава само по себе си , че длъжникът не е в състояние да плати задълженията си в същия този момент към всички свои кредитори с изискуеми вземания.

Предвид което, не са налице доказателства за определяне на посочената по въззивната жалба дата – 14.04.2008г. като начална дата, от която  „Д Форекс”ЕООД да е изпаднало в състояние на неплатежоспособност.

Следва обжалваното решение в атакуваната му част да се потвърди.

Водим от горното , съдът

 

                    Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 36/05.03.2015г. по т.д. № 125/14г. на ДОС в частта, с което е определена начална датата на неплатежоспособността на „Д Форекс”ЕООД – 31.12.2009г.

Препис от решението да се изпрати за обявяване в търговския регистър , на осн. чл.622 ТЗ.

    Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му в ТР, съгласно чл.633, ал.1 ТЗ, с касационна жалба пред ВКС от страните по делото и лицата , посочени в чл.613а,ал.2 ТЗ.

 

 

         ПРЕДСЕДАТEЛ:              ЧЛЕНОВЕ: