ОПРЕДЕЛЕНИЕ

425

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 29.06.2018 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 377 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба по чл.274, ал.2 - ГПК от В.П.Д. и Д.С.Д.,*** срещу определение № 167/17.05.2018 г. на Окръжен съд Шумен по в.ч.т.д. №66/2018 г. в прекратителната му част по отношение на двамата.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Производството по делото пред въззивен състав на Окръжен съд Шумен е било прекратено в частта по частните жалби на жалбоподателите за отмяна на разпореждането за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 - ГПК №354/07.03.2018 г. срещу тях по гр.д. №683/2018 г. на Районен съд Шумен извън частта й за разноските. Съгласно чл.413, ал.1 във връзка с чл.410 – ГПК заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските. Съдът се е произнесъл по жалбите относно частта на заповедта за разноските, като в останалата й част заповедта не подлежи на обжалване. Защитата на жалбоподателите е чрез подаване на възражения срещу заповедта за изпълнение по чл.415-ГПК, каквито те вече са подали. В производството по иска по чл.422, ал.1 – ГПК, който е длъжен да заведе заявителят в този случай, жалбоподателите като ответници по иска ще следва да направят всички свои възражения защо считат, че вземането на заявителя срещу тях по заповедта за изпълнение не съществува.

Определението в обжалваната му прекратителна част по отношение на двамата жалбоподатели е правилно, поради което следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.274, ал.2 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение № 167/17.05.2018 г. на Окръжен съд Шумен по в.ч.т.д. №66/2018 г. в прекратителната му част по отношение на двамата жалбоподатели - В.П.Д. и Д.С.Д. ***

Определението не подлежи на обжалване.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                                2.