ОПРЕДЕЛЕНИЕ

440

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 21.06.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№377 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от синдика на „Сано и Пи си“ ЕООД /н/ - гр.Варна срещу определение №1183/28.03.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1836/2018 г., с което същото дело е спряно до приключване с влязло в сила решение на спора за началната дата на неплатежоспособност на длъжника по т.д.№1282/2016 г. на ВОС.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Доколкото предявеният от синдика иск е по чл.647, ал.1, т.2, евентуално по ал.1, т.3 – ТЗ, като във втората хипотеза - възмездна сделка, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото, хипотезата на фактическия състав изисква сделката да е извършена в двугодишен срок /преди подаване на молбата по чл.625/, но не по-рано от датата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, същата дата се явява обуславяща по отношение на решението по отменителния иск. При положение че решението за откриване на производството по несъстоятелност по т.д.№1282/2016 г. на ВОС е обжалвано пред АС Варна, чието въззивно решение е обжалвано изцяло с касационна жалба пред ВКС и делото по нея е още висящо, настоящото дело следва да бъде спряно до влизане в сила на решението на ВОС относно началната дата на неплатежоспособност на длъжника, която е от значение за правилното му решаване. Определението е правилно, поради което следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №1183/28.03.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1836/2018 г., с което същото дело е спряно до приключване с влязло в сила решение на спора за началната дата на неплатежоспособност на длъжника по т.д.№1282/2016 г. на ВОС.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението с касационна частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 и 2 - ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.