Р Е Ш Е Н И Е №213

 

гр.Варна, 01.11.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

При участието на секретаря Ели Тодорова, като изслуша докладваното от съдия ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ в.т.д. № 378 по описа за 2017 г. на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на „Лида” АД,със седалище гр.Шумен срещу решение №26/23.03.2017 г., постановено по т.д. №30/2016 г. по описа на ОС – Шумен, в частта с която е отменено решение на общо събрание на акционерите на „Лида” АД от 08.01.2016 г., взето на основание чл. 221, т. 10 от ТЗ, за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на „Лида” АД гр. Шумен за дейността им през 2015 г. и до датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

В жалбата се съдържат оплаквания за неправилност на решението, поради противоречието му с материалния закон и необоснованост.

Насрещната страна П.Б.П. е подал писмен отговор, с който оспорва жалбата и моли съда да потвърди решението.

Останалите насрещни страни, не са подали писмени отговори.

Въззивната жалба е редовна, подадена е в срок от надлежна страна срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което съдът я намира за допустима.

За да се произнесе по съществото на въззивната жалба, съдът съобрази следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с искове с правно основание чл.74 ТЗ, за отмяна на решенията на общото събрание на акционерите на „Лида” АД гр. Шумен  от 08.01.2016 г.: 1. решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г. и до датата на провеждане на събранието и 2. решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите на „Лида” АД З Й, Й Й и С Д Д и избор на нови членове на съвета на директорите.

В исковата молба се твърди, че на 08.01.2016 г. било свикано общо събрание на акционерите /ОСА/ на „Лида” АД при дневен ред: 1. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г. и до датата на провеждане на събранието; 2. освобождаване на членовете на съвета на директорите на „Лида” АД З Й, Й Й и С Д Д и избор на нови членове на съвета на директорите. ОСА приело решения по гореупоменатия дневен ред с мнозинство от 105 642 бр. акции, притежавани от членовете на съвета на директорите и 39 160 бр. акции против. Счита приетите решения за недействителни поради противоречие с повелителни разпоредби на устава на акционерното дружество и на Търговския закон, като излага, че с действието си – продажба от съвета на директорите на дружеството на собствени на дружеството недвижими имоти, обективирана в нотариален акт № 52 том 25 дело № 4869/2015 г. на Сл.Вп. - гр. Шумен, с продажна цена в пъти по-ниска от данъчната оценка на имотите, членовете на съвета на директорите са нарушили чл. 53, ал. 2 от Устава на дружеството и чл. 237, ал. 2 ТЗ, а също и нормите на чл. 236, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ТЗ и чл. 240б ТЗ.

Предвид изложеното по-горе съдът прие от фактическа страна по делото:

От събраните по делото доказателства – протокол № 22 от 08.01.2016 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на „Лида” АД гр. Шумен (л. 7-9), покана за ОСА (л. 6) обявена в ТР на 04.12.2015 г., списък на акционерите от 08.01.2016 г. (л. 27-28) с положени на присъствалите акционери подписи, съдът прави извод за допустимост и основателност на предявения иск в частта за решението на ОСА за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г. и до датата на провеждане на събранието 08.01.2016 г., като мотивите за това са следните:

Решението за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност, което е предмет на оспорване, е взето в рамките на правомощието на общото събрание на акционерите по чл.221 т.10 от ТЗ. Съгласно чл.230, ал.1 от ТЗ, решението се взема с обикновено мнозинство от представените на събранието акции. При това следва да се отчете качеството на акционер на член на СД (лице участващо в управлението на дружеството) и невъзможността същия да участва във вземането на решението за своето собствено освобождаване от отговорност, предвид нормата на чл. 229, т. 2 ТЗ.

Атакуваното решение на ОСА е взето с мнозинство от 105 642 бр. акции, като видно от броя притежавани от З П Й и Й И. Й акции, мнозинството е постигнато именно от гласовете на тези двама акционери, които са били и членове на съвета на директорите.

Това обстоятелство прави взетото от ОСА решение в оспорваната му част порочно поради наличието на конфликт на интереси. Законодателят изрично е предвидил с нормата на чл. 229 ТЗ, че правото на глас за акционер или негов представител отпада в случаите, когато се цели предприемане действия за осъществяване на отговорността му към дружеството. Гласуването е било опорочено, което прави взетото решение незаконосъобразно и като такова същото следва да бъде отменено. В този смисъл е и константната практика на ВАпС /решение № 94/09.04.2012г. постановено по в.т.д. № 119/12 г. на ВАпС/. С определение № 493/20.05.2013 г. на ВКС по т. д. № 688/2012 г., I т. о., ТК, касационният съд е приел нормата за ясна и ненуждаеща се от тълкуване, респ. не е допуснал до касационно обжалване атакуваното решение № 94/9.04.2012 г. по т. д. № 119/12 г. на ВАпС по поставения от касатора въпрос „Дали забраната по чл. 229 ТЗ се отнася до акционер, който едновременно е и член на СД по точките от дневния ред, с които се предвижда предявяване на иск срещу него, но не за задълженията му към дружеството, а заради действията му като чл. на СД, изисква тълкуване на посочената разпоредба“.

При така очертания спорен предмет и предвид изложеното по-горе, въззивният съд намира, че обжалваното решение в частта, с която ШОС е отменил решение на общо събрание на акционерите на „Лида” АД гр. Шумен от 08.01.2016 г., взето на основание чл. 221 т. 10 от ТЗ, за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на „Лида” АД гр. Шумен за дейността им през 2015 г. и до датата на провеждане на общото събрание на акционерите, е правилно и като такова същото следва да бъде потвърдено.

С оглед изхода от спора и като съобрази, че нито една от явилите се в провелото се открито съдебно заседание страни не е представила списък с разноските по см. на чл.80 ГПК, като по делото има представен единствено договор за правна защита и съдействие на въззивника, съдът намира, че макар и възприемането на въззивната жалба за неоснователна не следва да се произнася по направеното искане за присъждане на разноски на въззиваемата страна предвид липсата на доказателства за извършването на такива.

 

Водим от гореизложеното, съставът на Варненския апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №26/23.03.2017 г., постановено по т.д. №30/2016 г. по описа на ОС – Шумен, в частта с която е отменено решение на общо събрание на акционерите на „Лида” АД от 08.01.2016 г., взето на основание чл. 221, т. 10 от ТЗ, за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на „Лида” АД гр. Шумен за дейността им през 2015 г. и до датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

В останалата си част, като необжалвано, първоинстанционното решение е влязло в законна сила.

Решението подлежи обжалване при условията на чл.280 от ГПК пред Върховен касационен съд на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: