Р Е Ш Е Н И Е   №162

 

03.07.2019г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на втори юли две хиляди и деветнадесета година, проведено в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 378

по описа на ВнАпС за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4, изр. 2 ЗТРРЮЛНЦ, образувано по жалба на Б.Н.С., действащ в качеството на новоизбран председател на НЧ "Самообразование 1894“ със седалище с. Побит камък, Община Разград, срещу решение № 41/31.05.2019г., постановено по т. д. № 22/2019г. по описа на Разградски окръжен съд, с което е потвърден отказ рег. 20190424163330/30.04.2019г. на длъжностно лице по регистрацията при АВп, ТР, по заявление вх. № 20190424163330 за вписване на промени в подлежащи на регистрация обстоятелства по партидата на читалището.

С оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт се претендира неговата отмяна, както и отмяна на постановения отказ на ДЛР и даване на задължителни указания, по реда на чл. 25, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ, за вписване на заявените промени. Поддържа се, че проведеното на 24.03.2019г. общо събрание на читалището е било свикано при спазване на правилата на ЗНЧ и Устава, тъй като е положена дължимата грижа за връчване на поканите на всички лица, чрез изискуеми от закона фактически действия. Излага се също, че по отношение на всички членовете на НЧ "Самообразование 1894, на които не са били връчени писмени покани, са били налице обстоятелства, водещи до невъзможност за връчване, удостоверени с Констативен протокол. Настоява се, че присъствието на необходимия брой членове на проведеното общо събрание не е без значение за преценката относно редовността на свикването му.

Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество, същата се преценява като неоснователна по следните съображения:

Със заявление Обр. А 17 вх. № 20190424163330, подадено на хартиен носител от новоизбрания председател на НЧ "Самообразование 1894“ със седалище с. Побит камък, Община Разград, е поискано вписване на промени в персоналния състав на органите на читалището – настоятелство, проверителната комисия, председател, въз основа на решения на общо събрание на членовете, проведено на 24.03.2019г.

За да постанови отказ рег. № 2018058152725/04.06.2018г., при извършване на проверка за спазването на изискванията на чл. 21 от ЗТР и Наредба № 1/14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, длъжностното лице по регистрацията при АВп е направило най – общо констатации и изводи за неизпълнение на изискванията на чл. 15, ал. 2 ЗНЧ и чл. 16, ал. 3 от Устава във връзка с редовното свикване на общо събрание на читалището, които впоследствие, в обжалваното съдебно решение, са споделени и подробно доразвити от решаващия състав на Разградски окръжен съд.

В жалбите до съдебните инстанции не се оспорва верността на фактическите изводи на ДЛР, че приложените към заявлението документи не доказват връчване на писмени покани на част от членовете на читалището. Доводите за неправилност на отказ за вписване, потвърден с обжалваното решение, са обосновани със съображенията, че неполучаването на писмени покани от всяко от петте лица, с качеството на действителни членове на читалището с право на глас, има своето логично обяснение, облечено в съответните доказателства, като това не може да прегражда работата на общото събрание и да поставя под съмнение неговата законност. Излага се, че процесуалните правила относно връчването на документи са ноторно известни и не е необходимо да бъдат изрично сочени в правната норма, за да намерят приложение.

С всички тези съображения се цели обосноваване на довод, че съобразно конкретните обстоятелства получаването на неполучените писмени покани реда на чл. 15, ал. 2 ЗНЧ, аналогичен на чл. 16, ал. 2 от Устава на читалището, следва да се фингира.

За доказване на положената дължима грижа относно извършването на всички изискуеми действия и за обстоятелствата, въз основа на които според заявителя следва да се приеме за изпълнена процедурата по връчване по отношение на останалите невръчени писмени покани за ОС, със заявлението е представен Констативен протокол от 15.03.2019г., подписан от трима членове на читалището. Съобразно съдържанието на протокола двама от членове / Хр. Г и А. Б/ в рамките на два последователни дни не са били открити на постоянните им адреси. По отношение на още лица са посочени причини за невръчване на покана, както следва: за В. Ц - отказ за получаване, за Хр. Х - извън страната, и за Здр. Д - настанена за лечение в болнично заведение.

Съставът на ВнАпС намира, че в случая не се установява основание за прилагане на фикция за връчване на писмени покани за ОС, като съображенията за това са следните:

По отношение способите за връчване на писмена покана за общо събрание по реда и със съдържанието съгласно чл. 15, ал. 2 ЗНЧ, не са предвидени някакви специални ограничения от закона. Връчването може да стане от друг член на читалището, по пощата, от лицензирана куриерска фирма с препоръчана пратка с обратна разписка, и др. Начинът на удостоверяване на връчването на поканата е поставено в зависимост от избрания способ за връчване на книжа.

За да е допустимо да се фингира получаването на неполучена покана за ОС, Уставът на юридическото лице следва да предвижда определени предпоставки и/или фактически констатации, при наличието на които ще се счита, че е положена дължимата грижа за фактическо връчване, както и лицето или лицата, с предоставена компетентност в отношенията между членовете и между тях и юридическото лице, за удостоверяване на предпоставките за прилагане на фикция за връчване.

Отделно от това, на разположение на лицата, които са затруднени от различни обстоятелства за фактическо връчване на документи, са процесуалните норми за връчване на книжа по ГПК, предвиждащи различни фактически състави на фингирано връчване. За да се приложат обаче фикциите за връчване на книжа по ГПК предпоставките за прилагането им следва да бъдат установени от лица с удостоверителна компетентност, в процедури по връчване по възлагане от нотариус / чл. 50 ЗННД/ или частен съдебен изпълнител / чл. 43 ЗЧСИ/, тъй като процесуалните норми намират приложение само в производства по ГПК, проведени / освен ако не са изрично реципирани от страните с договорни клаузи, респ. ако е договорно установена приложимостта им извън процедури по ГПК/.

Жалбоподателят твърди релевантност на причини за невръчване, удостоверени от други членове на читалището, по отношение на процедурата по чл. 15, ал. 2 ЗНЧ. Уставът на НЧ "Самообразование 1894“ обаче не предвижда предпоставки, при които да се приема, че невръчената покана за ОС ще се счита за връчена. Отделно от това, лицата, изготвили констативен протокол, нямат предоставена компетентност от устава за удостоверяване на определени предпоставки и/или фактически констатации / такава има само представляващият читалището/. Същевременно, сочените в жалбите до съдебните инстанции причини за невръчване не покриват нито един от фактическите състави, предвидени от фикционни процесуални норми, отнасящи се до връчване на книжа. Релевантни по ГПК са установени и удостоверени от лице с качеството на връчител по чл. 42 ГПК отсъствия на адресат на изпратени за връчване книжа от неговия постоянен и настоящ адрес повече от един месец – напр. чл. 41, чл. 47 ГПК, независимо дали е в чужбина, в болница или няма данни за местонахождението му.

Както правилно е посочил решаващия окръжен съдия, изискването за получаване на поканата за свикване на събранието от всеки един член на народното читалище – лично срещу подпис или връчване не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането е отделно и кумулативно дадено от изискването в същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, да бъде залепена поканата за събранието.

По изложените съображения, съставът на Варненски апелативния съд прави извода, че не се установява изпълнение на изискванията на чл. 15, ал. 2 ЗНЧ и чл. 16, ал. 3 от Устава на НЧ "Самообразование 1894“ за редовното свикване на общо събрание на членовете, проведено на 24.03.2019г., което е пречка за вписване на промени въз основа на взетите на това събрание решения.

Поради съвпадение на правни изводи на двете съдебни инстанции относно приложимите норми и установените с тях правни последици, решение на РОС следва да се потвърди.

Воден от горното, ВнАпС, ТО, І –ви състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 41/31.05.2019г., постановено по т. д. № 22/2019г. по описа на Разградски окръжен съд.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:  1.                       2.