О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

476………..

 

гр.Варна, 23.07. 2018 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на двадесети юли, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

           ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 379 по описа на ВАпС за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК, образувано по частна жалба вх.No-12370/26.04.2018 година от „МОССТРОЙ-ВАРНА“ АД срещу определение No-877/08.03.2018 година, постановено по ч.т.д.193 по описа за 2018 година на Окръжен съд Варна, с което е прекратено производството по делото.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно,  поради което моли за отмяната му и връщане на окръжния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е процесуално допустима, депозирана от надлежно лице с представителна власт срещу определение, което подлежи на обжалване, депозирана е в предвиденият от закона преклузивен срок, а разгледана по същество е основателна по следните съображения.

Производството по ч.т.д.193 по описа за 2018 година на Окръжен съд Варна е образувано по предявено възражение по чл.423 ГПК от „Мосстрой-Варна“ АД срещу издадена заповед за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК по ч.гр.д.8910/2016 година по описа на ВРС с твърдения, че за заповедта и издаденият изпълнителен лист е узнал с факта на публикуване на списъка на предявените вземания на 14.08.2017 година, поради което подаденото възражение на 14.09.2017 година е подадено в едномесечният срок от узнаването. Във възражението се излага, че връчването на книжата по чл.417-чл.418 ГПК е осъществено без представителна власт. Връчването е извършено чрез пълномощник, като подписалата го не е разбирала в пълна степен смисъла на документа, който подписва. ПДИ е получена от лице без представителна власт /адв.З*/, за когото липсва пълномощно, няма данни същият да е колега, нито връчването е извършено в кантората, за да се приеме връчване по чл.51, ал.1, т.2 ГПК, а в пощенската бланка не е упоменато наличието на пълномощно. 

 

Ч.гр.д.8910/2016 година по описа на РС Варна е образувано по заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК от Е.А.С. по запис на заповед за сумата от 340 000 лева, като с разпореждане 29994 от 29.07.2016 година дружеството е осъдено да заплати на заявителя сумата от 340 000 лева по запис на заповед , ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявлението до окончателното изплащане на задължението, ведно с разноски, като е издадена заповед No-4329/29.07.2016 година.

От доказателствата по делото е видно, че същата е връчена на длъжника с писмо с обратна разписка на 09.09.2016 година на адв.С*З*.

Връчването е нередовно, тъй като на обратната разписка няма отбелязване това лице да е представило пълномощно, както и няма данни длъжностното лице да се е уверило на кого връчва, съществува ли такова лице и кой е получил пратката. Още по-малко може да се приеме, че това лице е колега по кантора, тъй като няма извършено такова отбелязване, нито удостоверяване, че връчването е извършено в кантората.

Горното основава извода, че връчването на 09.09.2016 година е нередовно.

По делото е налице редовно връчване на л.267 на ПДИ, връчена лично на длъжника на 12.10.2015 година, с отбелязване, че същата е връчена в кантората на ЧСИ. Пълномощното на адв.Б.Г* е на л.273 от изп.дело и съдържа овластяване за всички действия по изп.дело, като е с дата 28.10.2015 година. От същата дата е постъпила и молба от длъжника за отлагане на насрочен опис.

Установява се, от изисканото изпълнително дело, че длъжникът „Мосстрой-Варна“ АД е участвувал активно в изпълнителното дело, депозирал е многократно молби, включително и чрез адв.Б.Г*, с дати 14.01.2016 година на л.487 за определяне на вещо лице, на л.490 Б.Г* е получавал пратки по изп.дело, на л.503е депозирана молба от длъжника, като с разпореждане от 15.01.2016 година е спряна публична продан. Разпореждането е изпратено на адв.Б.Г* на 19.01.2016 година. На л.591 е налице и изпратено съобщение за насрочване на оглед, получено на 21.06.2016 година. По изп.дело е налице и искане за използване на кореспонденция по електронен път. Горното опровергава твърдението на длъжника за най-ранно узнаване на 14.08.2017 година, поради което и възражението, депозирано на 14.09.2017 година не е в преклузивния едномесечен срок от узнаването и се явява просрочено.   

Поради съвпадане на крайните правни изводи на двете инстанции определението следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение No-877/08.03.2018 година, постановено по ч.т.д.193 по описа за 2018 година на Окръжен съд Варна, с което е прекратено производството по делото.

Определението не подлежи на обжалване.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: