ОПРЕДЕЛЕНИЕ

60

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 31.01.2017 г.  в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.П. ч.т.д.№ 38 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от М.Я.Х.-Й., Е.П.Й. и В.Е.Й.,***, срещу разпореждане с характер на определение №4124/23.12.2016 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д.№1516/2016 г., с което е прекратено производството по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Въпреки дадените от съда изрични указания на ищците да обосноват фактическото основание на иска с посочване на релевантните факти и обстоятелства по него, това не е сторено. Единственото уточнение, направено с молбата на л.26, е за нищожност на договорната ипотека, тъй като липсва основание, задължително за този тип договори. Това напълно неконкретно и неясно уточнение не съставлява изпълнение на дадените указания от съда, не покрива минималните изисквания за редовност на исковата молба и не позволява произнасяне на съда по нея. Съгласно чл.127, ал.1, т.4 – ГПК исковата молба следва задължително да съдържа изложение на обстоятелствата, на които се основава искът.

Ищците не са посочили и надлежна цена на иска, когато той е оценяем съгласно чл.127, ал.1, т.3 – ГПК. Ипотеката е вещно обезпечително право и спрямо нея се прилагат правилата на чл.69, ал.1, т.4, пр.2 във вр. с т.2 и чл.71, ал.2 – ГПК, в който смисъл е и ТР №4/2014 г. на ОСГК на ВКС. Ето защо, цената на иска се определя въз основа на данъчната оценка на недвижимия имот, а размерът на държавната такса се определя върху една четвърт от цената на иска. Въпреки дадените на ищците указания в тази връзка те не са поискали от съда издаване на съдебно удостоверение, въз основа на което да се снабдят с друго такова от Община Варна относно данъчната оценка на имота. Съдът не изисква служебно данъчна оценка на имота, нито разпорежда на компетентния орган /който в случая дори не е посочен/ да издаде такава. Съдът може само да окаже съдействие на ищеца да отстрани недостатъците на исковата молба, но не и да върши това вместо него.

Исковата молба е останала нередовна и след двукратно дадените на ищците точни и ясни указания, с предупреждение, че в случай на неизпълнение в посочения срок производството по делото ще бъде прекратено. Ето защо, обжалваното разпореждане с характер на определение, с което производството по делото е прекратено на основание чл.129, ал.3 – ГПК е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА разпореждане с характер на определение №4124/23.12.2016 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д.№1516/2016 г., с което е прекратено производството по същото дело.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до ищците с касационна частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                   2.