О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №68

 

                                         гр.Варна, 01.02.2018 г.

 

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на първи февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                               ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                      НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д.№38 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е реда на чл.274 и следв. ГПК и е образувано по частна жалба на „АГРОРОМЕКС“ ЕООД, ЕИК 203109633, със седалище гр.Балчик против определение №545/08.11.2017 г., с което е прекратено производството по т.дело №283/2017 г. по описа на ДОС.

Жалбоподателят излага, че определението е незаконосъобразно, тъй като съдът неправилно е приел, че не са отстранени нередовностите на исковата молба. Наред с молбата за отмяна на обжалваното определение, жалбоподателят е направил искане да бъде постановено съединяване на производствата по т.дело №234/2017 г. по описа на ДОС и т.дело №283/2017 г. по описа на ДОС.

Частната жалба е подадена в срока по чл.275 от ГПК срещу определение, което подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е частично основателна, поради следните съображения:

Производството пред ОС – Добрич е образувано след отделяне на предявения по т.дело №234/2017 г. по описа на ДОС насрещен иск на „АГРОРОМЕКС“ ЕООД, ЕИК 203109633, със седалище гр.Балчик срещу «ОДИСЕЙ ГРЕЙН» ЕООД, със седалище гр.Бургас, с правно основание чл.195, ал.1 от ЗЗД, за заплащане на сумата от 32.891.72 лева, претендирана като разлика между заплатена и дължима цена по договори за продажба на некачествен слънчоглед от 18.12.2015 г. и 04.01.2016 г. и иск с правно основание чл.86 от ЗЗД, за заплащане на сумата от 5593.62 лева, претендирана като обезщетение за забавено изпъление, за периода от 25.01.2016 г. до датата на подаване на исковата молба.

С определение от 25.10.2017 г., съдът е оставил без движение производството по делото, като е указал на ищеца, да уточни характера на претенциите, количеството и стойността на некачествения слънчоглед по всеки от договорите, както и периода и размера на обезщетението за забава върху отделните главници.

С молба от 07.11.2017 г., ищецът е изложил обстоятелствата от които произтичат претенциите по договорите за продажба, като е посочил, че претендира намаляване на цената на продадения слънчоглед, поради отклонение от уговореното качество. Уточнил е размера на намалението по всеки от договорите и начина, по който според него следва да се установи отклонението от договотеното качество и определянето на стойността.

Според въззивния състав, това е достатъчно да се приеме, че ищецът е изпълнил указанията на съда в тази част. Обстоятелствата свързани с времето и начина на уведомяване за констатираните отклонения в качеството, както и с установяване на качеството на доставения слънчоглед и неговата стойност са въпроси по съществото на спора и зависят от събраните доказателства, като на тях следва да бъде даден отговор с решението.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че определението на ДОС в частта, с която производството е прекратено по исковете за заплащане на сумата от 32.810.12 лева, претендирана като разлика между заплатена и дължима цена по договори за продажба на некачествен слънчоглед от 18.12.2015 г. и 04.01.2016 г. следва да бъде отменено и делото бъде върнато на ВОС, за продължаване на съдопроизводствените действия.

Доколкото жалбоподателят не е посочил периода и размера на обезщетението за забава върху отделните главниците по всеки от отделните договори за доставка, съдът намира, че определението в тази част е правилно, поради което частната жалба, следва да бъде оставена без уважение.

Искането да бъде постановено съединяване на производствата по т.дело №234/2017 г. по описа на ДОС и т.дело №283/2017 г. по описа на ДОС, следва да се остави без уважение, тъй като единствено в правомощията на съда пред който делото е висящо, а именно ОС – Добрич е да се произнесе дали са налице условията на чл.213 от ГПК и да съедини делата в едно производство, с оглед постановяване на общо решение по тях.

 

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение №545/08.11.2017 г., в частта с която е прекратено производството по т.дело №283/2017 г. по описа на ДОС, по исковете за заплащане на сумата от 32.810.12 лева, претендирана като разлика между заплатена и дължима цена по договори за продажба на некачествен слънчоглед от 18.12.2015 г. и 04.01.2016 г. и ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Добрич, за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „АГРОРОМЕКС“ ЕООД, ЕИК 203109633, със седалище гр.Балчик против определение №545/08.11.2017 г., в частта с която е прекратено производството по т.дело №283/2017 г. по описа на ДОС, по иска с правно основание чл.86 от ЗЗД, за заплащане на сумата от 5593.62 лева, претендирана като обезщетение за забавено изпъление, за периода от 25.01.2016 г. до датата на подаване на исковата молба.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „АГРОРОМЕКС“ ЕООД, ЕИК 203109633, със седалище гр.Балчик, да бъде постановено съединяване на производствата по т.дело №234/2017 г. по описа на ДОС и т.дело №283/2017 г. по описа на ДОС, на осн. чл.213 от ГПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която частната жалба е оставена без уважение, подлежи на обжалване пред ВКС, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: