О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…443………/Варна, …………..

 

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение – втори състав, в закрито съдебно заседание на 27.06.2014 год. в състав

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*ЯН

                            ЧЛЕНОВЕ: М* Н*ВА

А*Б*ОВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Б* в.т.д.№ 380/2014 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.613а, ал.1 ТЗ вр. чл.735, ал.3 ТЗ. Образувано е по въззивни жалби на НАП - София и «Г* Е* Ф*» ЕООД против решение № 343/03.04.2014 год., постановено по т.д.№ 3090/2011 год., с което ВОС е прекратил производството по несъстоятелност на «Е*Л Г*» АД и е постановил заличаването на длъжника, на основание чл.735, ал.1, т.2 ТЗ.

По делото са представени доказателства за наличие на висящ спор с правно основание чл. 647, ал.1 ТЗ и чл. 135 ЗЗД за обявяване за недействителен по отношение на кредиторите на несъстоятелността на «Е* Г*» АД на особен залог върху търговското предприятие, учреден от «Е* Г*» АД в полза на «Т* С* П*» БВ, вкл. за връщане в масата на несъстоятелността на поземлени имоти, на основание чл. 648 ТЗ.

Предявените въззивни жалби обективират изрични твърдения за наличието на обусловеност между настоящия спор и висящото съдебно производство. Наведени са доводи, че масата на несъстоятелността не е изчерпана, респ. липсват предпоставките за приложимост на чл. 735, ал.1, т.2 ТЗ.

Пряката преюдициална връзка между висящите отменителни искове и постановяването на решение по чл. 735, ал.1, т.2 ТЗ е призната в практиката на ВКС по повод обжалване на определения за спиране на производството по чл. 735, ал.3 ТЗ по реда на чл. 229, ал.1, т.4 ГПК -  Определение № 317 от 25.04.2013 г. на ВКС по ч. т. д. № 1798/2013 г., I т.  и Определение № 68 от 19.01.2011 год. на ВКС по ч.т.д.№ 983/2010 год. , II т.о. Решението по предявен отменителен иск, с което се разрешава въпрос за попълване масата на несъстоятелността, чрез обявяване за недействителна спрямо кредиторите на сделка, осъществена от длъжника, би обективирало настъпването на юридически факт, относим за преценката за липса на имущество в патримониума на несъстоятелния длъжник и изчерпване на масата на несъстоятелността.

На посоченото основание, съдът намира, че са налице предпоставките за спиране на производството по реда на  чл.229,  ал.1, т.4 ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт на висящото т.д.№ 1289/2013 год. по описа на ОС – Варна, търговско отделение.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по делото       до приключване с влязъл в сила съдебен акт на висящото т.д.№ 1289/2013 год. по описа на ОС – Варна, търговско отделение, н а основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: