Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

167./гр. Варна, 09.07.2018 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на девети юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                   

като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№380/2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба на "ХЪДЗЪН 2010“ АД, ЕИК201100607, със седалище гр.Варна срещу решение №456/12.06.2018 год., постановено по т.д.№888/2018  год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията от 30.05.18 г., постановен по заявление за обявяване на акт вх.№ 20180521120112 на "ХЪДЗЪН 2010“ АД, ЕИК201100607, представлявано от изп. директор Б К.

В предявената до съда жалба се излага, че съдебният акт е неправилен. Твърди се, че е налице забава в действията на регистърния орган, тъй като подаденото на 21.05.2018 г. заявление е разпределено на длъжностното лице едва на 30.05.2018 г., което е дало основание за постановяване на отказа. Излага, че заявлението отговаря на изискванията на закона и са спазени всички формални условия за обявяване на поканата, като  срокът по чл.223, ал.5 от ТЗ е предоставен за защита на акционерите и неспазването му, не може да е основание за отказ.

Апелативният съд, като се запозна с жалбата и доказателствата по делото намира, че жалбата е процесуално допустима, подадена е срещу решение на Окръжния съд по чл. 25, ал. 4 от ЗТР, за което законът е предвидил обжалване пред Апелативния съд, като е спазен седемдневния срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, поради следните съображения:

Предмет на обжалване пред Варненския окръжен съд е отказ на длъжностното лице по регистрацията от 30.05.18 г, постановен по заявление за обявяване на покана за общо събрание на акционерите, предмет на заявление вх.№ 20180521120112.

Със заявление образец Г1 от 21.05.2018 г., жалбоподателят е сезирал Агенция по вписванията с искане за обявяване на покана за свикване на общо събрание на акционерите на 27.06.2018 г. Постановеният на 30.05.2018 г. отказа на длъжностното лице е мотивиран само с това, че от датата на разпределение за разглеждане, до датата на провеждане на събранието, не е налице предвиденият в чл.223, ал.5 от ТЗ тридесет дневен срок, което ще доведе до незаконосъобразност на решенията.

Обхватът на извършваната проверка от длъжностното лице при заявление за обявяване на покана за свикване на общо събрание на акционерите е регламентиран в нормите на чл. 21 от ЗТР и чл.61, ал.2, т.3 вр. чл.62 от Наредба № 1/14.02.2007 година за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. В чл. 21, т. 4 от ЗТР е посочено, че към заявлението се прилагат всички изискуеми документи, съответно подлежащия на обявяване акт. В чл. 62 от цитираната Наредба № 1, отнасящ се до заявлението за обявяване на поканите е посочено, че към заявлението се прилагат подлежащият на обявяване акт в оригинал, нотариално удостоверен препис или в заверен от заявителя препис; документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване акт, ако такива са установени със закон; други документи съгласно изискванията на закон.

Съдът намира, че в случая са налице посочените в чл.21 от ЗТР предпоставки, доколкото заявлението е подадено при спазване на предвидените форма и ред, представена е поканата подлежаща на обявяване, както и протокол от 10.05.2018 г., обективиращ решение на съвета на директорите за свикване на събрание на акционерите.

След като заявлението е придружено с изискуемите документи и е подадено своевременно – повече от 30 дни преди насроченото събрание, не е налице каквото и да е основание за постановяване на отказ, особено с мотиви, че заявлението е разпределено на длъжностното лице едва на 30.05.2018 г.

Наред с това, следва да се изложи, че неспазването на срока по чл.223, ал.5 от ТЗ, не води до невъзможност за провеждане на събранието и вземане на решения по обявения дневен ред, като единствено в правото на всеки от акционерите, ако прецени, че по този начин са нарушени членствените му права е да предяви иск по реда на чл.74 от ТЗ. 

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че решението на съда и потвърдения с него отказ, следва да бъдат отменени, без да се дават указания за обявяване, тъй като от една страна, датата на която събранието е било насрочено, към настоящия момент е отминала, а от друга страна, дружеството вече е провело събрание при същия дневен ред.

Въпреки, че жалбоподателят няма правен интерес от обявяването на поканата, интересът от обжалване е налице, с оглед наведените в жалбата доводи относно забава в действията на регистърния орган и евентуалната възможност да претендира обезщетение за причинени от отказа вреди.

По изложените съображения съдът намира, че следва да отмени обжалваното решение на Варненския окръжен съд, както и отказа на длъжностното лице от Агенцията по вписванията.

            Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №456/12.06.2018 год., постановено по т.д.№888/2018  год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията от 30.05.18 г., постановен по заявление за обявяване на акт вх.№ 20180521120112 на "ХЪДЗЪН 2010“ АД, ЕИК201100607, представлявано от изп. директор Б К и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ №20180521120112/30.05.2018 г. на длъжностно лице по регистрация при Търговския регистър към Агенция по вписванията, постановен по заявление за обявяване на акт вх.№ 20180521120112 на "ХЪДЗЪН 2010“ АД, ЕИК201100607, представлявано от изп. директор Б К.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: