Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

171/ 11.07.2019г.,             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на единадесети юли                                                           Година 2019

в  закрито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:А.Братанова

ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                   Г.Йовчев

 

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 380    по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.25 ЗНРРЮЛНЦ.

          Образувано е по подадена  жалба от „Ийст голф БГ“ООД / в ликвидация/, ЕИК 116564427, представляван от ликвидатора Д. П. Д. против решение № 21/19.03.2019г. на Разградския окръжен съд, постановено по т.д. № 14/2019г., с което  е оставена без уважение жалбата на дружеството против отказ № 20190227150926/28.02.2019г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписванията, за вписване на продължаване на дейността на прекратеното търговско  дружество. По съображения, изложени в жалбата и обосноваващи неправилност и необоснованост на обжалваното решение, моли съда да отмени същото и вместо него постанови друго, с което да отмени отказ № 20190227150926/28.02.2019г. на ДЛР към ТР към АВп и да даде задължителни указания да се извърши вписване на исканата  със заявление вх. № 20190227150926 промяна в обстоятелствата по партидата на „Ийст голф БГ“ООД / в ликвидация/, ЕИК 116564427, а именно : продължаване на прекратеното търговско дружество. Моли и за присъждане на разноски по делото.

          Изложените в жалбата съображения се свеждат до следното :

          Признава се, че с решение с правно основание чл.517 ал.3 от ГПК, постановено по дело № 102/2017г. на Разградския окръжен съд и вписване под № 20180713180503 в ТРРЮЛНЦ е открито производство по ликвидация на „Ийст голф БГ“ООД, ЕИК 116564427. Искането е по повод задълженията на съдружника  Х.Д. Н. към „Дайнърс Клуб България“ АД, за удовлетворяването на които е образувано изп.д. № 20147620400004 по описа на ЧСИ Д. Д., с рег. № 762 на КЧСИ. Твърди се още, че нито съдружниците, нито управителите са знаели за образуваното изпълнително производство, той като дружеството е регистрирано на адреса на длъжника Х.Н., който от години пребивава във Великобритания. В хода на ликвидационното производство задълженията на съдружника Х.Н. към „Дайнърс Клуб България“ АД са изцяло погасени и изпълнителното дело е прекратено поради заплащане на задължението, видно от приложеното удостоверение от ЧСИ изх.№ 3739/26.02.2019г. Дружеството няма други задължения. Въз основа на решение на ОС на съдружниците и поискано от АВп – ТР вписване на продължаване на дейността на дружеството ДЛР е постановило своя отказ, превратно тълкувайки разпоредбата на чл.274 ал.1 от ТЗ в смисъл, че  направеното искане не кореспондира с нито една от двете възможни императивно определени хипотези.

          След като е отпаднала изначалната причина за започване на ликвидационното производство – задълженията на един от съдружниците, въззивникът счита, че няма причина и самото дружество да бъде заличено като правен субект. Още повече, че крайната цел на иска по чл.517 ал.3 ГПК е да се постигне удовлетворяване на кредитора чрез изпълнение върху дружествения дял на съдружника, а не прекратяване на търговското дружество. Щом кредиторът е напълно удовлетворен чрез извършеното плащане, на съдружниците следва да се признае правото да преценят дали дружеството да продължи своята дейност. Ето защо посочените в чл.274 ал.1 ТЗ хипотези не следва да се считат за единствените.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          С решение № 34/31.05.2018г., постановено по т.д. № 102/2017г. на Разградския окръжен съд, влязло в сила на 7.07.2018г.,  „Ийст голф БГ“ ООД е прекратено на основание чл.517 ал.3 ГПК. На 13.07.2018г. е назначен ликвидатор и е определен срок на ликвидацията - 15.01.2019г.

От представените по делото доказателства : декларация на кредитора „Дайнърс клуб България“АД, удостоверение изх. № 3739/26.02.2019г. от ЧСИ по изп.д. № 2014762040000 и отчет по ликвидацията, изготвен от ликвидатора на дружеството-жалбоподател се установява, че задължението, за което е предприето изпълнение върху дял на съдружника  и по реда на чл.517 ал.3 ГПК е било прекратено дружеството, е изплатено изцяло в хода на ликвидационната процедура. Изпълнителното производство срещу Х.Н. е прекратено. Ликвидаторът е представил отчет, че всички задължения на дружеството са погасени и същото може да продължи дейността си.

На проведено общо събрание на съдружниците от 27.02.2019г.  са взети решения за приемане на отчета по ликвидацията, за прекратяване на производството по ликвидация и продължаване на дейността на дружеството и за освобождаване на ликвидатора, който е овластен да извърши действия по вписването на взетите решения в Търговския регистър.

Със заявление вх. № 20190227150926/27.02.2019г. назначеният ликвидатор на дружеството е поискал от длъжностното лице по регистрация при АВ да впише продължаване на дейността на прекратеното  търговско дружество.

          Горната фактическа установеност налага следните правни изводи :

          Възможността за продължаване дейността на прекратеното дружество е отклонение от нормалното развитие на ликвидационното производство съгласно чл.274 ал.1 от ТЗ. В разпоредбата са изчерпателно посочени хипотезите, при които законодателят е предвидил такава възможност по решение на дружествените органи - когато дружеството е прекратено поради изтичане на срока или по решение на компетентните дружествени органи, те могат да решат да продължи дейността му, ако не е започнало разпределение на имуществото; при прекратяване на дружество с ограничена отговорност по чл.155 т.3 от ТЗ или на акционерно дружество по чл.252 ал.1 т.6 от ТЗ. Изчерпателното изброяване на основанията, при които може да се прекрати започналото ликвидационно производство и да се възстанови търговската дейност на дружеството, изключва възможността това да стане по отношение на търговско дружество, прекратено на друго правно основание. Обратното би означавало да се даде възможност на съдружниците да преодолеят последиците на принудителната ликвидация, настъпила на някое основание, различно от лимитативно изброените такива в приложимата към процесния случай правна норма.

          В случая дружеството е прекратено на осн.чл.517 ал.3 от ТЗ. А това от своя страна означава, че дружеството-жалбоподател е имало  възможността да изпълни задължението на съдружника както в хода на изпълнителното производство, така и в хода на съдебния процес, с приложимост на нормата на чл.235 ал.3 ГПК, но не се е възползвало от тази възможност. При това положение искането за вписване възобновяване на търговската му дейност се явява неоснователно и като такова следва да бъде оставено без уважение.

          По изложените съображения обжалваното решение се потвърждава.

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 21/19.03.2019г. на Разградския окръжен съд, постановено по т.д. № 14/2019г., с което  е оставена без уважение жалбата на „Ийст голф БГ“ООД / в ликвидация/, ЕИК 116564427, представляван от ликвидатора Д. П. Д. против отказ № 20190227150926/28.02.2019г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписванията, за вписване на продължаване на дейността на прекратеното търговско дружество.

          Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :