О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 435

 

гр.Варна, 19 .07.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и седемнадесета  година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА БРАТАНОВА 

ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

ДАРИНА МАРКОВА

като разгледа  докладваното от съдия М. НЕДЕВА ч.в.т.д. № 381 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК. Образувано е по въззивна жалба с вх. 4244/12.07.2017г. по вх.рег. на ВапС, подадена от В.Д.С. *** и М.К.С. ***, и двамата чрез адв. Т., срещу решение № 185/13.03.2017г., постановено по т.д. № 1381/2016 год. по описа на ОС – Варна.

При извършване на проверка по смисъла на чл. 267, ал. 1 ГПК на въззивната жалба, съдът установи, че същата е депозирана в законоустановения срок, от надлежната страна, чрез надлежно упълномощен процесуален-представител и отговаря на законовите изисквания.

След размяна на книжата по въззивната жалба, в законоустановения срок, при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК е депозиран писмен отговор от АЛИАНЦ БАНК БЪЛФАРИЯ АД гр. София, чрез ю.к. Карагйозов. Съдът констатира, че освен писмения отговор пощенската пратка, с който е изпратен същия. е съдържала и частна жалба срещу постановено от първоинстанционния съд определение по реда на чл. 248 ГПК, която не е регистрирана (респ. Администрирана) по надлежния ред. Обжалваното с частната жалба определение е постановено по искане за изменение постановеното по т.д. № 1381/2016 год. по описа на ВОС решение № 185/13.03.2017г..Това обуславя необходимостта от прекратяване на настоящото производството по в.т.д. № 381/2017г. На ВАпС, като делото следва да се изпрати на първостепенния съд за администриране на постъпилата частна жалба, след което да се върне на ВапС за разглеждане на двете жалби едновременно.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 381/2017г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за предприемане на необходимите действия съобразно изложеното по-горе, след което делото да се изпрати обратно на Апелативен съд – гр. Варна за едновременното разглеждане на въззивната жалба на В.Д.С. *** и М.К.С. *** и частната жалба на АЛИАНЦ БАНК БЪЛФАРИЯ АД гр. София.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: