РЕШЕНИЕ

   № 174

               гр.Варна, 28.06.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД – Търговско отделение в закрито заседание на  24.06.2016  г. в състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                             ЧЛЕНОВЕ:ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров в.т.д.№ 382 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

СНЦ „Морски клъстър България”– гр.Варна е обжалвал решението от 30.05.2016 г. на Варненския окръжен съд - ТО по ф.д.№4217/2007  г., с което е отказано вписването в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, сдружения и фондации, воден при съда, на промени по партидата му - нов адрес на управление и нов устав на сдружението, с молба да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което обжалваното решение бъде отменено и бъде разпоредено вписването на исканите промени.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

За да се впише в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, сдружения и фондации нов устав на сдружението, съдържащ нов адрес на управление на същото, и самия му нов адрес на управление, този въпрос е следвало да бъде изрично включен в дневния ред на събранието и по него да е било гласувано отделно решение. Не е достатъчно само извършеното гласуване на новия устав, в който е посочен новият адрес на управление. Необходимо е наличието на взето решение от сдружителите за промяна адреса на управление,  тъй като е подлежащо на вписване обстоятелство, а такова в случая липсва. Това е пречка за вписване на двете заявени промени. Решението на ОС Варна, с което е отказано вписването, е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл. 606 – ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 247/30.05.2016 г. на Варненския окръжен съд - ТО по ф.д.№4217/2007  г., с което е отказано вписването в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, сдружения и фондации, воден при съда, на промени по партидата на СНЦ „Морски клъстър България”– гр.Варна - нов адрес на управление и нов устав на сдружението.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.