Р Е Ш Е Н И Е № 181

 

гр. Варна, .08.08..2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, на 08.08.. през две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. т. дело 382/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 25, ал. 4 от ЗТР.

Образувано е по въззивна жалба на „Стария дъб” ООД – гр. Търговище, представлявано от управителя А.А., срещу решение № 33 от 03.07.2017 г. на Търговищкия окръжен съд, постановено по т. д. № 50/2017 г., с което е оставена без уважение жалбата на настоящия жалбоподател срещу отказ на Агенция по вписванията № 20170619131512 от 21.06.2017 г. по заявление вх. № 20170619131512 от 19.06.2017 г. за вписване на промени в обстоятелствата по партидата на дружеството, свързани с прехвърляне на дружествени дялове.

В жалбата се навеждат аргументи за неправилност на решението. Излага, че прехвърлянето на дружествените дялове е непротивопоставимо на кредитора, в чиято полза е наложен запор. Позовава се на съдебна практика досежно възможността за прехвърляне на запорирани дружествени дялове. Моли за отмяна на решението и указване на длъжностното лице по регистрация да извърши исканото вписване.

Жалбата е подадена в преклузивния срок за обжалване, от легитимирана страна и против подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, съдът приема следното:

В производството по съдебна ревизия на откази по реда на чл. 24-25 от ЗТР, съдът не е обвързан от посочените от АВп основания за отказ, а следва да извърши цялостна собствена проверка на предпоставките по чл. 21 от ЗТР. Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията както на валидното заявяване, така и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Отказът на АВп № 20170619131512 от 21.06.2017 г. е мотивиран с обстоятелството, че след вписване на запора на дружествен дял в ТР, същият е породил своето действие, поради което последващото искане за вписване на прехвърлянето на дружествен дял се явява недопустимо. В мотивите се съдържа позоваване и на съдебна практика.

Съобразно извършена справка за вписвания по партидата на „Стария дъб“ ООД  в ТР се установява, че съдружници в дружеството са „Стария дъб-97“ ООД, притежаващ 80 % от капитала и Сергей М., притежаващ 20 % от капитала на дружеството. В полза на последния е наложен запор на дружествени дялове на „Стария дъб-97“ ООД, въз основа на изпълнителен лист от 20.10.2015 г., издаден по ч. гр. д. № 1570/2015 г. на Районен съд – гр. Търговище, с което е осъдено дружеството „Стария дъб-97“ ООД да заплати в полза на Сергей М. сумата в размер на 5 623.61 лв..

По силата на Договор за прехвърляне на дружествени дялове от 19.06.2017 г. „Стария дъб-97“ ООД прехвърля на Сергей М. част от притежаваните дялове от капитала на „Стария дъб“ ООД, а именно 13 177 дяла, всеки със стойност от по 1 лв.. В т. 1 от Договора за страните са уговорили, че прехвърлянето представлява замяна на дълг срещу собственост и води до погасяване на горепосоченото задължението на продавача към купувача в размер на 5 623.61 лв.. Съответно на 19.06.2017 г. е депозирано заявление от страна на управителя на „Стария дъб“ ООД за вписване на прехвърлянето на дружествените дялове.

По същество на спора:

Основният въпрос, пренесен и пред настоящата инстанция касае възможността за вписване на прехвърляне на дружествени дялове, при наличен предхождащо наложен запор върху същите.

Съгласно разпоредбата на чл. 517, ал. 1 от ГПК запор върху дялове от търговско дружество се налага чрез изпращане на запорно съобщение до АВп. Същият има действие от вписването му в ТР и води до недействителност на последващите разпоредителите действия със запорираните дружествени дялове. С оглед на горното и съобразно постановената относима съдебна практика, следва да се приеме за законосъобразен отказът за вписване на прехвърляне на дружествени дялове, искането за което е направено след налагането на запора /така Решение № 123 от 11.03.2005 г. по т. д. 479/2004 г., II т. о. на ВКС/.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че взискателят /приобретател на дружествените дялове, съобразно сключения договор за прехвърляне на дружествени дялове от 19.06.2017 г./ е легитимиран да поиска от ЧСИ вдигане на запора, наложен върху дружествените дялове, по повод на последващата възможност за вписване на прехвърлянето на същите.

С оглед гореизложеното, обжалваното решение на Търговищкия окръжен съд, предмет на настоящата жалба, следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 33 от 03.07.2017 г. на Търговищкия окръжен съд, постановено по т. д. № 50/2017 г..

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                  

                                                                                                     2.