ОПРЕДЕЛЕНИЕ№460

 

Гр.Варна, …01.07. 2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и шести юни през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 382 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК образувано по частна жалба на „Ост Трейдинг“ ЕООД в несъстоятелност със седалище гр.Варна, „Симирамида – 04“ ЕООД в несъстоятелност със седалище гр.Варна, О.Т.И. от гр.Варна и С.Т.И. от гр.Варна срещу разпореждане № 2588 от 11.03.2019г. по търг.дело № 41/18г. по описа на Варненски ОС, с което е върната подадената от жалбоподателите въззивна жалба вх.№ 1097 от 14.01.2019г. срещу решение № 944 от 05.12.2018г. на ВОС по търг.дело № 41/18г.

В частната жалба се твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно и неправилно. Твърдят че съдът неправилно не е уважил молбата им от 07.03.2019г. за ново продължаване на срока. Излагат че неправилно съдът не е приел, че посочените от тях финансови затруднения и временната липса на средства за заплащане на държавна такса не представляват уважителна причина по смисъла на закона, обосноваваща удължаване продължаването на срока за изпълнение на указанията за внасянето и.

Молят съда да отмени обжалваното разпореждане и да им бъде продължен срокът за внасяне на дължимата държавна такса.

Насрещната страна по жалбата „Обединена Българска Банка“ АД със седалище гр.София в срока по чл.276 ал.1 от ГПК не е депозирала отговор.

Синдикът на „Ост Трейдинг“ ЕООД в несъстоятелност в срока по чл.276 ал.1 от ГПК не е депозирал отговор.

Частната жалба е подадена от надлежни страни в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 41/18г. по описа на ВОС е образувано по установителни искове по реда на чл.422 от ГПК на „Обединена Българска Банка“ АД срещу „Ост Трейдинг“ ЕООД в несъстоятелност, С.Т.И. и О.Т.И., при участието на синдика „Ост Трейдинг“ ЕООД в несъстоятелност. По делото е постановено решение № 944 от 05.12.2018г., с което предявения от банката установителен иск е уважен.

Срещу постановеното решение в срок е постъпила въззивна жалба вх.№ 1097 от 14.01.2019г., подадена по пощата на 10.01.2019г. Жалбата е подадена от всички ответници, обикновени другари, както и от „Симирамида – 04“ ЕООД в несъстоятелност, срещу което дружество производството по иска е отделено с определение на съда от 05.11.2018г. С разпореждане на съда производството по въззивната жалба е оставено без движение като на жалбоподателите е указано да отстранят констатираните от съда нередовности, сред които и да представят доказателства за дължима държавна такса за въззивно обжалване в размер на 85 329.38лв. По молба на жалбоподателите, съдът с определение № 452 от 05.02.2019г. е продължил срокът за изпълнение на указанията с четири седмици, като е приел че са налице уважителни причини – временни финансови затруднения за заплащане на сумата за държавна такса. Нова молба на жалбоподателите със същото искане е оставена без уважение. С обжалваното разпореждане съдът върнал въззивната жалба на основание чл.262 ал.1 т.2 от ГПК, поради неизпълнение на дадените указания.

На първо място въззивният съд намира, че на страните са дадени неправилни указания за внасяне на дължима държавна такса.

Жалбоподателят „Ост Трейдинг“ ЕООД е в несъстоятелност и производството по предявения срещу него установителен иск е продължило в хипотезата на чл.637 ал.3 т.2 от ТЗ. При въззивно обжалване на решението от несъстоятелния търговец следва да намери приложение нормата на чл.694 ал.7 от ТЗ, съобразно която държавната такса не се внася предварително, а дължимата за въззивно обжалване държавна такса следва да бъде присъдена с решението, съобразно изхода на спора. Поради което и жалбоподателят „Ост Трейдинг“ ЕООД в несъстоятелност не дължи предварително държавна такса за въззивно обжалване.

Жалбоподателят „Симирамида – 04“ ЕООД в несъстоятелност не е страна по търг.дело № 41/18г. Но правомощие за проверка на допустимостта на въззивната жалба първоинстнационният съд няма, поради което и допустимостта на въззивната жалбата на „Симирамида – 04“ ЕООД в несъстоятелност е извън предмета и настоящето производство. Тази проверка може да бъде извършена само от сезирания с въззивната жалба въззивен съд.  По изложените по – горе съображения, доколкото и „Симирамида – 04“ ЕООД е в несъстоятелност, въззивният съд намира, че същата не дължи предварително внасяне на държавна такса за въззивно обжалване.

Жалбодателите С.Т.И. и О.Т.И. са солидарни длъжници по договор за кредит и обикновени другари в производството по делото. Същите дължат внасяне на държавна такса при подаване на въззивната жалба. По отношение на тях указанието за внасянето и е правилно.

Въззивният съд намира, че дължимата държавна такса за въззивно обжалване е в голям размер – 85 329.38лв. и първоинстанционният съд веднъж е уважил молба на жалбоподателите за продължаване на срока за внасянето и с четири седмици, съобразно направеното искане. Или срокът, който съдът е определил за внасяне на държавната такса е за периода от 01.02.2019г. до 07.03.2019г. В новата молба няма изложени никакви твърдения за предприети действия или за очаквани събития, сочещи на необходимост от допълнителен срок за снабдяване с необходимата сума. Поради което и въззивният съд намира че не са налице предпоставки за ново удължаване на срока по отношение на въззивната жалба на двете физически лиза.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че обжалваното разпореждане за връщане на въззивната жалба на двете дружества в несъстоятелност следва да бъде отменено и въззивната жалба върната за извършване на действия по администрирането и, а в частта му за връщане на въззивната жалба на двете физически лица следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 2589 от 11.03.2019г. по търг.дело № 41/18г. по описа на Варненски ОС, в частта му, с която е върната въззивна жалба вх.№ 1097 от 14.01.2019г. на „Ост Трейдинг“ ЕООД в несъстоятелност и на „Симирамида – 04“ ЕООД в несъстоятелност срещу решение № 944 от 05.12.2018г. на ВОС по търг.дело № 41/18г   и

ВЪРЩА делото на ВОС за администриране на въззивна жалба вх.№ 1097 от 14.01.2019г. на „Ост Трейдинг“ ЕООД в несъстоятелност и на „Симирамида – 04“ ЕООД в несъстоятелност срещу решение № 944 от 05.12.2018г. на ВОС по търг.дело № 41/18г.

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 2589 от 11.03.2019г. по търг.дело № 41/18г. по описа на Варненски ОС, в частта му, с която е върната въззивна жалба вх.№ 1097 от 14.01.2019г. на О.Т.И. и С.Т.И. срещу решение № 944 от 05.12.2018г. на ВОС по търг.дело № 41/18г.

Определението, в частта му, с която е отменено разпореждане за връщане не подлежи на касационно обжалване. Определението в частта му, с която е потвърдено разпореждане за връщане подлежи на касационно обжалване на основание чл.274 ал.3 т.1 от ГПК при предпоставките на чл.280 ал.1 и ал.2 от ГПК с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящето определение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: