Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №201

 

Гр.Варна, 20.10.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в публичното съдебно заседание на деветнадесети септември през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА     

 

          При участието на секретаря Десислава Чипева    

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 383 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, образувано по жалби на „Търговска банка „Виктория“ ЕАД със седалище гр.София и на „Каргил България“ ЕООД със седалище гр.Шумен срещу решение № 34 от 03.05.2017г. по търг.дело № 658/15г. по описа на Шуменски окръжен съд, с което е прекратено производството по несъстоятелност на „Агро – Спектър“ ЕООД със седалище гр.Шумен, ЕИК 200004997 и е постановено заличаване на търговеца.

В жалбата на „Търговска банка „Виктория“ ЕАД със седалище гр.София се твърди че решението е неправилно. Оспорва извода на съда по несъстоятелността, че независимо от факта, че са налице и двете хипотези на новата разпоредба на чл.735 ал.2 от ТЗ, а именно – задълженията на длъжника са обезпечени с имуществото на трети лица и длъжникът е страна по висящо съдебно производство, разпоредбата на чл.735 ал.2 от ТЗ е неприложима в настоящата хипотеза по чл.632 от ТЗ, тъй като систематичното място на чл.735 ал.2 от ТЗ предполагало производството по несъстоятелност да е преминало през всички фази и да се намира в заключителен етап.

Излага, че ТЗ не предвижда подобно изискване, нито то се предполага от новия текст на чл.735 ал.2 от ТЗ. Сочи че в чл.735 ал.1 от ТЗ предвижда алтернативно двете основания за прекратяване на производството по несъстоятелност – когато са изплатени задълженията или когато масата на несъстоятелността е изчерпана, а ал.2 предвижда изключения от това правило. Твърди че за нито една от двете хипотези не е предвидено задължително изискване производството да е преминало през всички фази и да е в заключителен етап. Твърди че с новата разпоредба на ал.2 законодателят е предвидил същият да ангажира всеки етап от производството по несъстоятелност, а не само заключителния, като защити кредиторите от недобросъвестни действия на длъжника, който като страна по съдебно производство или при наличие на обезпечение от трети лица, да препятства развитието на процеса.

Излага че решението по чл.632 ал.4 от ТЗ и решението по чл.735 ал.1 от ТЗ имат едни и същи правни последици, а именно прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на търговеца от ТР. С новата разпоредба на чл.735 ал.2 от ТЗ се цели именно избягването на тези последици, в случаите, когато се изпълнява срещу имуществото на трети лица, служещо за обезпечение или се водят съдебни производства срещу длъжника.

Твърди се че са представени доказателства че задълженията на „Агро – Спектър“ ЕООД са обезпечени с имущества на трети лица, срещу което имущество продължават изпълнителните действия, както и доказателства, че „Агро – Спектър“ ЕООД е страна по висящо съдебно производство – по търг.дело № 482/15г. по описа на ШОС.

Излага и съображения срещу прекратяването на производството по несъстоятелност по търг.дело № 649/14г. образувано по молба на длъжника, като твърди че след прекратяване и на производството образувано по молба на кредитор се препятства изцяло възможността за удовлетворяване на кредиторите, каквато е целта, заложена в чл.607 от ТЗ.

Моли съда да отмени решението на съда по несъстоятелността. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа подадената жалба и моли съда да я уважи.

В жалбата на „Каргил България“ ЕООД АД със седалище гр.София се твърди че решението е неправилно и необосновано.

Твърди че е трето лице, които има вземане, произтичащо от влязло в сила решение, поради което и на основание чл.613а ал.2 от ТЗ е легитимиран да обжалва постановеното по реда на чл.632 от ТЗ решение. Излага, че вземането му срещу длъжника произтича от влязло в сила решение от 15.06.2015г. постановено от Арбитражния съд при Българската стопанска камара по арб.дело № 10/14г., по което е издаден изпълнителен лист по търг.дело № 4967/15г. по описа на СГС, търг.отделение

Оспорва извода на съда по несъстоятелността, че новата разпоредба на чл.735 ал.2 от ТЗ е неприложима в хипотезата на прекратяване на производството по чл.632 ал.4 от ТЗ. Твърди че разпоредбата на чл.735 ал.2 от ТЗ е принципно приложима в хипотезата на прекратяване на производството по несъстоятелност по реда на чл.632 ал.4 от ТЗ, а в конкретния случай са изпълнени и предпоставките, предвидени в чл.735 ал.2 от ТЗ.

Излага, че обстоятелството, служещо като основание за прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезата по чл.632 ал.4 във връзка с ал.1 от ТЗ е идентично на това по чл.735 ал.1 т.2 от ТЗ – изчерпване на масата на несъстоятелността. Единствената разлика се състои в това, че в първия случай тази маса въобще не може да бъде формирана, който извод се съдържа по подразбиране в констатацията на съда в решението по чл.632 ал.1 от ТЗ, че липсват средства, които да обезпечат нормалното развитие на производството по несъстоятелност, докато във втория такава маса вече не съществува. Сочи че от сходството между двете правни норми, следва и идентичността в последиците, които те предвиждат. Така липсата на маса на несъстоятелност /било тя изначална – в случая по чл.632 от ТЗ, или последваща – по чл.735 от ТЗ/, винаги е основание за прекратяване на производството по несъстоятелност поради липса на имущество за удовлетворение на кредиторите и съответно, прекратяване съществуването на конкретния търговец. Позовава се и на разрешение на върховния съд по предишна редакция на чл.632 от ТЗ действаща до измененията от 2006г., когато макар и разпоредбата да не е предвиждала изрично заличаването на търговеца като последица от прекратяване на производството по несъстоятелност, такова заличаване е следвало да се постанови след изтичане на срока по чл.744 от ТЗ по аналогия с нормата на чл.735 ал.2 от ТЗ, сега ал.3.

Излага че новата норма на чл.735 ал.2 от ТЗ следва да се счита за приложима както при прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезите на чл.735 ал.1 от ТЗ, така и липса на достатъчно средства за протичане на производството по несъстоятелност и липса на възобновяване на производството в едногодишния срок. Твърди, че предвидените в чл.735 ал.2 от ТЗ предпоставки могат да съществуват и тогава, когато наличните активи са недостатъчни за покриване на началните разноски в производството по несъстоятелност. Твърди че този извод следва и от целта на нововъведеното правило – да се избегне рискът производството по делото да бъде прекратено, в случаите когато, макар и към момента да не е налице имущество, формиращо маса на несъстоятелността, съществува възможност за освобождаване на такова в бъдеще, съответно да не бъде прекратен и заличен търговецът преди да бъдат изчерпани окончателно всички възможности за удовлетворяване на неговите кредитори. Сочи че ако въпреки наличието на висящи процедури, предвидени в чл.735 ал.2 от ТЗ длъжникът бъде заличен от правния мир, продължаването им ще се окаже недопустимо с оглед наличието на абсолютна пречка за това продължаване, а именно липсата на правосубектност на длъжника – страна в съответното производство.

Твърди се че в настоящия случай са налице предпоставките, предвидени  в чл.735 ал.2 от ТЗ, приложението на който е служебно задължение на съда по несъстоятелността и при констатиране на някое от обстоятелствата, той е длъжен да приложи предвидените последици. Твърди че задълженията на длъжника „Агро – Спектър“ ЕООД към кредитора ТБ „Виктория“ са обезпечени с имущества на трети лица и изпълнението срещу обезпечението не е приключило.

Моли съда да отмени решението на съда по несъстоятелността. В съдебно заседание, редовно призовани, не се явява представител, не изразява становище.

Въззиваемата страна „Агро – Спектър“ ЕООД в несъстоятелност със седалище с.Каравелово, в срока по чл.263 ал.1 от ГПК не е депозирал отговор по двете въззивни жалби. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на двете въззивни жалби и моли съда да потвърди обжалваното решение.

Въззивният съд, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно, и съобразно предметните предели на въззивното производство, приема за установено следното:

Производството по търг.дело № 658/15г. по описа на ШОС е образувано по молба на „Търговска банка „Виктория“ ЕАД за откриване на производство по несъстоятелност на „Агро – Спектър“ ЕООД. С решение № 18 от 07.03.2016г., постановено по реда на чл.632 ал.1 от ТЗ е обявена неплатежоспособността на дружеството, за начална дата на неплатежоспособността е определена датата 31.12.2012г., открито е производство по несъстоятелност, дружество е обявено в несъстоятелност и производството по делото е спряно. Решението е вписано в търговския регистър на 07.03.2016г. В едногодишния срок по чл.632 ал.2 от ТЗ няма постъпила молба от длъжника или от кредитор за възобновяване на производството по несъстоятелност. На 03.05.2017г. е постановено обжалваното в настоящето производство решение № 34, с което е прекратено производството по несъстоятелност на „Агро – Спектър“ ЕООД и е постановено заличаване на дружеството от търговския регистър.

След изтичане на срока по чл.632 ал.2 от ТЗ и преди постановяване на обжалваното решение от кредитора, по чиято молба е открито производството по несъстоятелност, „Търговска Банка „Виктория“ ЕАД е постъпила молба с искане производството по несъстоятелност да не се прекратява тъй като са налице условията на чл.735 ал.2 от ТЗ, а именно длъжникът е страна по висящо съдебно производство по търг.дело № 482/15г. по описа на ШОС и задълженията на длъжника са обезпечени с имущество на трети лица. Заявена е с молбата готовност и за предплащане на необходимите разноски за продължаване на производството по несъстоятелност, въпреки изтеклия срок по чл.632 ал.2 от ТЗ.

На основание чл.632 ал.4 от ТЗ спряното производство по несъстоятелност в хипотезата на чл.632 ал.1 от ТЗ се прекратява ако в едногодишния срок от вписването на решението не бъде поискано възобновяването му и се постановява заличаване на длъжника от търговския регистър. На основание чл.735 ал.1 и ал.3 от ТЗ производството по несъстоятелност се прекратява с решение на съда, когато са изплатени задълженията или масата на несъстоятелността е изчерпана, като с решението съдът постановява заличаване на търговеца, освен ако са удовлетворени всички кредитори и е останало имущество. Новата разпоредба на чл.735 ал.2 от ТЗ /публ.ДВ бр.105/2016г./ предвижда изключение при което производството по несъстоятелност не се прекратява, когато за обезпечаване на задълженията на длъжника са учредени обезпечения от трети лица и изпълнението срещу обезпеченията не е приключило или длъжникът е страна по съдебно производство. Въпросът, който се поставя в настоящето производство е приложима ли е нормата на чл.735 ал.2 от ТЗ в хипотезата на спряно производство по несъстоятелност по реда на чл.632 ал.1 от ТЗ.

Нормите на чл.632 ал.4 от ТЗ и чл.735 ал.1 от ТЗ уреждат две различни и самостоятелни хипотези на приключване на производството по несъстоятелност. Последиците от прекратяване на производството по несъстоятелност са общи и за двете хипотези, но предпоставките за постановяване на прекратяването на производството в двете хипотези са различни. Поради което и въззивният съд намира, че изключението, предвидено в чл.735 ал.2 от ТЗ е приложимо само и единствено при постановяване на решение по чл.735 ал.1 от ТЗ.

Прекратяването на производството на основание чл.735 ал.1 от ТЗ е предхождано от процедури по предявяване на вземания, осребряване на имущество и разпределение на осребрено имущество. Предпоставка за постановяване на решение е изчерпване на масата на несъстоятелността, тъй като липсва основание за продължаване на производството когато всички активи, които формират масата на несъстоятелността са продадени или продажбата им е неосъществима.

Производството по несъстоятелност се спира на основание чл.632 ал.1 от ТЗ, когато в масата липсват ликвидни активи, които да могат да се използват за заплащане на необходимите разходи по издирване, съхранение и продажба на имуществото на длъжника. В този случай продажбите за осребряване на масата са възможни, но никой от заинтересованите кредитори не е съгласен да финансира провеждането им, като внесе авансово суми за текущи разноски, след приканване по чл.629б от ТЗ. В рамките на едногодишния срок по чл.632 ал.2 от ТЗ, следващ решението за спиране на производството, кредиторите следва да издирят и посочат ликвидни активи или да предплатят разноски.  Ако искане за възобновяване не постъпи, съдът по несъстоятелността служебно констатира пропусната възможност и постановява решение за прекратяване на производството по несъстоятелност. Предпоставка за прекратяване на производството на основание чл.632 ал.4 от ТЗ е само погасяването на субективното право на длъжника или кредитора да иска възобновяване на производството по несъстоятелност, в случаите когато в предвидения в чл.632 ал.2 от ТЗ срок не е било поискано или не е било допуснато възобновяване на спряното производство. Срокът по чл.632 ал.2 от ТЗ е преклузивен и за изтичането му съдът следи служебно. Други предпоставки – положителни или отрицателни за постановяване на решение за прекратяване на спряното производство по несъстоятелност, законодателят не е предвидил.

Поради което и въззивинят съд намира, че изключението, предвидено в чл.735 ал.2 от ТЗ е приложимо само в хипотезата на прекратяване на производството по несъстоятелност поради изчерпване на масата на несъстоятелността, а не и в хипотезата на прекратяване на спряно по реда на чл.632 от ТЗ производство по несъстоятелност. Следва де се отбележе, че и в двете хипотези прекратеното производство по несъстоятелност може да се възобнови на основание чл.744 ал.1 т.2 от ТЗ, когато се открие имущество, което не е било известно към момента на влизане в сила на решението за прекратяване на производството.

С оглед на така изложеното и предвид безспорното по делото обстоятелство, че в срока по чл.632 ал.2 от ТЗ не е поискано възобновяване на спряното производство по несъстоятелност, както и че срокът по чл.632 ал.2 от ТЗ е изтекъл, съдът намира че са налице предпоставките са прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на длъжника „Агро – Спектър“ ЕООД от търговския регистър. Предвид на това и обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 34 от 03.05.2017г. на Шуменски ОС по търг.дело № 658/15г.

 Препис от решението да се обяви в книгата по чл.634в от ТЗ, водена от съда по несъстоятелността.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС при условията на чл.280 ал.1 от ГПК в едномесечен срок от връчване на препис от настоящето решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: