ОПРЕДЕЛЕНИЕ 454

 

гр. Варна, 13.07.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

 ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                                                                         

Като разгледа докладваното от съдия Ж. Димитрова в.т.д. № 383 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 717з, ал.3 ТЗ, образувано по въззивна жалба на „НИВАРА ТРАНС“ ЕООД – с. Дянково /в несъстоятелност/, представлявано от управителя Н* Р*, чрез адв. К*, с която се атакува от несъстоятелния длъжник Постановление за възлагане № 401/21.05.2018г. на съда по несъстоятелността по т. д. № 2/2015г. по описа на Разградски окръжен съд.

При извършване на задължителната проверка за допустимост на производството и редовност на жалбата въззивният съд констатира следното:

При администриране на въззивната жалба не е указано представянето на доказателства за внесена по сметка на ВнАпС държавна такса в размер на 25 лв..

В случая липсва правна норма, която да освобождава длъжника от заплащане на държавна такса при обжалване на постановление за възлагане, поради което такава се дължи. По аналогия от чл. 437, ал. 4 ГПК производството по обжалване на възлагателно постановление има въззивен характер. Жалбата, по която е образувано настоящото производство, не е с характера на частна, поради което е неприложима разпоредбата на чл. 19 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Неприложима е и разпоредбата на чл. 18 от Тарифата, тъй като липсва проведено първоинстанционно производство с постановено решение по съществото на спора. Дължимата държавна такса следва да се определи при условията на чл. 16 от Тарифата.

Гореизложеното обуславя извод за нередовност на въззивната жалба по смисъла на чл. 261, т. 4 ГПК.

Отделно от това, с оглед непълнотата на материалите по делото – от същото са изпратени само том 3-ти и 4-ти, съдът не може да констатира безспорно редовността както на самата жалб, така и на постъпилия по същата писмен отговор от БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД, предвид липсата на доказателства за наличието на представителна власт съответно на адв. К* и на адв. С..

Въз основа на тези констатации съставът на въззивния съд намира, че производството по делото следва да бъде прекратено и делото да се върне на РОС, по компетентност, за даване на указания за внасяне на сумата от 25 лв., както и в случай на липса на доказателства по делото за представителната власт на адв. Костов и адв. С. да се предприемат и съответните за това действия по администрирането на жалбата и на постъпилия по същата писмен отговор от БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД.

Воден от горното, съдът

                                                         

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 383/2018г. по описа на Варненски апелативен съд, Търговско отделение.

ВРЪЩА делото за Разградски окръжен съд за изпълнение на указаните в мотивите на определението действия по администриране на жалбата, респ. на писмения отговор.

При отстраняване нередовностите на въззивната жалба делото да се изпрати обратно на ВнАпС за разглеждане й по същество.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.       

 

 

                                                                                               2.