ОПРЕДЕЛЕНИЕ№461

 

Гр.Варна, …01.07. 2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и шести юни през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА                                                                                         

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 383 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на „Вива Трейдинг“ ЕООД в несъстоятелност със седалище гр.Алфатар срещу определение № 166 от 23.05.2019г. по търг.дело № 42/19г. по описа на Силистренски ОС, с което е прекратено производството по делото пред ОС – Силистра и делото е изпратено по подсъдност на СГС.

В частната жалба се твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно. Твърди че в исковата молба са изложени обстоятелства, навеждащи към осъществен фактически състав на непозволено увреждане по чл.49 във връзка с чл.45 от ЗЗД. Сочи че в условията на евентуалност е предявен такъв иск. Излага, че действията /бездействията/ са извършени на територията на област Силистра, поради което е налице възможността, дадена в чл.115 ал.1 от ГПК искът да бъде предявен по местоизвършването на деянието, което попада в съдебния район на ОС – Силистра. Моли съда да отмени обжалваното определение и делото да бъде върнато на Окръжен съд – Силистра за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна по жалбата „Обединена Българска Банка“ АД със седалище гр.София, в депозиран отговор изразява становище за неоснователност на подадената частна жалба и моли съда да потвърди обжалваното определение.

Частната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 42/19г. е образувано по предявени в отношение на евентуалност осъдителни искове на „Вива Трейдинг“ ЕООД в несъстоятелност със седалище гр.Алфатар срещу „Обединена Българска Банка“ АД със седалище гр.София за сума, претендирана като обезщетение за неоснователно обогатяване от държане и ползване на собствени на ищеца имоти и вещи, в отношение на евентуалност за същата сума, но претендирана като обезщетение за вреди от непозволено увреждане. Исковата молба е предявена пред Силистренски окръжен съд.

В срока за отговор на исковата молба от ответника е постъпила молба с направено възражение за неподсъдност на делото пред Силистренски окръжен съд предвид на обстоятелството, че седалището на банката е в гр.София. На 23.05.2019г. от първоинстанционния съд е постановено обжалваното определение № 166, с което производството по делото пред Силистренски окръжен съд е прекратено и делото е изпратено по подсъдност на СГС.

Въззивният съд намира, че частната жалба е неоснователна и обжалваното определение следва да бъде потвърдено по следните съображения:

На основание чл.105 от ГПК определящ общата местната компетентност на съда е постоянният адрес или седалището на ответника. В настоящия случай видно от вписванията в търговския регистър седалището на ответното дружество е в гр.София. Поради което и на основание чл.105 от ГПК СГС е местно компетентен да се произнесе по предявения иск.

Не е налице сочената в частната жалба хипотеза на чл.115 ал.1 от ГПК, предвиждаща изключение от общата местна подсъдност по иск за вреди от непозволено увреждане. Пред съда са предявени в отношение на евентуалност два иска – главен – за неоснователно обогатяване и евентуален за вреди от непозволено увреждане. Предявяването на исковата молба се подчинява на процесуалните правила относно главния иск. Разглеждането на евентуалния иск е поставено в зависимост от изхода по главния иск, като е възможно дори и да не се стигне до разглеждане на евентуално предявения иск. Поради което и и ищецът не разполага с възможността да избере различна местна подсъдност по предявения иск от тази относно главния иск.

Не се касае и за особени правила при определяне на подсъдността съобразно чл.621а ал.2 от ТЗ.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 166 от 23.05.2019г. на Силистренски ОС, по търг.дело № 42/19г.

Определението подлежи на касационно обжалване на основание чл.274 ал.3 т.1 от ГПК при предпоставките на чл.280 ал.1 и ал.2 от ГПК с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящето определение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: