Р Е Ш Е Н И Е

 

№     248/   01 октомври 2015 год.                           гр.Варна

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д  А

Апелативен съд – Варна                                    Търговско  отделение

на 01-и октомври                                                                              2015 год.

в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

 ЧЛЕНОВЕ:          РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА 

Като разгледа  докладваното от РАДОСЛАВ СЛАВОВ въззивно т.д.№ 385 по описа за 2015г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.247 ГПК.

Постъпила е молба от „Металагроинвест” АД чрез процесуалния представител - въззивник по т.д. №385/2015год. по описа на ВАпС, за поправка на очевидна фактическа грешка на постановеното решение по посоченото дело. Според молителя, в решението е допусната явна фактическа грешка, в частта относно периода на отхвърлените искове  за  заплащане на неустойка. С решението е отхвърлен иска за заплащане на неустойка за периода 01.03.2007год. до 20.11.2008год. Верният период според молителя е 20.11.2008год.-10.01.2011год., който е посочен в частта от диспозитива, с която е отменено решение № 32/18.02.2015год.  по т.д. № 382/11год. на ОС-Добрич. О.Ф.Г. е допусната и в частта от диспозитива, относно присъдените разноски, като неправилно е посочен ВОС вместо Добрички окръжен съд.

Предвид изложеното, счита, че са налице предпоставките за поправка на явна фактическа грешка в постановеното решение.

Насрещната страна не е изразила становище по молбата.

Съдът счита, че е допуснал  посочените в молбата очевидни фактическа грешка в постановеното решение по делото, поради следните съображения:

Очевидна фактическа грешка е налице, когато действително формираната воля на съда не съответства в писмения текст на решението, респективно, когато е налице противоречие между мотивите и диспозитивната част на решението относно спорния предмет. В настоящият случай съдът счита, че е налице несъответствие между формираната воля в съобразителната част на решението и изписаното в неговата диспозитивна част, а именно:

В съобразителната част на решението  съдът е формирал извод, че исковете на Агенция за приватизация  и следприватизационен контрол гр.София, поради погасяването им по давност са изцяло неоснователни и следва да се оставят без уважение. Претенциите за неустойка включват  сумата  от 19 417,70 щ.д. и сумата от 18 983,26 щ.д. - неустойки за забава от 0,06% дневно съответно върху  сумата от 41 437,70щ.д. и сумата 40 510,60щ.д.  представляващи пета и шеста неплатени годишни разсрочени вноски от цената на процесния договор, които са  дължими за периода от 21.11.2008год. до 10.01.2011год.  Поради формираният извод за неоснователност на исковете, съдът е отменил решението на окръжния съд в частта му, с които е уважил исковете с посочените части /като изрично е посочил периода за който се претендира неустойката от 21.11.2008год. до 10.01.2011год./ и е отхвърлил исковете за неустойка в посочените части, като неоснователни

Видно в диспозитива на решението, в неговата отхвърлителна част, съдът е посочил, че отхвърля исковете за заплащане на неустойка  за забава относно пета и шеста вноска за периода от 01.03.2007год. до 20.11.2008год. Това е различно от формираната воля в съобразителната част от решението- да бъде отхвърлена претенцията за неустойка за периода 21.11.2008год.-10.01.2011год.  Безспорно, това несъответствие между съобразителната част и посочената част от мотивите представлява ОФГ и следва да бъде отстранена по съответния ред. Съдът счита, че молбата за поправка на ОФГ следва да бъде уважена и относно частта от диспозитива, касаеща присъдените разноски, в която погрешно е изписано-съдебни разноски пред ВОС, вместо пред Добрички окръжен съд, който е разгледал делото.

Предвид изложеното, следва да бъде допусната поправка на очевидни фактически грешки  в посочения по-горе смисъл.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                                        Р  Е  Ш  И  :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА  в постановеното на 31.07.2015год.  решение № 236 по в.т.д. № 385/2015год. по описа на ВАпС в следния смисъл:

На стр.54 на ред седми и на ред десети от горе надолу вместо „за периода от 01.03.2007год. до 20.11.2008год.” ДА СЕ ЧЕТЕ:

„ЗА ПЕРИОДА от 21.11.2008год. до 10.01.2011год.”.

На стр.54 на ред двадесет и четвърти от горе надолу вместо „разноски пред ВОС” ДА СЕ ЧЕТЕ:

„разноски пред Добрички окръжен съд”.

Решението подлежи на обжалване пред  Върховния касационен съд в едномесечен срок от получаване на съобщението от страните.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                        2.