О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  479                                                2016 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на    деветнадесети юли                                               година 2016

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Петров

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

                              Д.Маркова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 385 по описа  на Варненския апелативен съд за 2016г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от адв.К.К. *** като процесуален представител на Т.В.К. с ЕГН **********,*** против определение № 1445/26.04.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по ч.т.д. № 487/2016г., с което е оставена без разглеждане молбата му за приемане на възражение срещу Заповед № 3294/18.05.2012г. за изпълнение на парично задължение по реда на чл.417 ГПК, издадена по ч.гр.д. № 6668/2012г. на ВРС, ХХІ с-в. По съображения, подробно изложени в частната жалба и свеждащи се основно до това, че с уведомлението по телефона от служителя на ЧСИ и съобщението за нестанала публична продан не е могъл да разбере какво е задължението му, нито основанието за образуване на изпълнителното дело, моли съда да отмени обжалваното определение и приеме възражението му по чл.423 ГПК, както и да му присъди направените от него разноски.

          В законоустановения срок не  е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна по следните съображения :

          В подаденото възражение по чл.423 ГПК  от 29.02.2016г. длъжникът Т.К. твърди, че за образуването на изп.дело 268/2012г. на ЧСИ Н*Д* е узнал на 15.02.2016г.,   предвид на което срокът по чл.423 ГПК е спазен. Видно обаче от служебно изисканото и приложено изп.дело той е бил уведомен  за нестанала по делото продан на недвижим имот с протокол от 07.01.2015г. – л.271. Съобщението за нестанала публична  продан длъжникът Т.К. лично е получил на 19.01.2015г. – л.277. При това положение едномесечният преклузивен срок по чл.243 ГПК за него изтича на 19.02.2015г. Видно от пощенското клеймо възражението е подадено на 29.02.2016г., поради което правилно първоинстанционният съд е приел, че същото е недопустимо, като подадено след срока.

          Предвид на горното обжалваното определение е правилно и законосъобразно, а частната жалба срещу него е неоснователна и като такава се оставя без уважение.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д     Е    Л    И   :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  частната  жалба на адв.К.К. *** като процесуален представител на Т.В.К. с ЕГН **********,*** против определение № 1445/26.04.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по ч.т.д. № 487/2016г., с което е оставена без разглеждане молбата му за приемане на възражение срещу Заповед № 3294/18.05.2012г. за изпълнение на парично задължение по реда на чл.417 ГПК, издадена по ч.гр.д. № 6668/2012г. на ВРС, ХХІ с-в.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщението му по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :