Р Е Ш Е Н И Е

№    207/16.08.                                         2018 год.                           гр.Варна

           В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в закрито заседание на  10.08.2018 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                    ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                 ЖЕНЯ Д.

  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 385  по описа за  2018  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

          Производството е по реда на чл. 258 и сл.ГПК.

Постъпила е жалба от А.Д. Демирова-едноличен собственик на „Ния Елеганс“ЕООД /в ликвидация/, срещу постановеното решение с № 331/27.04.2018год. постановено по т.д. № 3322018год. по описа на ВОС,  с което е отхвърлена молбата на жалбоподателката с правно основание чл.264 ал.4 ТЗ за освобождаване на назначения ликвидатор К.Н.Г., поради важни причини, изразяващи се в действия против интересите на дружеството.

Счита решението за неправилно- поради  нарушение на материалния закон и необоснованост на същото, по изложени съображения. Оспорва извода на съда, че ликвидаторът е изпълнявал своевременно своите задължения, като счита същия за необоснован, понеже не е обсъждал с жалбоподателката финансовото състояние на дружеството и възможностите за удовлетворяване на неговите кредитори, не е представил отчет за конкретно предприето от него действие  и  за действията си като ликвидатор въобще, каквато информация и се е дължала в качеството й на едноличен собственик на капитала. Оспорва и извода на съда, че от представените оценки можело да се направи извод,  че ликвидаторът е положил дължимата грижа  по чл.266 ал.4 ТЗ при определяне цената на имота.

Счита, че ликвидаторът е продал имота на дружеството в ликвидация под пазарната му цена.

С жалбата се иска решението да бъде отменено и постановено друго, с което молбата на въззивницата да бъде уважена.

Жалбата отговаря на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и е допустима.

С писмен отговор въззиваемата страна-ответникът по жалбата „Ния Елеганс“ЕООД /в ликв./, чрез ликвидатора К.Н.Г. оспорва жалбата като като неоснователна, по изложени съображения. С жалбата и с писмения отговор в подкрепа на изразените становища са представени писмени доказателства.

За да се произнесе, съдът взе в предвид следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по молба с правно основание чл.266, ал.4 от ТЗ от А.Д. Демирова – И., в качеството й на едноличен собственик на капитала на „Ния Елеганс“ ЕООД, ЕИК 103811977 за освобождаване на назначения ликвидатор К.Н.Г. поради важни причини, изразяващи се в действия против интересите на дружеството. Излага, че дружеството е било прекратено с решение №265/14.03.2014г., постановено по т. дело №2244/2013г. по описа на Окръжен съд – Варна, с което е уважен иск с правно основание чл.517, ал.4 от ГПК и е открито производство по ликвидация.  С акт на длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията №20140425153539-12/03.07.2017г. за ликвидатор на дружеството е назначен К.Н.Г., като му е определено месечно възнаграждение в размер на 900.00лв., като със същият акт е определена дата за приключване на ликвидацията – 01.04.2018г. Според молителката, ликвидаторът действа против интересите на дружеството, изразяващи се в следното: Не поддържа контакти с едноличния собственик на капитала за обсъждане финансовото състояние на дружеството, същият не е съставял отчет за конкретно предприети действия: На 13.01.2018г. ликвидаторът е предприел действия по осребряване на имуществото на дружеството, като е продал, съгласно нот. акт №7, том I, рег. №226, нот. дело №3/2018г. на нотариус Камен Костадинов единствения имот, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1508.176.1.19 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес гр. Варна, ул. „Македония“ №18, етаж 0, ателие №1 с площ от 178.50кв.м., ведно с 13.1662% идеални части от общите части на сградата и от дворното място, на цена от 215141.30лв. която е занижена, тъй като имота е в идеален център. С това си действие ликвидаторът е нанесъл вреда на дружеството, изразяващо се в пропусната полза от реализирането на по – голяма продажна цена и удовлетворяване на кредиторите.  По изложените важни причини моли съдът да освободи ликвидатора.

С писмен отговор ликвидаторът Кирил Г. оспорва молбата за освобождаването му, като твърди, че не са налице осъществени действия от негова страна, които да са във вреда на дружеството.

Не се оспорва обстоятелството, че на 12.01.2018г. е осребрен собствения на дружеството самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор № 10135.1508.176.1.19 за продажна цена в размер на 215141,30 лв. От продажната в размер на 215141,30 лв. са били погасени следните задължения на дружеството: сума в размер на 116683,27 беше заплатена по бюджетна сметка на ТД на НАП - град Варна за погасяване на публични държавни задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски;  сума в размер на 1907,59 беше заплатена на Община Варна, Служба „Местни данъци и такси" за погасяване на публични общински задължения за местни данъци и такси.

Остатъкът от продажната цена на имота в размер на 96550,44 лв. е бил заплатен по доверителна клиентска сметка на ликвидатора открита на основание чл. 39 от Закона за адвокатурата в „Първа Инвестиционна Банка" АД с IBAN: ***. Ликвидаторът посочва, че съхранява и се разпорежда със средства собственост на дружеството в ликвидация на основание Договор за правни услуги от 03.07.2017г. От тази сметка в периода от 12.01.2018г. до 26.03.2018г. са били извършени следните плащания, а именно: изцяло задължения към ЧСИ Румяна Тодорова по ИД №№ 1131/2011 и 1098/2011 в размер на 8911,50 лв., изцяло задължения в размер на 33487,24 лв. по ИД № 20137110400016 на ЧСИ Даниела Янкова, в това число 30075,12 лв. задължения на взискателя „Сосиете Женерал Екпресбанк" АД и 3412,12 лв. дължими такси към ЧСИ, частично е бил заплатен дължимият данък по ЗКПО за 2017г. в размер на 6756,47 лв., като остатъкът от него ще бъде прихванат срещу надвнесена сума по данъчно - осигурителната сметка на дружеството в НАП – Варна, заплатен данък по ЗДДФЛ за 2017г. в размер на 1000,33 лв. Били са заплатени текущи разноски по ликвидацията на дружеството, натрупани за периода 2015-2018г. в общ размер на 27219,20 лв. Според ликвидатора Г. задълженията на „Ния Елеганс" ЕООД към всички негови известни кредитори са изцяло заплатени.  След погасяване на задълженията към кредиторите на дружеството е налице паричен остатък, възлизащ приблизително на 17000 лв., който да послужи за частично погасяване на вземанията на кредитора инициирал производството по ликвидация, за личен дълг на едноличния собственик на капитала. Излага се, че разпределение на ликвидационен дял към настоящия момент е невъзможно и поради наличието на текуща проверка от ТД на НАП - Варна, за дейността на предприятието за периода 01.01.2012г. - 31.12.2016г. Оспорва се твърдението, че ликвидаторът е осъществил неизгодна продажба. Възложени са изготвянето на две експертни оценки, като към 14.07.2017г., справедливата пазарна стойност на недвижимия имот възлиза на 214600 лв., а към 19.07.2017г. е 215000 лв. С два договора за поръчка е възложено посредничеството при продажбата на имота на „Вайб Инвест" ООД при цена 150000евро и на „Адрес недвижими имоти“ ООД при цена при продажна цена в размер на 155000 евро. Не бил проявен интерес към имота на тези предложени цени. Единствената оферта за покупка със срок до 12.01.2018г., получена чрез посредничеството на АДРЕС, изхождала от настоящия собственик на имота „Издателство Живо Слово" ЕООД, ЕИК 148137326. за цена от 105000 евро. Окончателният договор е бил сключен при цена 215141,30 лв.  Излага също, че в периода от 07.04.2012г. до 06.04.2015г. процесният собствен на дружеството недвижим имот е бил обявяван 7  пъти на публична продан по ИД №№ 20117170401098/11г. и 20117170401131/11г. по описа на ЧСИ Румяна Тодорова при първоначална цена от 284661,71 лв. и в последствие на цена 227729,94 лв., като нито една тези публични продажби не се е осъществила.

По изложените съображения моли съдът да постанови решение, с което да отхвърли молбата за освобождаване на ликвидатора.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото и съобразявайки становището на страните и нормативните актове. регламентиращи процесните отношения, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Ликвидаторът К.Н.Г. е назначен считано от 21.06.2017г.

Не е спорно, че на 13.01.2018 год. с договор по нот. акт №7, том I, рег. №226, нот. дело №3/2018г., че ликвидаторът е извършил продажба на имуществото на дружеството „Ния Елеганс“ ЕООД, като недвижимия имот самостоятелен обект с идентификатор 10135.1508.176.1.19 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес гр. Варна, ул. „Македония“ №18, етаж 0, ателие №1 с площ от 178.50кв.м. е бил продаденна  „Издателство Живо Слово“ ЕООД за сумата от 215 141.30лв.

Представени са две оценки за пазарната стойност на имота, изготвени от Милка Атанасова и Филипина Сидерова, равняващи се съответно  на 214600 лв. и на 215000 лв.

Представени са договори за посредничество при продажбата на недвижимия имот с „Вайб Инвест“ ООД от 24.07.2017г. и с „Адрес Недвижими Имоти“ АД от 26.07.2017г., според  сочат, че  ликвидаторът е използвал допълнителни начини за реализирането на бърза продажба при цена съответстваща на изготвените оценки. Видно от договорите имотите е бил предлаган на първоначална цена 150000 евро, като съгласно водената по имейл кореспонденция между ликвидатора и двете посреднически дружества е липсвало проявен интерес за закупуването му. Пред окръжния съд и пред настоящата инстанция  е представено Обявление по изп.д. № 20117170401098 и по изп.д. № 20117170401131 на ЧСИ Р.Тодорова с рег.№ 717, чрез което е обявена публична продан за периода от 17.03.2014год. до 17.04.2014год. за имота, предмет на продажба по  договор по нот. акт №7, том I, рег. №226, нот. дело №3/2018г., с начална цена 284 661,75лв. Представен е протокол по чл.494 ГПК според който публичната продажба е обявена за нестанала, поради неявяване на купувачи. Впоследствие относно имота са извършени три публични продажби на цена 227 729,94лв. /последната от 06.03.2015 до 07.04.2015год./, които също са обявени за нестанали.  От представените по делото пред окрръжния съд и пред настоящата инстанция доказателства може да се обоснове извод, че ликвидаторът е изпълнявал своевременно своите задължения. Същият в кратък срок е направил необходимото за осребряване на имуществото, установил е кредиторите на дружеството, образуваните изпълнителни дела срещу него, извършил е разплащане на съществуващите задължения, в това число към НАП и към ЧСИ. Назначил е изготвянето на отчет и доклад за финансовото състояние на дружеството, включващи и инвентаризация. Подал е годишна данъчна декларация по ЗКПО, заплатил е дължимите данъци.

Съгласно заключителният доклад активите на дружеството в размер на 342893.01лв. превишават пасивите от 309170.85лв., следователно няма доказателства, които да аргументират тезата, че дружеството е в състояние на неплатежоспособност или свръхзадълженост. Според представените доказателства, към настоящкия момент ликвидацията на дружество „Ния Елеганс“ЕООД фактически е приключила.

Съобразно установеното, съдът правио следните изводи:

Съгласно нормата на чл.266, ал.4 от ТЗ съдът по седалището може по важни причини да назначи или освободи ликвидатори по искане на съдружниците, съответно акционерите, които имат 1/20 част от капитала. За това молителката А.Д. Демирова е легитимирана в производството по чл.266 ал.4 ТЗ. При разглеждане на молбата по същество, съдът съобрази следното:

Под важни причини по смисъла на закона следва да се разбират само такива, които водят до обективна невъзможност на ликвидатора да извършва дейността, свързана с ликвидация на предприятието на търговеца или такива, които създават пречки за провеждането, респективно довършване на ликвидационното производство. Такива биха били заболяване на ликвидатора, действия във вреда на дружеството, неоправдано бездействие при осъществяване на ликвидационната процедура и др.  С други думи, под важни причини  по смисъла на закона следва да  се разбират само такива, които водят до обективна невъзможност на ликвидатора да извършва дейността, свързана с ликвидация на предприятието на търговеца, за която той е бил назначен /Така и според Решение № 450 от 10.06.2005год. на ВКС по гр.д. № 657/2004год.,ТК/.

При така установените факти и при съобразяване на фактическия състав на нормата на чл.266, ал.4 от ГПК съдът намира, че молбата  се явява неоснователна.

По делото не се установяват изложените „важни причини“, действия във вреда на дружеството от страна на назначения ликвидатор, като от представените писмени доказателства, както и от изразените становища на страните, същите се опровергават. Напротив, от същите се установява, че в сравнително кратък период от време, ликвидаторът  е успял да осребри активите на дружеството и да удовлетвори кредиторите на дружеството, каквато е главната цел на ликвидацията.  Същевременно е назначил изготвянето на отчет и доклад за финансовото състояние на дружеството, включващи и инвентаризация. Подал е годишна данъчна декларация по ЗКПО, заплатил е дължимите данъци. Поради което не може да се сподели твърдението на молителката, че назначеният ликвидатор е работил против интересите на дружеството. Напротив, както се посочи, установи се че същият с действията си максимално бързо е успял да финализира процеса на ликвидация, като същият по своя инициатива е поискал намаляване на месечното си възнаграждение като ликвидатор от определените 900лв. на 500лв.

Следва да се отбележи, че тази бързина на приключване на ликвидационния процес не се е отразила негативно на интереса на кредиторите и на едноличния собственик на капитала. От доказателствата  може да се направи извод, че ликвидаторът е положил дължимата грижа по чл.268, ал.4 от ТЗ при определяне на цената, на която ще предлага процесния имот, като е използвал двама независими оценители. Видно е, че продажбата се е реализирала на цена приблизително равна на двете независими оценки, поради което липсват каквито и да е данни, имота да е продаден под себестойност, от което дружеството да е претърпяло загуби. В подкрепа на този извод /че имота е продаден по справедлива пазарна цена/, са и договори за посредничество при продажбата на недвижимия имот с „Вайб Инвест“ ООД от 24.07.2017г. и с „Адрес Недвижими Имоти“ АД от 26.07.2017г., Видно от договорите имотите е бил предлаган на първоначална цена 150000 евро, като съгласно водената по имейл кореспонденция между ликвидатора и двете посреднически дружества е липсвало проявен интерес за закупуването му. От проведените публични продани през 2014год. и 2015год. се установява, че при предложена първоначална  цена 284 661,75лв. и крайна цена от 227 729,94лв. по изп.д. № 20117170401098  за имота, купувачи не са се явили. При тези обективни данни, следва да се направи извод, че договорената продажна цена  от 215 141.30лв. за имота на дружеството в ликвидация, не е занижена, каквито са твърденията на молителката, респективно, от извършената продажба не са настъпили вреди и не са засегнати интересите на дружеството.

В допълнение следва да се отбележи и следното: Ако се установят настъпили вреди от дейността на ликвидатора, същият отговаря имуществено съобразно разпоредбата на чл.145 ТЗ, приложима на основание чл.266 ал.6 ТЗ и това е редът за нагажиране отговорността на ликвидатора.

По изложените съображения съдът не намира основание за освобождаване на настоящия ликвидатор и назначаването на нов, за това  подадената молба следва да се отхвърли, още повече предвид и установената приключваща фаза на ликвидацията на „Ния Елеганс“ЕООД.

С оглед на изложеното, жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК, препраща и към мотивите на първоинстанционното решение, които споделя.

Водим от гореизложеното, съдът

 

                                             Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 331 от 27.04.2018 год., постановено по т. д. № 332/2018 год. по описа на Варненски окръжен съд-търговско отделение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщението до страните пред ВКС на Република България при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.                  2.