РЕШЕНИЕ

 

№  230/29.07.2015 г   Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                                                  търговско отделение трети състав

На  първи юли                                                                                                    2015  година

В публично заседание в следния състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

ЧЛЕНОВЕ: Радослав Славов

                                                                                     Женя Димитрова

при участието на секретаря Д.Ч. сложи на разглеждане въз.т.д. № 386 по описа за 2015 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 268 ГПК.

Образувано е по въззивните жалби на „ХДИ Застраховане” АД със седалище гр. София и В.Й.М. *** срещу решение № 32/23.03.2015 г. постановено по т.д. 123/2014 г. по описа на ОС – Силистра, с което е уважен прекия иск на пострадалото лице предявен срещу застрахователя за плащане на обезщетение за неимуществени вреди до размера на сумата 120 000 лв. и е отхвърлен за разликата до 150 000 лв. Евентуалният иск срещу деликвента Я. не е разглеждан.

Въззивникът „ХДИ Застраховане” АД обжалва решението в осъдителната част. Въпреки, че липсват оплаквания за недоказаност на основанието, жалбата е относно цялата присъдена сума на обезщетението - 120 000 лв. Наведени са оплаквания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон чл. 52 ЗЗД и чл. 51 ал. 2 ЗЗД и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, поради което се иска отмяната му и отхвърляне на исковите претенции за обезщетение, евентуално намаляване на размера на присъденото обезщетение за неимуществени вреди с оглед правилно приложение на критерия за справедливост и наличието на съпричиняване..

Въззивницата В.М. обжалва с насрещна въззивна жалба решението в частта с която е отхвърлена претенцията за присъждане на неимуществени вреди за разликата над 120 000 лв. до 150 000 лв. Оплакванията за пороци са поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и неправилно приложение на материалния закон - чл. 51 ал. 2 ЗЗД. Претендира отмяна на решението в обжалваната част и уважаване на иска в предявения размер от 150 000 лв.

Ответникът по евентуалния иск Н.С.Я. не е изразил становище.

В писмен отговор „ХДИ Застраховане” АД оспорва основателността на насрещната въззивна жалба.

Въззивните жалби са подадени в срока по чл. 259 ал. 1 ГПК за първоначалната жалба и по чл. 263 ал. 2 от ГПК за насрещната жалба, от надлежни страни, срещу подлежащ на обжалване акт и са допустими.

Съдът след служебна проверка намира, че постановеното решение е валидно и допустимо. Служебно констатираната неправилна правна квалификация дадена на иска по чл. 226 ал. 1 КЗ, като такъв по чл.267 от КЗ, не се отразява на допустимостта на решението, тъй като съдът не се е произнесъл по друг иск, а по фактическия състав на прекия иск за обезщетение предявен спрямо застрахователя, с който е бил сезиран. В качеството си на въззивна инстанция съдът приема по съществото на спора:

Предмет на въззивното обжалване е искът по чл. 226 ал. 1 ЗК за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди на В.М., като майка на починалия в резултат на ПТП Светлин Русев. Застрахователят обжалва изцяло решението в осъдителната му част, поради което съдът следва да се произнесе по основателността на иска и по размера на обезщетението.

С влязла в сила присъда по н.о.х.д.№ 74/по описа на СОС за 2013 г. Н.С.Я. е признат за виновен за това, че на 9.06.2012 г. в гр. Силистра, при управление на лек автомобил марка „Опел” с рег.№ СС9823 АК, като е  нарушил  чл. 46 ал. 2 от ППЗДв.П, - при пътен знак Б2, не е пропуснал движещите се по пътя с предимство мотоциклет”Сузуки” с рег. № СС К 0547, управляван от С М Р и мотоциклет „Сузуки” с рег. № RХ04НWЕ, управляван от А А Н., и чл. 63 ал. 2 т. 2 от ППЗДв.,  въведената с хоризонтална пътна маркировка забрана за пресичане на двойната непрекъсната линия – М2, по непредпазливост е причинил смъртта на Р и средна телесна повреда на Н., престъпление по чл. 343 ал. 3 НК. Съгл. чл. 300 ГПК този акт е задължителен за гражданския съд разглеждащ последиците от деликта, неговата противоправност и виновността на дееца.

Механизмът на настъпване на пътно-транспортното произшествие е изяснен от назначената тройна съдебно- автотехническа експертиза. Пострадалият Р и Н. са се движели с мотоциклети през централната част на гр. Силистра. След спиране на светофар на кръстовище на ул. „Велико Търново” и „Н.Вапцаров”са продължили направо по ул.”Н.Вапцаров” по посока с. Калипетрово. При потеглянето на светофара Русев е ускорил мотоциклета и е успял да се изнесе на 30 м. пред другия мотоциклет, като са се движели един зад друг. Лекият автомобил „Опел Вектра” с рег.№ СС9823 АК е навлязъл от асфалтирана улица с ширина 4.00 м. на пътното платно по ул”Вапцаров” , което е с ширина 14,10 м. с по две летни за движение в една посока, разделени с двойна непрекъсната линия. Краят на улицата от която е излязъл лекият автомобил, преди включването в ул.”Н.Вапцаров” е обозначен с пътен знак „Стоп”. След като се е огледал и не е възприел движещите се превозни средства по ул”Вапцаров,”въпреки добрата видимост и правия участък от пътя, водачът на лекия автомобил е потеглил на първа скорост, за да премине двете ленти на движение в посока към гр. Силистра и да пресече двойната непрекъсната линия, като за целта е извършил ляв завой. След като почти е пресякъл двете ленти и навлязъл с предната част на купето на автомобила в платното за движение по посока с. Калипетрово, водачът му е усетил удар в задната част на автомобила. Преди настъпване на удара мотоциклетът ”Сузуки” с рег. № СС К 0547, управляван от пострадалия, се е отклонил на ляво и се е опитал да заобиколи намиращия се по средата на пътното платно лек автомобил. Затова ударът е бил в задната част на автомобила и е настъпил в лентата за насрещно движение. В резултат на сблъсъка и поради високата скорост мотористът е политнал и паднал на пътното платно, а лекият автомобил се е завъртял около вертикалната си ос по посока на часовниковата стрелка под ъгъл 130градуса.

Не се оспорва възникналото валидно застрахователно правоотношение по застраховка „Гражданска отговорност” на МПС въз основа на полица № 09112000313382 за сключена застраховка „Гражданска отговорност”за лек автомобил марка „Опел Вектра ” с рег.№ СС9823 АК с „ХДИ Застраховане” АД, от 6.01.2012 г. с едногодишен срок на действие. Отговорността на застрахователя „ХДИ Застраховане” АД е функционално обусловена от тази на прекия причинител на вредата /чл. 223 ал. 1 и 2 от КЗ/, поради което ответникът е пасивно материалноправно легитимирана страна по иска с правно основание чл. 226 ал. 1 ЗК

Размерът на дължимото парично обезщетение за неимуществените вреди от непозволеното увреждане съгл. чл. 52 ЗЗД следва да се определи по справедливост, въз основа на преценката на съществуващи обективни обстоятелства и факти, съобразно критериите на ППВС №4/1968 г. Внезапната смърт на 34 годишния син е предизвикала емоционален срив у майката, която е живеела в едно домакинство с него. Разпитаните свидетели отчитат, че между тях е имало топлота и голяма привързаност, поради което загубата се е отразила на поведението ѝ. Тя се е затворила в себе си, ограничила е контактите си, споделяля е пред свид. Р.Димитрова, нейна дъщеря, че през главата и са минавали мисли за самоубийство. Тежките морални страдания са се отразили и на физическото и състояние, като сериозно се е влошило хроничното и високо кръвно налягане. Съдът преценява, че обезщетение в размер на 150 000 лв. съответства на понесените и продължаващи болки и страдания на ищцата и е съобразен с установения в § 27 ПЗР на КЗ лимит на застрахователно покритие по задължителна застраховка „Гражданска отговорност”на автомобилистите към процесния период.

По възражението за съпричиняване: Твърденията на застрахователя за по – голям принос на пострадалия Русев за настъпилите вреди се основават на констатациите на тройната съдебно автотехническата експертиза, за неправилността на предприетите от него действия при създалата се ситуация, а именно извършената маневра за заобикаляне на лекия автомобил, вместо задействане на спирачките и високата скорост. Релевантен за съпричиняването е конкретния принос, но при съобразяване, че основна причина за настъпилото ПТП е поведението на деликвента Я., който при наличието на маркировка „двойна непрекъсната линия” М2, е нарушил разпоредбата на чл. 63 ал. 2 т.2 от ППЗДП, вменяваща забрана на водачите да я застъпват или пресичат. Вместо разрешения му десен завой, при който излизайки на ул”Н.Вапцаров” да се включи в движението по посока гр. Силистра, след което на светофара да завие в обратна посока, той е предприел забранената маневра ляв завой, при което е навлязъл в насрещното платно по което се е движел мотоциклетистът. Затова съдът приема, че основна причина за настъпване на деликта е поведението на водача на лекия автомобил, който е навлязъл в насрещното платно по което се е движел пострадалият мотоциклетист и с поведението си е предизвикал ПТП. Без неговото неправомерно поведение конфликтът на пътя не би възникнал.  Приносът на пострадалия е, че с поведението си е улеснил механизма на ПТП, поради което неговата отговорност съдът определя на 20%.

С оглед изложеното предявеният иск е основателен и следва да се уважи до размера на сумата сумата 120 000 лв. представляваща 80% от определения по чл. 52 ЗЗД размер на обезщетението. За разликата до 150 000 като неоснователен следва да се отхвърли.

Евентуалният иск срещу деликвента не подлежи на разглеждане.

Поради еднаквия краен резултат първоинстанционото решение следва да се потвърди.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 32/23.03.2015 г. постановено по т.д. 123/2014 г. по описа на ОС – Силистра, с което е осъден „ХДИ Застраховане” АД със седалище гр. София ЕИК 130427863 да плати на В.Й.М. *** обезщетение за неимуществени вреди до размера на сумата 120 000 лв, ведно със законната лихва считано от 09.06.2012 г. до окончателното плащане и е отхвърлен за разликата до 150 000 лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                       ЧЛЕНОВЕ :