Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

   № 219 /гр. Варна, 02.10.2018 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито съдебно заседание на деветнадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                 ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

При участието на секретаря Десислава Чипева като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№386/2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, образувано по жалба на  „ВАРНА БИЗНЕС СЪРВИСИЗ“ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 103791001, със седалище гр.Поморие, чрез управителя М.Д. срещу решение №465/14.06.2018 г. по описа на ОС – Варна, с което съдът е оставил без разглеждане молба вх.№10465/05.04.2018 г. на „ВАРНА БИЗНЕС СЪРВИСИЗ“ ЕООД чрез М.Д., за възобновяване на производството по т.д. №1379/2016г. на ВОС, прекратил е производството по несъстоятелност на „ВАРНА БИЗНЕС СЪРВИСИЗ“ ЕООД, на осн. чл.632, ал.4 ТЗ и е заличил дружеството от  Търговския регистър.

Въззивникът излага доводи за необоснованост на решението и неправилно приложение на закона. Твърди, че не са налице основания за прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на длъжника, тъй като в срока по чл.632, ал.2 от ТЗ, са внесени средства необходими за покриване на началните разноски в производството.

Варненският апелативен съд, с оглед наведените оплаквания и след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Решението на първоинстанционния съд  съдържа реквизитите по чл. 236 ГПК и е действително, произнасянето съответства на предявеното искане, поради което производството и решението са допустими.

С решение №241/31.03.2017г. е обявена неплатежоспособността на „ВАРНА БИЗНЕС СЪРВИСИЗ“ ЕООД, ЕИК 103791001, със седалище гр.Варна, представлявано от управителя Г. Ч., с начална дата 26.01.2017г., открито е производството по несъстоятелност, постановена е обща възбрана и запор върху имуществото на дружеството, прекратяване дейността на дружеството и е спряно производството по несъстоятелност на основание чл.632, ал.1 от ТЗ. Решението е вписано в Търговския регистър на 04.04.2017 г.

В срока по чл.632, ал.2 от ТЗ, с молба изпратена по пощата на 04.04.2018 г., длъжникът „ВАРНА БИЗНЕС СЪРВИСИЗ“ ЕООД, чрез новоизбрания управител М.Д. е сезирал съда с искане за възобновяване на спряното производство, като с допълнителна молба от 05.04..2018 г. са представени доказателства за внасяне на сумата от 3000 лева за покриване на началните разноски.

За да постанови обжалваното решение, съдът по несъстоятелността е съобразил, че като управител на дружеството към момента на подаване на молбата е вписана Г. Ч., а по заявлението за вписване на М.Д.  като управител е постановен отказ, който е потвърден с решение № 438/5.6.2018 г. по търг.дело №464/2018 г.

 При извършена справка в Търговския регистър съдът констатира, че към датата на сезиране на съда с молбата за възобновяване на производството по несъстоятелност е било подадено заявление А4 вх.№20180402195520/02.04.2018 г. за вписване на промяна в следните вписани обстоятелства: в т.5 „Седалище и адрес на управление“ – България, гр.Поморие, ул. „Професор Стоянов“ №5, и т.7 „Управители“ - заличаване на Г. Ч. и вписване като управител на М.Д. по партидата на „Варна бизнес сървисиз“ ЕООД, ЕИК 103791001.

По това заявление е постановен отказ №20180402195520/24.04.2018 г., който е обжалван пред ВОС, като с решение N 543/06.07.2018 г., постановено по т.д.N 763/2018 г., отказът е бил отменен от съда, с указания за вписване на заявените обстоятелства, включително в управлението и представителството.

Съдът като съобрази, че избраният на 30.03.2018 г., от едноличния собственик на капитала на „Варна Бизнес Сървисиз“ ЕООД управител към датата на приключване на устните състезания е бил вписан в търговсия регистър и с оглед разпоредбата на чл.235, ал.3 от ГПК намира, че следва да съобрази настъпилите след подаване на молбата за възобновяване на производството факти, касаещи легитимацията на длъжника.

Съдът като взе предвид, че в едногодишния срок от спиране на производството, длъжникът е предплатил необходимата за покриване на началните разноски сума в размер на 3 000 лева, намира, че е налице  хипотезата на чл.632, ал.2 от ТЗ, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде допуснато възобновяване на производството.                                                                     Съдът намира, че временният синдик и датата на първото събрание на кредиторите, следва да се определят от съда по несъстоятелността, доколкото посоченият в молбата от 05.04.2018 г. синдик, не е представил предварително писмено съгласие с нотариална заверка на подписа и декларация по чл.656 от ТЗ, а датата на първото ссъбрание, следва да се съобрази с графика на съда.

Воден от горното, Варненският апелативен съд

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение №465/14.06.2018 г. по описа на ОС – Варна, с което съдът е оставил без разглеждане молба вх.№10465/05.04.2018 г. на „ВАРНА БИЗНЕС СЪРВИСИЗ“ ЕООД чрез М.Д., за възобновяване на производството по т.д. №1379/2016г. на ВОС, прекратил е производството по несъстоятелност на „ВАРНА БИЗНЕС СЪРВИСИЗ“ ЕООД, на осн. чл.632, ал.4 ТЗ и е заличил дружеството от  Търговския регистър, като вместо него постановява:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по несъстоятелност на длъжника „ВАРНА БИЗНЕС СЪРВИСИЗ“ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 103791001, със седалище гр.Поморие по т.д. №1379/2016 г. на ВОС

                       

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от вписването в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

РЕШЕНИЕТО да се впише в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията.

ДА СЕ ВПИШЕ настоящият съдебен акт в книгата по чл.634в от ТЗ, водена от ВОС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                     ЧЛЕНОВЕ :