Р Е Ш Е Н И Е

№   19/  27.01.2015 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в закрито заседание на 27.01.2015год.. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА       

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

          ПЕТЯ ХОРОЗОВА     

 като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 387 по описа за  2014  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по чл.250 ГПК.

Постъпила е молба от ЕТ „ЕМ – ИВ – ЕС – Е.К.”, ЕИК 103247882, със седалище гр.Варна-ищец по делото, съдържаща искане, постановенот решение  по делото да бъде допълнено, по реда на чл.250 ГПК. Конкретно се твърди, че съдът е пропуснал да се произнесе по исковете за щети върху вещи и имущество и пропуснати ползи за ищеца от неправомерното поведение на съдружника.  В молбата се сочи, че исковете  не са обусловени от действието или  прекратяването на договора за дружество.

         Насрещната по молбата  за допълване страна- КООПЕРАЦИЯ „СВЕТЛИНА”, със седалище гр.Суворово, ЕИК 103301369, чрез процесуален представител, счита молбата за неоснователна.

         По молбата за допълване, съдът съобрази следното:

Ищецът  Е.К. в качеството си на   ЕТ „ЕМ – ИВ – ЕС – Е.К.”, е депозирал искова молба с която са предявени и кумулативно съединени искове, с правно основание  чл.364 вр. чл.82 от ЗЗД срещу КООПЕРАЦИЯ „СВЕТЛИНА”, със седалище гр.Суворово, за заплащане на:- сумата от 60 000 лв., предявена частично от общо претърпени вреди в размер на 122 000 лв., както и сумата от 30 000 лв. от общо дължими 212 640 лв., предявени частично, представляващи пропуснати ползи.

С обжалваното решение по т.д. № 2527/12год., Варненският окръжен съд е уважил предявения установителен иск, уважил е частично осъдителния иск за заплащане на разноски за дружествените работи:

       ОТХВЪРЛИЛ е предявени от ЕТ „ЕМ – ИВ – ЕС – Е.К.”, ЕИК 103247882, срещу КООПЕРАЦИЯ „СВЕТЛИНА”, със седалище гр.Суворово, ЕИК 103301369, искове за заплащане на сумата от 60 000 лв., частичен иск от целия в размер на 122 000лв., обезщетение за претърпени вреди:

       ОТХВЪРЛИЛ е предявения от ЕТ „ЕМ – ИВ – ЕС – Е.К.”, ЕИК 103247882, със седалище гр.Варна, срещу КООПЕРАЦИЯ „СВЕТЛИНА”, със седалище гр.Суворово, ЕИК 103301369, искове за заплащане на сумата от 30 000 лв., частичен иск от целия в размер на 212 640 лв., представляваща обезщетение за пропуснати ползи:

С решението по в.т.д. № 387/14год. на ВАпС, съдът ОБЕЗСИЛВА решение № 248/11.03.2014 год., постановено по т.д.№ 2527/2012 год. по описа на Варненски окръжен съд-търговско отделение , в частта, с която е  ПРИЕЛ ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между ЕТ „ЕМ – ИВ – ЕС – Е.К.”, ЕИК 103247882, със седалище гр.Варна, ул.„Капитан Петко Войвода” №44, ет.2, ап.6 и КООПЕРАЦИЯ „СВЕТЛИНА”, със седалище гр.Суворово, ЕИК 103301369, със седалище и адрес на управление гр. Суворово, ул. „Панагюрище” №40, несъществуването на сключения между страните договор за гражданско дружество от 25.09.2001 г.

  ОТМЕНЯ решението В ЧАСТТА, с която е ОСЪДИЛ е КООПЕРАЦИЯ „СВЕТЛИНА”, ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „ЕМ – ИВ – ЕС – Е.К.”, ЕИК 103247882, със седалище гр.Варна, сумата от 13 598.24 лева  и е отхвърлил иска като неоснователен.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалите части.

За яснота, следва да се отбележи, че останалите части на решението на окръжния съд, които са потвърдени с решението са частите с които съдът е:

ОТХВЪРЛИЛ иска за разликата над сумата от 13 598.24 лева представляваща част от направени от ищеца разноски за дружествените работи съгл. на договор от 25.09.2001 г. и подлежащи на възстановяване, съобразно дяловото участие на ответника, на осн. чл. 364 ЗЗД, до претендираните 60 000 лв., частичен иск от целия в размер на 180 000 лв.:

       ОТХВЪРЛИЛ предявени от ЕТ „ЕМ – ИВ – ЕС – Е.К.”, ЕИК 103247882, срещу КООПЕРАЦИЯ „СВЕТЛИНА”, със седалище гр.Суворово, ЕИК 103301369, искове за заплащане на сумата от 60 000 лв., частичен иск от целия в размер на 122 000лв., обезщетение за претърпени вреди, от които а/ сумата от 40 000 лв., от общо дължими 80 000 лв., вследствие извършена взломна кражба; б/ сумата от 8000 лв. от общо дължими 30 000 лв., претърпени вреди, вследствие на продължителния принудителен престой на наличните суровина и незавършено производство и в/ сумата от 12 000 лв., представляваща заплатена от ищеца неустойка по договори с трето лице – „БИН ХОЛИДЕЙ” ООД, като неоснователни:

        ОТХВЪРЛИЛ предявения от ЕТ „ЕМ – ИВ – ЕС – Е.К.”, ЕИК 103247882, със седалище гр.Варна, срещу КООПЕРАЦИЯ „СВЕТЛИНА”, със седалище гр.Суворово, ЕИК 103301369, искове за заплащане на сумата от 30 000 лв., частичен иск от целия в размер на 212 640 лв., представляваща обезщетение за пропуснати ползи както следва а/ 10 000 лв., частичен иск от целия в размер на 24 000 лв., обезщетение за  пропуснати ползи от непроизведена и нереализирана продукция за периода от 2008 г. до края на договора /2015г./ ; б/ 10 000 лв., частичен иск от целия в размер на 109 440 лева., пропуснати ползи в резултат на неизпълнение на договор№1/05.01.2007 г. в/10 000 лв., частичен иск от целия в размер на 79 200 лв., пропуснати ползи в резултат на неизпълнение на договор № 2/01.02.2007 г., като неоснователни:

       Следователно, в диспозитивната част е налице произнасяне по  всички предявени искови претенции и от двете инстанции. 

       За прецизност, по повод на твърденията в молбата, съдът счита, че следва да отбележи следното:

       Действително, на стра.71 в съобразителната част от решението, съдът, след констатацията, че договорът за дружество не е прекратен, е посочил, че според съдебната практика, исковете за разноски по чл.364 ЗЗД, преди прекратяване на дружеството следва да се оставят без уважение  като неоснователни. Следователно, в съобразителната част от решението не е направен извод относно  претенцията за претърпени вреди, които включват твърдяните щети и пропуснати ползи. Настоящата инстанция счита, че и тези искове са обусловени от прекратяването на договора за дружество, поради което същите са неоснователни. Това е така, поради следното: Видно е, че чл.364 ЗЗД, се отнася освен за разноските, така и за претенцията за вреди. Следователно, прекратяването на дружестнвото е предпоставка и за разглеждане на претенция за вреди. Поради изложеното, освен претенцията за разноски, неоснователна се явява и претенцията за вреди.

       Предвид изложеното, съдът намира претенциите за неоснователни.

       Решението като законосъобразно следва да бъде потвърдено и относно тези претенции. И тъй като този извод е намерил отражение в диспозитивната част на решението, не е необходимо решението да бъде допълвано с нов диспозитив, поради което молбата за допълване се явява неоснователна.

С оглед на гореизложеното, Варненският апелативен съд

 

                                               Р Е Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна молба вх.№ 6782/01.12.2014год.подадена  от  ЕТ „ЕМ – ИВ – ЕС – Е.К.”, ЕИК 103247882, със седалище гр.Варна, ул.„Капитан Петко Войвода” №44, ет.2, ап.6, представляван от Е.И.К. за допълване по реда на чл.250 ГПК на Решение № 282/24.10.2014год., постановено по в.т.д. № 387/2014год. по описа на Варненски апелативен съд.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщението до страните пред ВКС на Република България при условията на чл.280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.