О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 24.07.2017

 

 

 

          Номер         443/2017    година,  град Варна

          Варненски Апелативен съд,  Търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АНЕТА  БРАТАНОВА                     ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА  НЕДЕВА

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.д.  387/17 год., за да се произнесе взе предвид   следното:

 

Производството е с правно основание чл. 274, ал.2 ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от  А.Л.Е. против разпореждане № 4464/27.04.2017 год., постановено по т.д.№ 1085/2016 год. по описа на ВОС, с което съдът е върнал частна жалба с вх.№ 10294/07.04.2017г. подадена от А.Л.Е., гр. Силистра, против определение № 945/27.03.2017г., постановено  по търговско дело № 1085/2016г. на ВОС.

В предявената частна жалба се излага, че осъщественото от първостепенния съд призоваване по постоянния адрес на лицето има нередовен характер.  Броенето на срока следва да се извърши, считано от датата на последващо съобщаване по предоставения от страната адрес за кореспонденция.

Частната жалба е депозирана в срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Същата е надлежно администрирана от ВОС.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Постъпила е частна жалба вх.№ 10294/07.04.2017г. подадена от А.Л.  Е., гр. Силистра, против определение № 945/27.03.2017г. по чл. 248 ГПК, постановено по делото.

Частният жалбоподател е уведомен за постановеното определение с призовка, връчена на 30.03.2017 год. чрез Г* Е. О* /негова леля/ на адрес гр.Силистра, ул.“Хан Аспарух“ № 20.

До страната е изпратено и второ съобщение, връчено на 20.04.2017 год. чрез М* Р* Д. /пълнолетна близка/ на адрес ***.

С обжалваното разпореждане ВОС е върнал предявената частна жалба с мотива, че жалбоподателят А.Е. е редовно уведомен за съдебния акт на 30.03.2017г. Книжата са получени от пълнолетно лице от домашните му, живеещо на адреса, съгласно изискванията на чл. 46 ГПК.С оглед разпоредбата на чл. 60, ал. 4 ГПК срокът за обжалване на определението е изтекъл на 06.03.2017г., който ден е присъствен. Частната жалба е подадена след изтичането на преклузивния едноседмичен срок, поради което е процесуално недопустима и следва да се върне на жалбоподателя – чл. 275, ал. 2, вр. чл. 262, ал. 2, т. 1 ГПК.

Обжалваното разпореждане е неправилно.

С молба л.399, том II А.Л.Е.  е уведомил съда, че постоянният му адрес е в гр.Силистра, ул.“Хан Аспарух“ № 20. Посочил е  и съдебен адрес ***. Посочването на адреса в гр.Варна като съдебен такъв означава, че това е  адреса, на който страната желае приоритетно връчване на призовки и съобщения по делото. Следователно - адресът в гр.Варна има значението на адрес за връчване по смисъла на чл. 38 ГПК.

С Решение № 249 от 24.03.2010 г. на ВКС по гр. д. № 397/2009 г., III г. о., ГК по реда на чл. 290 ГПК е прието, че когато страната е преценила, че личното й уведомяване би било затруднено или неудобно и е посочила изрично съдебен адрес, считайки, че така процесуалните й права биха били по-добре защитени и изрично е уведомила за това съда, последният не може да пренебрегне желанието на страната, изпращайки й съобщенията на друг адрес. В този случай, разпоредбата на чл. 49 ГПК не намира приложение.

Посочването на съдебен адрес формира процесуално задължение за съда за приоритетно връчване на призовки и съобщение на адреса по чл. 38 ГПК, респ. всяко друго връчване на съобщения не може да се счете за редовно.

Изложеното сочи, че страната е редовно призована за обжалваното Определение по чл. 248 ГПК с връчването на съобщението на посочения съдебен адрес *** на 20.04.2017 год. Осъщественото предходно връчване по постоянния адрес има нередовен характер, поради нарушение на чл. 38, изр. 1 ГПК.

За пълнота на изложението, следва да се посочи, че липсват предпоставките за приложение на чл. 54 ГПК. Нормата гласи, че ако при връчването има нередовности, същото се смята за извършено в момента, в който съобщението действително е достигнало до адресата. Получаването на призовка от лелята на лицето, на адрес, който не е посочен като приоритетен,  не презумира действително узнаване по смисъла на чл. 54 ГПК.

С оглед на изложеното, връчването на съобщение на 30.03.2017 год. не обосновава начало на броенето на срока по чл. 248, ал.3 ГПК.  Предявената на 07.04.2017 год. частна жалба не е просрочена, а постановеното в противен смисъл разпореждане на ВОС следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 4464/27.04.2017 год., постановено по т.д.№ 1085/2016 год.

ВРЪЩА делото на ВОС с указания за администриране на частна жалба с вх.№ 10294/07.04.2017 г. подадена от А.Л.Е., гр. Силистра, против определение № 945/27.03.2017г., постановено, по търговско дело № 1085/2016г. на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: