Р Е Ш Е Н И Е

 

247

 

Гр.Варна, 06.10.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на шестнадесети септември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

 

При участието на секретаря Е.Т., като изслуша докладваното от съдия П. ХОРОЗОВА в.т.д. № 388 по описа за 2014 г. на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл.ГПК, вр. чл.613а ал.1 ТЗ.

Постъпила е въззивна жалба от НАП за приходите гр.София против решение № 27/13.03.2014 г. по т.д.№ 474/2012 г. по описа на ШОС, с което, след като е оставена без уважение молбата на въззивника за възобновяване на производството по несъстоятелност, спряно с решение № 22 от 13.02.2013 г., същото е прекратено и е постановено заличаването на длъжника - А Т ООД – с.Т.И. от ТР, на основание чл.632 ал.4 ТЗ.

Жалбата е депозирана в срок, от легитимирана страна и е допустима. В нея се сочат оплаквания за неправилно приложение на закона и допуснати процесуални нарушения при постановяване на обжалваното решение, поради което се претендира отмяната му.

Кредиторът С.Н. ЕООД гр.София е получил препис от жалбата и писмено изразява становище за нейната неоснователност, като моли решението да бъде потвърдено.

Длъжникът А Т ООД с.Т.И., община Каолиново, не е подал отговор против жалбата.

По предварителните въпроси и доказателствените искания съдът се е произнесъл съгласно чл.267 ГПК с определение № 535/05.08.2014 г., като е дал възможност на въззивника в срок до провеждане на съдебното заседание да представи доказателства за предплащане на първоначални разноски за производството по несъстоятелност, определени в размер на 5 000 лв.

За да се произнесе по съществото на жалбата, съдът съобрази следното:

С решение № 22/13.02.2013 г. по т.д. № 474/2012 г. по описа на ШОС, постановено по реда на чл.632 ал.1 ТЗ, съдът е спрял производството по несъстоятелност на длъжника А Т ООД, след като преди това е изпълнил процедурата на чл.629б ТЗ. Решението е обявено в ТР на 13.02.2013 г. На 13.02.2014 г. с молба, изпратена по пощата, НАП за приходите е поискала възобновяване на производството, като кредитор с публични вземания, което качество е безспорно. Според НАП, в масата на несъстоятелността съществува имущество, което може да бъде осребрено и да послужи за покриване на разноските в производството по несъстоятелност: длъжникът притежава недвижими имоти в съсобственост с Т.К.Д. /телчарници в с.Т. Икономово/, както и товарно ремарке. С обжалваното решение съдът е счел молбата за неоснователна. Посочил е, че не са представени никакви доказателства в подкрепа на изложеното от кредитора за наличие на имущество в патримониума на длъжника, както и не е предплатена необходимата сума за покриване на началните разноски, в размер на 10 061 лв.

Съдът намира, че жалбата против решението е неоснователна, по следните съображения:

Нормата на чл.632, ал.2 ТЗ постановява, че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписване на решението по ал.1, по молба на длъжника или на кредитор, ако молителят удостовери, че е налице достатъчно имущество, или ако депозира необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл. 629б ТЗ. Пред настоящата инстанция е представен нот.а.№ 52, т.VІІ, рег.№ 4719, дело № 818 от 2005 г., от който е видно, че длъжникът е придобил правото на собственост върху идеални части от два телчарника, находящи се в стопанския двор на с.Т.И.. Същевременно е представен и протокол за опис на недвижими имущества по изп.д.№ ХХХХХХХХХХХХХ на ЧСИ Я.Д. с район на действие – ШОС от 22.11.2007 год., в който съдебният изпълнител при огледа на място е установил, че телчарниците са съборени и не съществуват като сгради, поради което следва да се приеме, че описаните в нотариалния акт имоти реално липсват. С въззивната жалба е представена и Справка в регионална база – КАТ Шумен за превозни средства, собственост на А Т ООД, изготвена на 29.08.2012 г., от която е видно, че към този момент на името на длъжника е регистрирано товарно ремарке, с първоначална регистрация през 1993 г. Справката предхожда решението от 13.02.2013 г., когато е изследвано имущественото състояние на длъжника посредством назначаване на ССЕ и такъв актив не е бил установен. Освен че представената справка не е актуална, от нея изобщо не се установява нито физическата наличност на имуществото, за да може то да бъде осребрено, нито неговата стойност. При това, за да може да служи за покриване на началните разноски в производството по несъстоятелност, необходимо е освен да е налично, имуществото да е и бързо ликвидно. В случая посочените предпоставки безспорно не са налице.

Независимо, че първоинстнационният съд е следвало да предостави изрична възможност на НАП за внасяне на сумата, определена за покриване на необходимите разноски, след подаване на молбата й за възобновяване, този процесуален недостатък е бил отстранен във въззивната инстанция. На поканата на съда да предплати необходимата сума, дори в по-малък размер, в определен срок в рамките на настоящото производство, въззивникът не се е отзовал.

Съгласно нормата на чл.632 ал.4 ТЗ, ако в срока по ал.2 не бъде поискано възобновяване на производството по несъстоятелност, същото се прекратява и се постановява заличаване на длъжника от ТР. Идентични са последиците и в случая, когато молбата за възобновяване не отговаря на изискванията на чл.632 ал.2 ТЗ, т.е. е неоснователна – извод, до който са достигнали и двете съдебни инстанции по настоящия спор.

С оглед изложеното, обжалваното решение, с което производството по несъстоятелност по т.д.№ 474/2012 г. по описа на ШОС е прекратено и е постановено заличаване на А Т ООД – с. Т.И. от търговския регистър, на основание чл.632 ал.4 ТЗ, е правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 27/13.03.2014 г. по т.д.№ 474/2012 г. по описа на ШОС.

Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с касационна жалба пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: