Р Е Ш Е Н И Е

№  231/29.07. 2015 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  01.07.2015 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА 

 ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

            АНЕТА БРАТАНОВА

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 388  по описа за  2015  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК и е образувано по въззивна жалба от адв.Т. С. ***, като особен представител  на „Гамор”ООД, гр.Варна, ул. „Константин Доганов” № 48, ЕИК 200668069, против решение № 259 от 02.04.2015год. постановено по т.д.№ 1365/2014год., с което Варненският окръжен съд е отменил решението на ОС на съдружниците на „Гамор”ООД, гр.Варна,  проведено на 25.07.2014г., на адрес: гр.Варна, ул.”Средна гора”, 6, ет.1 ап.1 по иска на А.Л.Е. ***, против „Гамор”ООД, гр.Варна, на осн. чл.74 ТЗ и е осъдил  „Гамор” ООД, гр.Варна, да заплати на А.Л.Е. *** сумата от 580 лева, на осн. чл.78, ал.1 ГПК.

Изразява становище за неправилност на решението, поради незаконосъобразност, допуснати съществени нарушения на процесуални правила и необоснованост, по изложени съображения.

Въззиваемата страна А.Л.Е., чрез писмен отговор на процесуален представител, счита въззивната жалба за неоснователна.

В съдебно заседание, въззивната жалба се поддържа чрез особения представител на дружеството, съответно се  оспорва чрез писмено становище на въззиваемия.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по спора, в съответствие с правомощията си по чл. 269 от ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявената въззивна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 259, ал. 1 от ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и като такава е процесуално допустима.

Производството пред окръжния съд е образувано по предявен иск от А.Л.Е. ***, за отмяна на решения, взети на проведено на 25.07.2014г., на адрес: гр.Варна, ул.”Средна гора” № 6, ет.1 ап.1 общо събрание на съдружниците за изключване на ищеца като съдружник в дружеството, на осн. чл.74 ТЗ.

В исковата молба се излага, че ищецът е съдружник в „Гамор” ООД и като такъв притежава 250 дяла на обща стойност 2 500лв. На 25.07.2014 година в гр.Варна, на ул.Средна гора” № 6 ет.1 ап.1 се е провело общо събрание на съдружниците, при следния дневен ред:-Разглеждане на въпроса за изключване на ищеца като съдружник, поради неизпълнение на задълженията  си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството и действия против интересите на дружеството. На проведеното ОСС се е взело решение ищецът да бъде изключен като съдружник, без каквато и да е обосновка за това. При свикването и провеждането на събранието са допуснати съществени нарушения, които са основание за отмяна на взетите от събранието решения:- Нарушена е разпоредбата на чл.139 ал.1 ТЗ, понеже за провеждането на събранието не е получавал нито писмена, нито устна покана за свикано ОСС на тази дата и адрес от свикващия събранието съдружник Пламен Станков Иванов. Събранието е свикано и проведено на адрес, различен от този на адреса на управление. Нарушена е разпоредбата на чл.126, ал.3 ТЗ, тъй като не са налице хипотезите на закона, за да бъде изключен като съдружник от дружеството-винаги е оказвал съдействие за осъществяване дейността на дружеството и е изпълнявал точно решенияята на ОС. Никога не е действал против интересите на дружеството и никога не е предупреждаван писмено, че ще бъде изключен. Иска се от съда да отмени всички взети решения на проведеното ОС. 

Ответникът в писмения отговор и по съществото на спора изразява становище за неоснователност на предявеният иск. Излага, че е спазена процедурата по изключване на съдружник, в поканата е посочен  дневният ред, поканата е получена от ищеца.  

Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Не е спорно, че съдружници в „Гамор”, ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.”Константин Доганов”, 48 са физическите лица Пламен Станков Иванов и А.Л.Е., които са и управители на същото. Установява се от представена с исковата молба нотариална покана, че съдружникът Пламен Станков Иванов е бил редовно уведомен на 16.07.2014 година от съдружника Е. за провеждане на общо събрание на съдружниците на дата 25.07.2014 година, което следва да се проведе от 10ч. на адреса на управление: гр.Варна, ул.”Константин Доганов”, 48.

Ответното дружество е представило писмена покана от Пламен Станков Иванов като управител на „Гамор”ООД до съдружника А.Л.Е. за свикване на общо събрание и предупреждение по чл.126 ал.3 от ТЗ.  В поканата е посочен дневния ред, както и че ОСС ще се проведе в 10.00ч. на 25.07.2014год. в гр.Варна, ул.”Средна гора”№ 6, ет.1, ап.1 . Представена е също разпечатка на електронен документ /стр.58/ с подател Пламен Станков съдържаща изявление, че изпраща като прикачен файл Покана за общо събрание и предупреждение по чл. 126 ал.3 ТЗ за 25.07.2014год. на адрес: гр.Варна, ул.”Средна гора”№ 6, ет.1, ап.1 от 10ч., с посочване, че дневния ред за ОСС и задължителните атрибути за проектираното му изключване като съдружник, са посочени в приложената покана. Представен е протокол от ОС на съдружниците, според който на  25.07.2014 година, е проведено ОС на съдружниците на дружеството, което е свикано от от управителя Пламен Станков Иванов с покана, отправена до другия съдружник по електронен път. Видно от съдържанието на протокола, поканеният съдружник не е присъствал на проведеното ОСС. На същото е  взето решение за изключване на съдружника А.Л.Е. и освобождаване от длъжността управител, поради грубо нарушение на задълженията  си по чл.124 ТЗ и поради наличие на хипотезата на чл.126 ал.3 т.1 и т.3 ТЗ. Видно от отбелязването в протокола събранието е проведено на адрес: гр.Варна, ул.”Средна гора”,6, ет.1 ап.1.

Гореустановената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

Предявеният иск е с правно основание чл.74, ал.1 ТЗ.

Безспорно, искът е упражнен в преклузивния срок по чл.74, ал.2 ТЗ, видно от датата на предявяване - 28.07.2014 година.

В производството по иска по чл.74 ТЗ доказателствената тежест е за ответника, относно законността на оспорените решения, поради което същият следва да докаже юридическите факти, от които следва законосъобразността на взетите решения, а именно:

Спазени ли са изискванията на закона и устава, свързани с процедурата по провеждане на събранието и валидността на взетите решения: Налице ли са били предвидените от закона основания за изключването на съдружник.

Понеже проверката, която следва да се извърши относно изложените по-горе изисквания за законност се ограничава само до посочените от ищеца основания за отмяна на решенията, съдът следва да се произнесе по наведеното като първо основание за отмяна на решенията- поради нарушение на разпоредбата на чл.139 ал.1 ТЗ.

Както се посочи, в тежест на ответната страна е да установи валидно проведена процедура за свикване на ОС:

В подкрепа на твърдението, за валидно проведена процедура за свикване на атакуваното ОСС, ответното дружество е представило разпечатка, от електронен документ, според която до ищеца Амин е изпратена като прикачен файл покана за свикване на ОС на 25.07.2014год.-10ч. с подател Пламен Иванов rentalvarna@abv.bg до адресата info@vfradost.bg . По делото не са представени доказателства, установяващи изпращането и  получаването на самата  покана, доказателства, че тази електронна поща е на лицето А.Л.Е., както и доказателства за съдържанието на прикачения файл. В подкрепа на твърдението, че електронната поща info@vfradost.bg е на лицето Е., с жалбата е представена разпечатка от електронната страница на МЦРМ „Радост”от която е установява, че медицинският център е с имейл адрес-info@vfradost.bg. Следователно, не се установява твърдението, че това е личният имейл адрес на съдружника Е.. Но дори и да се приеме, че писмото е получено от съдружника Е. и удостоверява покана за общо събрание, което ще се проведе на 25.07.2014 година то не са представени доказателства за съдържанието на писменото предупреждение по чл.126 ал.3 ТЗ, за което се твърди, че се изпраща като прикачен файл, нито данни за това дали е даден срок за отстраняване на нарушенията.

В допълнение, относно незаконосъобразността на проведената процедура по свикване на атакуваното ОСС, проведено от съдружника Пламен Станков Иванов, следва да се отбележи и следното:

Дори да се приеме, че поканата до съдружника Е. е изпратена,  то  същата е изпратена след като съдружникът Пламен Станков Иванов е получил покана от съдружника Е. за свикване на ОС на същата дата и час на адреса на управление, както обосновано е приел и окръжния съд. Предвид изразеното  несъгласие в жалбата с така направения извод от окръжния съд, за пояснение следва да се отбележи, че съдружникът Пламен Станков Иванов е бил уведомен  с писмена покана на 16.07.2014год., а същият от своя страна е поканил съдружника Е. с покана, изпратена на 17.07.2014год. за участие в ОСС, насрочено за същата дата и част, от вече насроченото от съдружника Е.. Това обстоятелство  прави невъзможно присъствието на съдружника Амин на събрание, което се провежда в същия час, но на адрес, различен от адреса на управление.  Предвид изложеното и това обстоятелство води до невалидност на процедурата по свикване на ОСС на 25.07.2014год. от 10ч. на адрес: гр.Варна, ул.”Средна готра”, 6, ет.1 ап.1 от съдружника Иванов. Взетите решения на проведеното ОСС за изключване на съдружника Е. и на това основание  са незаконни и следва да се отменят, без да е необходимо да се изследва наличието на предпоставките по чл.126 ал.3 ТЗ.

С оглед на установената липса на валидно проведена процедура по свикване на общото събрание на съдружниците на „Гамор”ООД, взетите  решения са незаконосъобразни и предявеният иск като основателен следва да бъде уважен.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК, препраща и към мотивите на първоинстанционното решение, относно направените фактически и правни изводи, които споделя.

Водим от гореизложеното, съдът

 

                                             Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 259 от 02.04.2015 год., постановено по т. д. № 1365/2014 год. по описа на Варненски окръжен съд-търговско отделение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщението до страните пред ВКС на Република България при условията на чл.280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.                        2.