ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 467

 

гр. Варна, 04.08..2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в. ч. т. д. № 388/2017 година по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274, ал. 1, изр. 1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на А.Л.Е. срещу разпореждане № 4466 от 27.04.2017 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1084/2016 г., с което е върната частната жалба вх. № 10293 от 07.04.2017 г. на настоящия жалбоподател срещу определение № 946 от 27.03.2017 г., постановено по същото дело.

В жалбата се излагат съображения за неправилност на разпореждането. Инвокират се доводи за нередовност на първоначалното връчване на съобщението. Жалбоподателят извежда извод за своевременно депозиране на частната жалба на 07.04.2017 г.. Моли за отмяна на обжалваното разпореждане.

В законоустановения срок не е постъпил е отговор от насрещната страна.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество същата е основателна по следните съображения:

Депозирана е частна жалба вх. № 10293 от 07.04.2017 г. от А.Е. против определение № 946 от 27.03.2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1084/2016 г.. Видно от върнатия отрязък на съобщението, същото е връчено на 30.03.2017 г. по постоянния адрес на адресата: гр. Силистра, ул. „Хан Аспарух“ № 20 на лелята на жалбоподателя /Г* Е. О*/. До страната е изпратено и второ съобщение, връчено на 20.04.2017 г. чрез М* Р* Д. /пълнолетна близка/ на посочения адрес за кореспонденция и връчване на съобщения: гр. Варна, ул.“Константин Доганов“ № 48.

Правни изводи:

С молба вх. № 35604 от 23.12.2016 г. А.Л.Е. уведомява съда, че постоянният му адрес е в гр. Силистра, ул.“Хан Аспарух“ № 20, като посочва и съдебен адрес ***. С оглед горното, настоящият съдебен състав намира, че адресът в гр. Варна има значението на адрес за връчване по смисъла на разпоредбата на чл. 38 от ГПК.

В относимата и безпротиворечива съдебна практика е прието, че когато страната е преценила, че личното й уведомяване би било затруднено или неудобно и е посочила изрично съдебен адрес, считайки, че така процесуалните й права биха били по-добре защитени и изрично е уведомила за това съда, последният не може да пренебрегне желанието на страната, изпращайки й съобщенията на друг адрес. Следователно в този случай разпоредбата на чл. 49 от ГПК, касаеща възможността за връчване на всяко друго място, на което адресатът може да бъде намерен, се явява неприложима /така Решение № 249 от 24.03.2010 г. по гр. д. № 397/2009 г., III г. о., ГК на ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК/.

Посочването на съдебен адрес формира процесуално задължение за съда за приоритетно връчване на призовки и съобщение на адреса по чл. 38 от ГПК, поради което всяко друго връчване на съобщения не може да се счете за редовно.

Предвид горните доводи и съобразно установената фактическа обстановка по делото, страната е редовно уведомена за обжалваното определение с връчването на съобщението на посочения съдебен адрес ***, съответно на 20.04.2017 г.. Осъщественото предходно връчване по постоянния адрес има нередовен характер, поради нарушение на разпоредбата на чл. 38, изр. 1 от ГПК.

За пълнота на изложението, следва да се посочи, че липсват предпоставките за приложение на презюмираното, действително узнаване по смисъла на чл. 54 от ГПК, досежно получаването на призовка от лелята на лицето, на адрес, който не е посочен като приоритетен.

С оглед на горепосоченото, разпореждането на Варненския окръжен съд е неправилно и като такова следва да бъде отменено, а делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на частната жалба.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 4466 от 27.04.2017 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1084/2016 г..

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд с указания за администриране на частна жалба с вх. № 10293 от 07.04.2017 г., депозирана от А.Л.Е., ЕГН: **********, с постоянен адрес:*** против определение № 946 от 27.03.2017 г. на Варненския окръжен съд, постановено по  т. д. № 1084/2016 г..

ОПРЕДЕЛЕНИТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.