О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№    515      /17.07.   2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на седемнадесети юли                                                 година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         А.Братанова

ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                             Р.Славов

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 389 по описа  на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от И.Д.Д. с ЕГН **********,*** против разпореждане № 5256/21.05.2019г.  на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по ч.т.д. № 454/2019г., с което е върната подадената от нея частна касационна жалба вх.№ 13910/03.05.2019г. против определение № 1509/19.04.2019г., с което е отменено определение № 2250/14.02.2019г. на ВРС по гр.д. № 13068/2017г. и е изменено в частта за разноските постановеното по делото решение № 4477/08.11.2018г. поради необжалваемост на атакуваното определение  съгласно чл.274 ал.4 ГПК. По съображения, че делото не е търговско по своя характер, независимо че административно е образувано като търговско дело, тъй като сделката е сключена изцяло за задоволяване на личните нетърговски потребности на потребител – студент – физическо лице и следователно определението подлежи на касационно обжалване, моли съда да отмени обжалваното разпореждане.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да потвърди обжалваното разпореждане.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна по следните съображения :

          Гр.д. № 13068/2017г. на ВРС, ГК, ХХХІІІ с-в е образувано по предявени в условията на обективно кумулативно съединяване искове от „Райфайзенбанк България“ ЕАД против И.Д.Д. *** с правно основание чл.422 ГПК за установяване съществуването на вземане на Банката, произтичащо от Договор за студентски кредит от 28.10.2010г. в размер на изискуема главница от 7 062,53лв и законна лихва върху главницата  от датата на депозиране на заявление по чл.410 ГПК в съда – 23.06.2017г., за които е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 8451/2017г. на ВРС, 39-ти състав и осъдителен иск  - за осъждане на ответницата да заплати същата главница, ведно със законната лихва върху вземането, считано от завеждане на исковата молба – 01.09.2017г. до окончателното изплащане на задължението.

          Спорът е търговски, тъй като договорът за банков кредит съставлява абсолютна търговска сделка по смисъла на чл.286 ал.2 ТЗ вр.чл.1 ал.1 т.7 с.з., независимо от лицата, които са го сключили. Съгласно чл.287 разпоредбите за търговските сделки се прилагат и за двете страни, когато за едната от тях сделката е търговска и не следва друго от този закон.

          След като спорът е търговски за него е приложимо ограничението за касационно обжалване, установено в чл.280 ал.3 т.1 ГПК. Решението по делото не подлежи на касационно обжалване, тъй като цената на иска е  под 20 000лв. Определенията, постановени по делото, също не подлежат на касационно обжалване съгласно изричния императив на чл.274 ал.4 ГПК.

          Обжалваното разпореждане е правилно и законосъобразно, поради което подадената срещу него частна жалба се оставя без уважение.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е   Д   Е   Л   И   :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на И.Д.Д. с ЕГН **********,*** против разпореждане № 5256/21.05.2019г.  на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по ч.т.д. № 454/2019г., с което е върната подадената от нея частна касационна жалба вх.№ 13910/03.05.2019г. против определение № 1509/19.04.2019г., с което е отменено определение № 2250/14.02.2019г. на ВРС по гр.д. № 13068/2017г. и е изменено в частта за разноските постановеното по делото решение № 4477/08.11.2018г. поради необжалваемост на атакуваното определение  съгласно чл.274 ал.4 ГПК.

          Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :