О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 56

 

гр.Варна,    26.01.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Н. ДАМЯНОВА в.т.д. № 39 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК. Образувано е по въззивна жалба с вх. 445/23.01.2018г. по вх.рег. на ВапС, подадена от СТАРТ АД гр. София, представлявано от Ж* Ж*, чрез адв. Н., срещу решение № 198/28.11.2017г., постановено по т.д. № 24/2017 год. по описа на ОС – Добрич.

При извършване на проверка по смисъла на чл. 267, ал. 1 ГПК на въззивната жалба, съдът установи, че същата е депозирана в законоустановения срок, от надлежната страна, но чрез надлежно упълномощен процесуален-представител. В материалите по делото съдът установи наличието на две пълномощни до адв. Н., като по-късно издаденото предвижда ограничение в мандата на адвоката, като същият е учреден само за първоинстанционното производство. Следователно по делото липсват доказателства за надлежно предоставена представителна власт на адв. Н. за пред ВАпС. Това обуславя нередовността на въззивната жалба по см. на чл. 261, т. 2 ГПК.

Вземайки предвид изложеното по-горе, настоящият състав на съда счита, че производството по в.т.д. № 39/2018г. по описа на ВАпС следва да бъде прекратено, а делото върнато на първоинстанционния съд за предприемане на необходимите действия по администриране на въззивната жалба.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 39/2018г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за предприемане на необходимите действия съобразно изложеното по-горе, след което делото да се изпрати обратно на Апелативен съд – гр. Варна за разглеждане на въззивната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: