ОПРЕДЕЛЕНИЕ

4/09.01.                                  06.01.2017 год.                                 Град Варна

 

Апелативен съд                                                        Търговско отделение

На  06-и януари                                                          Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ  

                                                                    ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. търговско   дело  № 390 по описа за 2016 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.248 ГПК.

Производството е по направено искане от адв. П.П. ***, като пълномощник на „Марк-2”ЕООД - въззиваема по в.т.д. № 390/2016год. по описа на ВАпС, за изменение   на постановеното решение в частта за разноските пред  настоящата инстанция, като се иска да бъдат присъдени направени разноски за за адвокатско възнаграждение в размер на 966,89лв.

Насрещната по молбата страна, счита молбата за неоснователна, поради следното: Във въззивното производство не са представени доказателства за реално заплащане на адвокатски хонорар, както и че по делото не е представен договор за правна защита и съдействие, сключен между „Марк-2“ЕООД и адвокатско дружество „Волф Тайс“.

Относно искането за изменение на решението в частта му за разноските, съдът съобрази следното:

Съгласно чл. 248, ал. 1 от ГПК в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо - в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни, или да измени постановеното решение в частта му за разноските. Следователно молбата се явява допустима. При разглеждане на молбата по същество, съдът съобрази следното: С обжалваното решение на ВОС, съдът е уважил предявените искове.С постановеното решение  съдът е направил извод за основателност на исковете и е потвърдил обжалваното решение. По повод направено искане за разноски, с постановеното решение, съдът е намерил същото зе неоснователно,  по изложени съображения.

Съдът намира и подновеното с молбата по чл.248 ГПК искане за присъждане на разноски за неоснователно, поради следното:

Като доказателство за плащане, молителят е представил преводно нареждане от 20.09.2016год., по което страната е превела  на адвокатското дружество сумата от 16 760,32лв. Като основание за превода са посочени номерата на 9 бр. фактури, между които и ф-ра № 4746. От съдържанието на същата /стр.34/ се установава, че фактурата е издадена за сума в общ размер от 2 900,89лв., като не е посочен номер на на конкретното съдебно производство по което се внася сумата.  С оглед на дадените  в молбата разяснения, се установява, че внесената сума е за изготвени писмени отговори на три въззивни жалби, срещу първоинстанционни решения постановени по искове за цени за достъп за три  отчетни периода.

Следва да се отбележи обаче, че основанието за издаване на  фактурата от адвокатското дружество, следва да произтича от  сключен договор за процесуално представителство, в който следва да бъде договорен и конкретния размер на дължимата от страната сума за процесуалното представителство по конкретното дело, както и начина на плащане. Видно е от материалите по делото, договор за процесуално представителство, подписан между представляваната страна и адвокатското дружество,  не е представен нито пред първоинстанционния съд, нито пред настоящата инстанция.

Следователно, поради непредставен договор за процесуално представителство, не може да се направи извод, че претендираната сума от 966,96лв. е договорения размер между страните, за писмен отговор на въззивната жалба и процесуално представителство на въззиваемата страна „Марк 2“ЕООД по в.т.д. № 390/2016год. на ВАпС.

С оглед на горното, съдът счита, че молбата за изменение на решението в частта за разноските се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

С оглед на изложеното, съдът

                           

                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ искането, направено с молба вх.№ 6910/01.11.2016год. от адв. П.П. ***, като пълномощник на „Марк-2”ЕООД - въззиваема страна по в.т.д. № 390/2016год. по описа на ВАпС, за изменение на постановеното решение в частта за разноските пред  настоящата инстанция, чрез  присъждане направените разноски за за адвокатско възнаграждение в размер на 966,89лв.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.                           2.