Р Е Ш Е Н И Е

246/24.11. 2017 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  19.10.2017 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

 ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

            ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

при секретаря Ели Тодорова,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 390  по описа за  2017  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК.

Постъпила е жалба от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ гр.София, чрез пълномощникът си адв.К Х. ***, ответник по т.д. № 30/2015год. по описа на ОС-Разград, срещу постановеното решение по делото с № 12/09.05.2017год., в частта, с която е осъден да заплати на ищеца  РУ „Ангел Кънчев“ Русе, сумата от 13 103,84лв., представляваща обезщетение на причинените имуществени вреди на сграда № 61710.504.3829.9 в гр.Разград, в резултат на ПТП, причинено с МПС с № СА 377 ВХ на 22.08.2013год., ведно със законната лихва, от датата на иска до окончателното изплащане на сумата.

Счита решението в обжалваната част относно присъденото обезщетение за вредите по сградата за недопустимо-като постановено по непредявен иск, евентуално, като неправилно, по изложени съображения. Сочи, че претенцията  е била за имуществени вреди  от 13 103,84лв., представляващи стойността на СМР за възстановяване на причинените от ПТП щети, на сграда с № ., а с решението е присъдена сумата, като обезщетение за  причинените имуществени вреди на сграда №. Претенцията е недоказана и поради  липсата на доказателства за извършено плащане по представените фактури.

Обжалва като неправилно  решението и в частта, с която е осъден да заплати на ищеца стойността на унищожени  от същото ПТП краткотрайни активи над сумата от над 2 107,97лв. до 14 336,79лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска, до окончателното изплащане на . Относно неправилността на решението при присъждане на сумата, са изложени са съображения за необоснованост на решението. Твърди се, че представните доказателствае не установяват правото на собственост върху движимите вещи. Освен това, счетоводната справка установява бракуване на задбалансови активи на обща стойност 2 107,97лв., а съдът е приел, че унищожените активи са на стойност 14 336,79лв. За това счита, че е неправилен извода на съда, че ищецът е доказал, че вследствие на ПТП били унищожени активи на стойност присъдените с решението суми.

С жалбата се иска решението да бъде обезсилено, евентуално   отменено в обжалваните части и постановено друго,  с което делото до бъде върнато за разглеждане от друг състав на окръжния съд, евентуално предявените искове да бъдат отхвърлени изцяло.

Жалбата отговаря на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и е допустима.

С писмен отговор на процесуален представител на въззиваемата страна, жалбата се оспорва като неоснователна, по изложени съображения.

В съдебно заседание жалбата  се поддържа чрез писмено становище на процесуален представител и се оспорва от въззиваемата страна чрез процесуален представител.

 След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното, относно обжалваната част от решението: 

Исковете по които е образувано съдебното производство пред ВОС са с  правно основание чл.226 КЗ  и чл.86 ЗЗД и са предявени от Русенски университет „Ангел Кънчев” гр. Русе против ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп” гр. София. В исковата молба ищецът чрез пълномощник моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата 13 103, 84  лв. , представляваща стойността на извършени СМР за възстановяване на причинени щети от ПТП на сграда с идентификатор № 61710.504.3829.9, ведно със законната лихва, считано от предявяване на иска и сумата 36 519, 29 лв. , представляваща стойността на унищожените краткотрайни и дълготрайни активи, собственост на ищеца, ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска. Твърди се, че на 22. 08. 2013 г. в резултат на настъпило ПТП са причинени щети на имущество на ищеца, като е разрушена частично една от сградите на филиала в гр. Разград с идент. № 61710.504.3829.9, унищожени са краткотрайни и дълготрайни активи, собственост на ищеца, подробно изброени в приложена молба /л. 192 - 197/. Настъпилото ПТП е причинено от МПС с рег. № СА 3771 ВХ, собственост на „Хеброс Лизинг България” ЕАД / сега „УниКредит Лизинг” ЕАД/. За същото МПС има валидно сключен договор „Гражданска отговорност” при ответника, според застрахователна полица № 03113000553250. След ПТП ищецът предприел действия по възстановяване на частично разрушената сграда, като направил разходи на стойност 13 103, 84 лв., а именно:

По фактури № 344/10.10.2013 година, № 352/13.11.2013г.

 

№ по Ред

ИМЕ

мярка

к-

во

цена

стойност

1

Тръбно фасадно скеле

М2

56

3.60

201.60

2

Разбиване на армиран бетон с къртач

М3

3

223.76

671.28

3

Разбиване на стоманобетон с чук и шило

М3

1

205.88

205.88

4

Пробиване на отвори в стоманобетон за монт на фусове

БР

24

3.71

89.04

5

Монтаж фусове от арматурна стомана с инжекционна смола

БР

24

9.40

225.60

6

Разбиване на армирани бетонови плочи и настилки с чук и шило

М2

8

33.75

270.00

7

Изрязване на арматура с ножица

М2

12

2.61

31.32

8

Изкоп за подбиване на основа - от вън

М3

3

42.69

128.07

9

Ръчно трамбоване на земни маси до Шкат.сл.на пласта 0.10ц0.35м-РЦ

М3

3

69.49

208.47

10

Разваляне тухлена зидария 12 см

М2

7

1.74

12.18

11

Разваляне тухлена зидария 1 тухла

М3

3

35.55

106.65

12

Разчистване бетонови и тухлени отпадъци с натоварване и разтоварване на ръчни колички разстояние до 50м

10М3

1.5

209.09

313.64

13

Направа кофраж за ремонт на малки конструкции и плочи

М2

22

40.59

892.98

14

Заварка на бетонова ст с бетонова ст.

М

16

32.91

526.56

15

Полагане на бетон в отделни малки констр. До 1 м2

М3

2

217.41

434.82

16

Изр. И монт. армировка Ф 5 мм

КГ

76

4.56

346.56

17

Изр. И монт. армировка Н 12-16

КГ

154

3.52

542.08

18

Тухлена зидария над Уг тухла

М3

4

212.39

849.56

19

Тухлена зидария Уг тухла

м2

7

32.91

230.37

20

Доставка и монтаж на ПВЦ прозорци

М2

8

102.30

818.40

21

Доставка и монтаж механизми двустранно отваряне

БР

3

78.00

234.00

22

Доставка и монтаж подпрозоречни дъски-20 см

м

6

25.00

150.00

23

Облицовка с балчишки плочи тип РУСТИКА

М2

9

121.28

1091.52

24

Подмяна каменна облицовка от русенски камък

М2

2

115.56

231.12

25

Изхвърляне строителни отпадъци

М3

15

14.80

222.00

 

 

 

 

 

9033.70

 

Общо с ДДС:

 

 

 

10840.44

 

 

2. По фактура № 15634/22.11.2013 г.

 

Наименование

мярк а

К-во

цена

стойност

1

Укрепване на стоманобетонна плоча и греди с подпиране с метални подпори и дървени трегери на аварирала конструкция

М2

97

6.00

582.00

2

Транспорт елементи

курс

2

20.00

40.00

 

 

 

 

 

622.00

 

Общо с ДДС

 

 

 

746.40

        

Твърди се, че вследствие на ПТП на 22. 08. 2013 г. е разрушена частично една от сградите на филиала, вследствие на което са унищожени краткотрайни и дълготрайни активи, описани в 131 позиции, на обща стойност  36 519,29лв.

 

Вид на актива

брой

Единична цена

стойност

 

1

Врати входни и каси към врати

3

200.00

600.00

 

2

Метален шкаф 5 нива

1

65.57

65.57

 

3

Работни плотове 12 места

1

160.00

160.00

 

4

Лабораторни плотове

3

1320.00

3960.00

 

5

Стелаж към лабораторен плот /решетка/

3

79.97

239.91

 

6

Столове

17

25.00

425.00

 

7

Преподавателско бюро

1

108.66

108.66

 

8

Маси двуместни

3

143.88

431.64

 

9

Мивка - фаянс

2

36.00

72.00

 

10

Дъска учебна

1

152.50

152.50

 

11

Шкаф под лабораторен плот- двойни

5

45.00

225.00

 

12

Рафтове на шкафове под лабораторен плот /по цялата дължина/

1

68.00

68.00

 

13

Бойлер проточен - Дипломат

1

88.00

88.00

 

14

Пожарогасител

1

36.00

36.00

 

15

Сушилня

1

20.76

20.76

 

16

Термостат

1

40.16

40.16

 

17

Центрофуга за мляко на гербер

1

21.47

21.47

 

18

Дестилатор

1

1000.00

1000.00

 

19

Котлони 4 степенни

2

25.00

50.00

 

20

Статив за епруветки / пластмаса/ - 30 гнезда

5

11.96

59.80

 

21

Статив за епруветки / пластмаса/ - 20 гнезда

3

18.00

54.00

 

22

Контактен термометър

2

20.28

40.56

 

23

Йозе стерилно индивидуално опаковано оп. 1000 бр.

2

66.00

132.00

 

24

pH хартиен индикатор - от 1 до 14 ролка

10

9.60

96.00

 

25

pH метър портативен

1

63.60

63.60

 

26

Пинсети

2

4.00

8.00

 

27

Скалпели

5

5.00

25.00

 

28

Пересталтична помпа

3

60.00

180.00

 

29

Микроскоп, обикновен светлинен

8

244.26

1954.08

 

30

Инфрачервен термометър

1

102.00

102.00

 

31

Обект микрометър

2

140.40

280.80

 

32

Камера на Бюркер

1

31.80

31.80

 

33

Цилиндър стъклен, 1000 ml

1

26.40

26.40

 

34

Ерленмайерови колби, стъклени, 500 ml

2

5.40

10.80

 

35

Ерленмайерови колби, стъклени, 300 ml

3

3.36

10.08

 

36

Бюхнерова фуния, 90 mm

1

57.60

57.60

 

37

Ванички за оцветяване, стъклени

5

24.00

120.00

 

38

Часовникови стъкла, 80 mm

4

2.28

9.12

 

39

Спиртна лампа

3

28.80

86.40

 

40

Епруветки стъклени

190

0.90

171.00

 

41

Колби мерителни 1.00 L

10

28.80

288.00

 

42

Колби мерителни 0.50 L

25

22.80

570.00

 

43

Колби мерителни 1.25 L

50

18.00

900.00

 

44

Колби мерителни 0.10 L

150

17.16

2574.00

 

45

Колби мерителни 0.05 L

200

7.44

1488.00

 

46

Колби мерителни 0.025 L

50

6.24

312.00

 

47

Цилиндри мерителни със стойка стоящи 1.00 L

5

26.40

132.00

 

48

Цилиндри мерителни със стойка стоящи 0.50 L

10

18.00

180.00

 

49

Цилиндри мерителни със стойка стоящи 0.10 L

20

9.00

180.00

 

50

Цилиндри мерителни със стойка стоящи 0.05 L

20

8.40

168.00

51

Цилиндри мерителни със стойка стоящи 0.025 L

20

8.20

164.00

52

Цилиндри мерителни със стойка стоящи 0.010 L

15

4.80

72.00

53

Цилиндри мерителни със стойка стоящи 0.005 L

10

4.20

42.00

54

Делителни фунии 0.50 L

18

6.00

108.00

55

Делителни фунии 0.25 L

10

5.00

50.00

56

Делителни фунии 0.10 L

10

4.00

40.00

57

Центрофужни епруведки пластмасови 10ml - градуирани

100

0.38

38.00

58

Колби широко гърлени стоящи 2.0 L

20

22.00

440.00

59

Колби широко гърлени стоящи 1.0 L

40

8.40

336.00

60

Колби широко гърлени стоящи 0.5 L

20

5.52

110.40

61

Колби широко гърлени стоящи 0.3 L

20

4.56

91.20

62

Колби с шлифт стоящи и запушалки за пръскалки 1.0 L

10

34.20

342.00

63

Колби с шлифт стоящи и запушалки за пръскалки 1.0 L

10

27.00

270.00

64

Пръскалки за колбите със шлифт

10

6.00

60.00

65

Ексикатор стъклен с капак

2

172.90

345.80

66

Поставка за реактиви /аптечни/ пластмасов на 3 нива

2

36.00

72.00

67

Колби елермайерови със шлифт и запушалки стоящи градуирани 0.5 L

10

26.40

264.00

68

Колби елермайерови със шлифт и запушалки стоящи градуирани 0.2 L

20

22.80

456.00

69

Колби елермайерови със шлифт и запушалки стоящи градуирани 0.1 L

30

19.00

570.00

70

Колби елермайерови със шлифт и запушалки стоящи градуирани 0.3 L

150

24.00

3600.00

71

Колби елермайерови стоящи градуирани 0.5 L

10

7.44

74.40

72

Колби елермайерови стоящи градуирани 0.3 L

100

5.00

500.00

73

Колби елермайерови със шлифт и запушалки 0.5 L

25

6.50

162.50

74

Колби елермайерови със шлифт и запушалки 0.25 L

15

4.56

68.40

75

Стъклени фунии Ф 150 mm

5

9.24

46.20

76

Стъклени фунии Ф 150 mm

30

5.58

167.40

77

Стъклени фунии Ф 150 mm

20

1.80

36.00

78

Стъклени фунии Ф 150 mm

15

1.00

15.00

79

Епруветки 18 / 180

500

1.80

900.00

80

Епруветки 16 / 160

300

1.20

360.00

81

Пипети бутални - 1 ml

15

18.00

270.00

82

Пипети бутални - 5 ml

10

20.40

204.00

83

Пипети бутални - 10 ml

19

24.00

456.000

84

Пипети бутални - 25 ml

10

26.00

260.00

85

ФОЛ пипети 100 ml

10

17.40

174.00

 

86

ФОЛ пипети 50 ml

10

12.00

120.00

 

87

ФОЛ пипети 25 ml

20

10.32

206.40

 

88

ФОЛ пипети 10 ml

20

6.48

129.60

 

89

ФОЛ пипети 5 ml

30

5.88

176.40

 

90

ФОЛ пипети 2 ml

30

4.80

144.00

 

91

ФОЛ пипети 1 ml

20

5.16

103.20

 

92

МЕС пипети градуирани - 1 ml

500

0.19

95.00

 

93

МЕС пипети градуирани - 2 ml

100

0.31

31.00

 

94

МЕС пипети градуирани - 5 ml

250

0.32

80.00

 

95

МЕС пипети градуирани - 10 ml

250

0.35

87.50

 

96

МЕС пипети градуирани - 25ml

300

0.30

90.00

 

97

Микропипети- 2 микролитра

10

6.72

67.20

 

98

Микропипети- 1 микролитра

10

8.40

84.00

 

99

Хладилници със шлифт спираловидни -20 см

15

60.00

900.00

 

100

Хладилници със шлифт крушовидни -30 см

10

97.80

978.00

 

101

Хладилници със шлифт справи- 40 см

4

60.00

240.00

 

102

Бюрети / градуидни / -10 ml

5

18.00

90.00

 

103

Бюрети / градуидни / - 25 ml

11

24.00

264.00

 

104

Бюрети автоматични - 50 ml

1

90.00

90.00

 

105

Бюрети автоматични - 25 ml

1

80.00

80.00

 

106

Порцеланови мензори 1.00 L

3

9.00

27.00

 

107

Тегловни стъкла 50/30 mm

20

18.00

360.00

 

108

Тегловни стъкла 60/30 mm

25

21.60

540.00

 

109

Хаван порцеланов с пестик Ф - 10 см

5

8.00

40.00

 

110

Хаван порцеланов с пестик Ф - 15 см

8

10.00

80.00

 

111

Порцеланови блюда - 10 см

5

6.00

30.00

 

112

Бехерови чаши 600 ml

24

2.76

66.24

 

113

Бехерови чаши 1.00 L

8

9.96

79.68

 

114

Бехерови чаши 0.8 L

12

4.08

48.96

 

115

Бехерови чаши 0.4 L

20

2.40

48.00

 

116

Бехерови чаши 0.25 L

30

1.98

59.40

 

117

Бехерови чаши 0.100 L

50

1.74

87.00

 

118

Бехерови чаши 0.050 L

35

1.80

63.00

 

119

Стъклени пръчки с гумен накрайник 4 mm / 300 mm

30

2.40

72.00

 

120

Стъклени пръчки с гумен накрайник 2 mm / 200 mm

50

2.00

100.00

 

121

Стъклени шишенца /плоски/ с винтови капачки 100 ml аптекарски

50

2.40

120.00

 

122

Стъклени банки със шлифт и капачка 0.5 L

20

10.44

208.80

 

123

Стъклени банки със шлифт и капачка 0.25 L

40

8.04

321.60

 

124

Стъклени банки със шлифт и капачка 0.10 L

15

6.90

103.50

 

125

Стъклени шишенца със шлифт и запушалка 0.10 L

25

7.20

180.00

 

126

Стъклени шишенца със шлифт и

30

6.36

190.80

 

 

запушалка 0.05 L

 

 

 

 

127

Щипки с муфа за хладилници

5

32.40

162.00

 

128

Щипки с муфа за бюрети

7

6.00

42.00

 

129

Пръстени с делителни фунии с муфа Ф -80 mm

10

6.00

60.00

 

130

Пръстени с делителни фунии с муфа Ф -100 mm

15

7.20

108.00

 

131

Пръстени с делителни фунии с муфа Ф -60 mm

5

4.80

24.00

 

 

ВСИЧКО:

 

 

36519.29

 

 

        

 Ответникът е отказал да изплати на ищеца застрахователно обезщетение за претърпените имуществени вреди.

Сумите се претендират ведно с обезщетения за забава в размер на законната лихва върху претендираните суми, считано от датата на завеждане на иска  до окончателното им заплащане.

По предявената искова молба е постъпил писмен отговор от ответника ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“ АД, който чрез процесуален представител оспорва иска по основание и размер по изложени съображения.

Съдът, след преценка на становищата на страните, събраните по делото доказателства, по вътрешно убеждение и въз основа на приложимия закон, приема за установено следното, относно обжалваната част от решението:

Страните не спорят относно следното:

Установява се от  приложеното ДП № ЗМ-В-219/ 2013 г. по описа на ОД на МВР – Разград       че същото е било образувано на 22. 08. 2013 г.  на осн. чл. 212, ал. 2 от НПК срещу неизвестно лице за това, че на 22. 08. 2013 г. на кръстовището на път ІІ-49 и бул. „Априлско въстание“ при управление на МПС – специализиран автомобил /кран/ с рег. № СА3771ВХ е нарушило правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинило смъртта на Бейхан Ахмед – престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“ от НК. С Постановление от 19. 03. 2014 г. на ОП Разград на осн. чл. 243, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК е прекратено воденото ДП№ ЗМ-В-219/ 2013 г. по описа на ОД на МВР – Разград. Видно от мотивите на постановлението за прекратяване, в хода на разследването е установено, че на 22. 08. 2013 г. около 17. 00 ч. специализиран автомобил /автокран/ с рег. № СА3771ВХ, управляван от Бейхан Ахмед се е движел по продължителен наклонен участък от път ІІ-49, навлизайки в гр. Разград откъм Търговище. В края на този участък  водачът загубил контрол върху управлението на автокрана, машината пресякла  бул. „Априлско въстание“  и навлязла със скорост около  83 км/ч. през порталната врата в двора на филиала на РУ „Ангел Кънчев“. Последвал сблъсък във втората, вътрешна сграда на учебното заведение. При сблъсъка автокрана съборил стената на първия етаж на сградата и проникнал с кабината си в химическата лаборатория. В резултат на това ПТП е починал водачът на автокрана. От събраните доказатества се установява, че единствената причина за ПТП е нарушение на правилата за движение на водача на МПС, чрез което са причинени вредите.

Съставен е Констативен протокол, рег. № 179/ ЗМ-В-218/ 2. 08. 13 г. от служител на ОД на МВР Разград, според който при настъпилото ПТП е разрушена стена и бетонни колони на учебен корпус – лаборатория на РУ „Ангел Кънчев“ филиал гр. Разград.

 МПС – автокран с рег. № СА3771ВХ е собственост на „Хеброс Лизинг България“ ЕАД /сега „УниКредит Лизинг“ ЕАД/. За МПС, причинило ПТП е имало  сключена застраховка „Гражданска отговорност“ при ответника със застрахователна полица № 03113000553250 със срок на валидност от 26. 04. 13 г. до 25. 04. 14 г.

Ищецът представя Акт № 2230 за публична държавна собственост, съставен на 16. 06. 2009 г., според който процесният недвижим имот представлява поземлен имот № 61710.504.3829 с площ от 14 765 кв. м.  с построени в него сгради: №№№ 61710.504.3829.1 - 9 с предназначение сгради за образование, със стоманенобетонна конструкция. Имотът е с адм. адрес гр. Разград,бул. „Априлско въстание“ № 3. Предоставен е за управление на РУ „Ангел Кънчев“ – филиал Разград на осн. чл. 89, ал. 2 от Закона за висшето образование.

         От ищеца са представени: Счетоводна справка за осчетоводен брак на КМА, Предложение за бракуване на КМА от комисия, назначена със Заповед № 040/ 21. 10. 2013 г. , 3 бр. протоколи за бракуване на материални запаси№№№ 4,6 и 8 от 13. 12. 2013 г. приемо-предавателен протокол от 24. 07. 07 г., приемо- предавателен протокол от 15. 03. 07 г. и от 04. 08. 2011 г., приемо – предавателен протокол от 24. 07. 07 г. за предадено имущество от „Биовет“ АД на ищеца, фактури  за закупените в периода от 2009 г. до  2013 г. апарати и други вещи за обзавеждане на лабораториите, които били разрушении.

Пред настоящата инстанция са представени  и приети като доказателства платежни нареждания към описаните в исковата молба фактури, както следва: към фактура № 344 от 10.10.2013 г. – платежно нареждане от 14.10.2013 г.; към фактура № 352 от 13.11.2013 г. – платежно нареждане от 21.11.2013 г.; към фактура № 15634 от 22.11.2013 г. – платежно нареждане от 25.11.2013 г.; към фактура 60/25.11.2013 г. – платежно нареждане от 27.11.2013 г.; към фактура № 342/14.10.2013 г. – платежно нареждане от 14.10.2013 г. и към фактура № 116/27.09.2013 г. и № 117/01.10.2013 г. – платежно нареждане от 14.10.2017 г.

Назначена е оценъчна експертиза, която да извърши проверка и да даде заключение за размера на претендираните от ищеца имуществени вреди – увреждане на сградата и унищожен и повреден инвентар. Вещото лице е извършило оглед и е направило заключение, че  е разрушена част от стоманобетонова плоча  с размери 150/ 200 см и дебелина 10 см., разрушен е участък от стоманобетонова греда с дължина 70 см. и напречно сечение 12/ 60 см., разрушен е участък от стоманобетонова греда с размери 200 цм и напречно сечение 28/ 60 см., напълно е премахната стоманобетонова колона с размери на напречно сечение 30/30 см., увредена е друга стоманобетонова колона с размери на напречно сечение 30/30 см.,  и е констатирало други сериозни увреждания, които не засягат конструкцията на сградата. След ПТП е предприето укрепване на сградата, извършено от „Строител“ ЕАД и е фактурирано на стойност 746, 40 лв., строителните работи са продължени от ЕТ „Лъч-1-ПЛ-Лъчезар Лазаров“ гр. Русе. Фактурираното строителство е на стойност 10 840, 44 лв. В резултат на това, сградата е конструктивно укрепена по одобрен проект, затворен е отвора, подменени са прозорците и каменната облицовка. Останали са недовършени строителните работи вътре в сградата. Според вещото лице стойността на СМР за отстраняване на вредите по сградата е в размер на 11 586, 84 лв.  и са необходими средства в размер на 9 396, 13 лв.  за довършителни СМР. Вещото лице дава заключение, че след ПТП автокранът е попаднал в южната част на сградата, където се помещават две  лаборатории и склад за стъклен инвентар.  Унищожена е голяма част от инвентара в лабораториите. Направен е опис на унищожения инвентар, според инвентаризационните описи, находящи се в счетоводството на ищеца, приложените по делото фактури и  е дадено заключение за тяхната стойност. Стойността на унищожения инвентар е в размер на 14 336, 79 лв. както следва, описан в Приложение № 2: ОЦЕНКА НА ИНВЕНТАР:

 

№ по ред

ВИД НА АКТИВА

основа ние

дата на документа

БРОЙ

ЕДИНИЧНА ЦЕНА

стойност

1

Лабораторни плотове

ф-ра

15.12.2011

3

1320.00

3 960.00 лв.

2

Приети

ф-ра

24.9.2012

3

72.00

216.00 лв.

3

Столове

ф-ра

19.10.2012

17

25.00

425.00 лв.

4

Преподавателско бюро

ф-ра

24.10.2012

1

108.66

108.66 лв.

5

Маси двуместни

ф-ра

24.10.2012

3

143.88

431.64 лв.

6

Мивка-фаянс

 

24.4.2012

2

36.00

72.00 лв.

7

Дъска учебна

ПБ

45

1

152.50

152.50 лв.

8

Бойлер проточен-Дипломат

ПБ

69

1

88.00

88.00 лв.

9

Пожарогасител

ф-ра

16.10.2008

1

36.00

36.00 лв.

10

Сушилня сух стерилизатор

ПБ

14(2)

1

20.76

20.76 лв.

11

Термостат ТБ 150

ПБ

39

1

40.16

40.16 лв.

12

Центрофуга за мляко-на гербер

ПБ

19

1

21.47

21.47 лв.

13

Дестилатор 10 л./ч.

ф-ра

3.9.2010

1

1000.00

1 000.00 лв.

14

Котлони 4 степени

ПБ

12(2)

2

35.00

70.00 лв.

15

Статив за епруветки (пластмаса) - 30 гнезда

 

 

5

15.00

75.00 лв.

16

Статив за епруветки (пластмаса) - 20 гнезда

 

 

3

18.00

54.00 лв.

17

Термометър

ф-ра

24.10.2012

1

54.00

54.00 лв.

18

pH хартиен индикатор от 1 до 14 ролка/

ф-ра

9.4.2012

10

9.60

96.00 лв.

19

pH метър портативен VWR662-0121

ф-ра

13.5.2010

1

63.60

63.60 лв.

20

Пинсети

ф-ра

7.9.2011

2

4.00

8.00 лв.

21

Скалпели

ф-ра

15.3.2012

5

5.00

25.00 лв.

22

Микроскоп, обикновен светлинен

 

 

8

204.00

1 632.00 лв.

23

Инфрачервен термометър

ф-ра

24.10.2012

1

93.60

93.60 лв.

24

Обект микрометър

ф-ра

4.8.2011

2

140.40

280.80 лв.

25

Камера на Бюркер

ф-ра

31.3.2011

1

31.80

31.80 лв.

26

Спиртна лампа

ф-ра

29.11.2010

3

24.00

72.00 лв.

27

Епруветки, стъклени

протокол "Биовет"

190

0.30

57.00 лв.

28

Колби мерителни 1,00 L

ф-ра

21.5.2012

2

28.80

57.60 лв.

29

Колби мерителни 0,50 L

ф-ра

21.5.2012

2

22.80

45.60 лв.

30

Колби мерителни 0,025 L

ф-ра

7.3.2011

10

4.80

48.00 лв.

31

Цилиндри мерителни със стойка стоящи 1,00 L

ф-ра

21.5.2012

4

26.40

105.60 лв.

32

Цилиндри мерителни със стойка стоящи 0,10 L

ф-ра

21.5.2012

2

9.00

18.00 лв.

33

Цилиндри мерителни със стойка стоящи 0,05 L

ф-ра

21.5.2012

16

8.40

134.40 лв.

34

Цилиндри мерителни със стойка стоящи 0,025 L

ф-ра

21.5.2012

16

8.20

131.20 лв.

35

Колби широко гърлени стоящи 1,0 L

ф-ра

7.9.2011

40

7.80

312.00 лв.

36

Колби широко гърлени стоящи 0,5 L

ф-ра

7.9.2011

20

4.80

96.00 лв.

37

Колби широко гърлени стоящи 0,3 L

ф-ра

15.4.2010

20

4.50

90.00 лв.

38

Колби елермайерови със шлифт и запушалки стоящи градуирани 0,1 L

ф-ра

7.3.2011

30

19.00

570.00 лв.

39

Колби елермайерови със шлифт и запушалки стоящи градуирани 0,3 L

ф-ра

21.5.2012

30

21.60

648.00 лв.

40

Колби елермайерови стоящи градуирани 0,5 L

ф-ра

15.4.2010

10

7.44

74.40 лв.

41

Колби облодънни със шлифт и запушалка 0,5 L

ф-ра

20.11.2009

25

6.50

162.50 лв.

42

Стъклени фунии Ф 80 mm

ф-ра

20.10.2010

30

5.58

167.40 лв.

43

Стъклени фунии Ф 50 mm

ф-ра

28.11.2011

7

1.80

12.60 лв.

44

Епруветки 18/180

ф-ра

29.11.2010

500

0.42

210.00 лв.

45

Епруветки 16/160

протокол" Биовет"

300

0.30

90.00 лв.

46

Пипета бутални -1 ml

ф-ра

15.4.2010

5

18.00

90.00 лв.

47

Пипети бутални - 5 ml

ф-ра

15.4.2010

10

20.40

204.00 лв.

48

Пипета бутални -10 ml

ф-ра

15.4.2010

5

20.00

100.00 лв.

49

МЕС пипети градуирани -1 ml

ф-ра

7.9.2011

500

0.19

95.00 лв.

50

МЕС пипети градуирани-5 ml

ф-ра

18.2.2013

250

0.32

80.00 лв.

51

МЕС пипета градуирани-10 ml

ф-ра

7.9.2011

250

0.35

87.50 лв.

52

Хладници със шлифт крушовидни-30 см

ф-ра

28.11.2011

1

97.80

97.80 лв.

53

Хладници със шлифт прави-40 см

ф-ра

31.3.2011

4

43.20

172.80 лв.

54

Бюрети (градуирани) 25 ml

ПБ

13(2)

11

24.00

264.00 лв.

55

Бюрети автоматични 50 ml

ф-ра

1.6.2010

1

90.00

90.00 лв.

56

Бюрети автоматични 25 ml

ф-ра

1.6.2010

1

80.00

80.00 лв.

57

Порцеланови мензори 1,00 L

ф-ра

11.1.2013

3

9.00

27.00 лв.

58

Тегловни стъкла 60/30 mm

ф-ра

7.9.2011

10

21.60

216.00 лв.

59

Хаван порцеланов с пестик Ф-10 см

ф-ра

7.9.2011

5

18.00

90.00 лв.

60

Бехерови чаши 600ml

ф-ра

26.10.2009

24

2.76

66.24 лв.

61

Бехерови чаши 1,00 L

ф-ра

21.5.2012

8

5.90

47.20 лв.

62

Бехерови чаши 0,8 L

ф-ра

29.11.2010

12

4.08

48.96 лв.

63

Бехерови чаши 0,4 L

ф-ра

15.4.2010

20

2.40

48.00 лв.

64

Бехерови чаши 0,25 L

ф-ра

29.11.2010

30

1.98

59.40 лв.

65

Бехерови чаши 0,100 L

ф-ра

29.11.2010

10

2.50

25.00 лв.

66

Бехерови чаши 0,050 L

ф-ра

18.2.2013

10

1.80

18.00 лв.

67

Щипки с муфа за хладници

ф-ра

22.11.2011

4

32.40

129.60 лв.

68

Щипки с муфа за бюрети

ф-ра

18.2.2013

7

6.00

42.00 лв.

 

 

 

 

 

 

14 336.79 лв.

 

Въз основа на тази фактическа обстановка, съдът прави следните изводи:

С оглед на безспорно установеното обстоятелство, че МПС, причинило ПТП е имало  сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност“ при ответника със застрахователна полица № 03113000553250 със срок на валидност от 26. 04. 13 г. до 25. 04. 14 г.-т.е и към момента на инкриминираното деяние, следва да се направи извод, че от една страна, ищецът е легитимиран да предяви иска по чл.226 ал.1 КЗ/отм./, сътветно и ответното дружество е пасивно легитимирано по същия. От това следва да се направи следния извод: При непозволено увреждане и съобразно чл.45 ЗЗД, деликвентът отговаря за всички вреди, причинени от деликта. Предвид установената валидна застраховска ГО, увреденият ищец има право на обезщетение директно от застрахователя-ответника в процеса.  В настоящия  процес претенцията е за обезвреда на причинените имуществени вреди, като в тежест на ищеца е да установи същите по вид и размер.

С оглед на събраните доказателства, следва да се  направят следните изводи относно основателността на претенциите:

Относно искът за заплащане на имуществени вреди, изразяващи се в повреждане на недвижимия имот в размер на сумата от 13 103,84лв.

…..Претенцията, съобразно исковата молба и уточнителната молба  е заза заплащане на сумата 13 103, 84  лв. , представляваща стойността на извършени СМР за възстановяване на причинени щети от ПТП на сграда с идентификатор № 61710.504.3829.9, заплатена от ищеца: Следователно, претенцията не е за заплащане на размера на всички вреди, а се претендират стойността на извършени, фактурирани и заплатени СМР, за поправяне на вредите. Съобразно уточнителна молба  от 08.12.2015год. /стр.192/, в която са описани извършените СМР по отделните фактури, стойността на извършените СМР е сумата от 11 586,84лв. Пред настоящата инстанция  се представиха платежни нареждания по издадените фактури, удостоверяващи плащания по банкови сметки на сумите по фактурите, в общ размер на 11 586,84лв. Както се посочи, според неоспореното заключение на оценъчната СТЕ, стойността на извършените  СМР за отстраняване на вредите по сградата е в размер на 11 586, 84 лв.  и са необходими допълнителни средства в размер на 9 396, 13 лв.  за довършителни СМР.  Извършените СМР на посочената стойност се установява и от представени Актове Образецз 19 /стр.198-199/.

Или, следва да се направи извод, че стойността на извършените СМР, за отстраняване на щетите по сградата на ищеца са в размер на 11 586,84лв., съответно издадени са фактури за СМР в същия размер, съответно и е извършено плащане във фактурирания размер. За това, съдът прави извод, че ищеца е доказал извършени СМР, каквато е претенцията за заплащане от застрахователя в размер на 11 586,84лв., съответно и че претенцията за заплащане на извърщени СМР е доказана за сумата от 11 586,94лв. За това и за разликата до претендирания и присъден размер от 13 103,84лв. претенцията се явява неоснователна, съответно и решението в тази част следва д бъде отменено.

Относно претнецията за движими вещи:

Решението се обжалва в частта относно присъдената сума от над 20107,97лв. до 14 336,79лв.-посочени от вещото лице движими вещи  в 68 позиции в изготвеноито Приложение № 2 /стр.392/.

Представени са неоспорени доказателства за придобиване на посочените движими вещи-/стр.278 и сл./.  Съобразно писмените и гласните доказателства, вследствие на ПТП са разрушени две лаборатории и един склад.  И в двете лаборатории, според свидетелските показания  се е водел активен учебен процес и за това са били оборудвани с оборудване, необходимо за технологичинте дисциплини-апаратура стъклария , мивки плотове, микроскопи и др. посочени, отговарящи и на посочените от вещото лице вещи в Приложение 2. От ПТП оборудването в лаборанориите е било разрушено и  не е  останало годно за ползване оборудване.

         Според заключението на СТЕ, ударът на МПС е попаднал в южната част на сградата, където се помещават две лаборатории /микробиологична и химична/, както и склад за стъклен инвентар, в резултат на което е унищожена голяма част от инвентара в лабораториите и склада. Стойността на унищожените движими  вещи е в общ размер на 14 336,79лв.  За установяване на погиналото имуществоввещото лице е ръководел от инвентаризационии описи в счетоводството на ответника.

Предвид изложеното,  съдебният състав намира, че ищеца е доказал, че стойността на унищожените движими вещи е в размер на 14 336,79лв.  и искът следва да бъде уважен в посочения размер. Предвид изложеното, жалбата срещу посочената част от решението се явява неоснователна и следва да се остави без уважение. Решението в тази част е законосъобразно и следва да се потвърди, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, които споделя.

Предвид направения извод, жалбата  на въззивното дружество се явява неоснователн и като такива следва да се остави без уважение.

Поради несъвпадане на настоящето решение с първоинстанционното решение в обжалваните частти, същото следва да бъде отменено в съответната част, посочена в мотивите по-горе. Разноски: Въззиваемата страна претендира разноски в размер на 1 400лв., минималният размер е 1352,22лв., поради което / с оглед на незначителната разлика и сложността на делото/, не следва да се намалява като прекомерен. От претендираните 1 400лв., следва да се присъдят 1 322.60лв., след редукция съобразно уважената част на исковете.

С оглед на гореизложеното, Варненският апелативен съд

                                              

                                      Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ Решение № 12/09.05.2017год., постановено по т.д. № 30/2015год. по описа на ВОС в частта, с която ОСЪЖДА ЗАД „ Булстрад Виена иншурънс груп“ гр. София, ул. „Позитано“ № 5 ДА ЗАПЛАТИ НА Русенски университет „Ангел Кънчев“ гр. Русе, БУЛСТАТ 000522682 на осн. чл. 226 от КЗ /отм./ сумата над 11 586,84лв. до 13 103, 84  лв., представляваща обезщетение на причинените имуществени вреди на сграда  № 61710.504.3829.9, находяща се в поземлен имот № 61710.504.3829 по КК на гр. Разград  И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ иска Русенски университет „Ангел Кънчев“ гр. Русе, БУЛСТАТ 000522682 срещу ЗАД „ Булстрад Виена иншурънс груп“ гр. София, ул. „Позитано“ № 5 на сумата над 11 586,84лв. до 13 103, 84  лв.,  на осн. чл. 226 от КЗ /отм./

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 12/09.05.2017год., постановено по т.д. № 30/2015год. по описа на ВОС, в останалата част.

Осъжда ЗАД „ Булстрад Виена иншурънс груп“ гр. София, ул. „Позитано“ № 5 да заплати на Русенски университет „Ангел Кънчев“ гр. Русе, БУЛСТАТ 000522682 сумата 1 322.60лв. /хиляда триста двадесет и два лева и 60ст./ на осн. чл. 78 ал.1 ГПК.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ :1.                        2.